Thursday, February 12, 2015

DrTPS-UAE-JNAANAM - February 2015
[11/02 11:26 am] Dubai JN. ajitha: 🙏
[11/02 11:27 am] Dubai JN. ajitha: Thanks sriya
[11/02 12:36 pm] Dubai Manju: Bavitha👍
[11/02 12:39 pm] Dubai Manju: Sir ...beautiful poem & great message...so nice to hear from you...good message Ajiachi👍
[11/02 12:47 pm] DrTP SASIKUMAR: My good old friend and new contributor making me known around uae. -  your own Asianet Radio --Sri. Ramesh   Payyanur is in JNAANAM Group here..
Welcome to our family dear.
[11/02 12:48 pm] Dubai Manju: Wooowww...sir...so excited& happy  to see the blog n which all our conversations are framed...🙏🙏🙏 thanks a lot Sir...
[11/02 12:48 pm] Dubai Manju: Welcome Sri .Ramesh...🙏
[11/02 12:55 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 💐welcome Sri. Ramesh.
[11/02 12:56 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Sir, so happy to see the pictures and our discussions in Jnaanam blog. 🙏🙏🙏
[11/02 12:58 pm] Dubai payyanur. ramesh: Thank you. Dr TPS
[11/02 1:28 pm] Abdb dhanya. tlpb: Namaskaram all
Thank u sir ...audio reminding us the purpose of our life...
Good to see the blog sir.
Ajitha good msg...nd bavitha
[11/02 1:42 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Really surprised to see our blog...and happy too
[11/02 1:43 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Welcome Ramesh to our Jnnanam family...
[11/02 1:44 pm] Dubai leena. jayasankar: 🙏 welcome ramesh ji
[11/02 2:13 pm] DrTP SASIKUMAR: Repeated just for rameshji
[11/02 2:15 pm] DrTP SASIKUMAR: Ramayana thile bhatadwaja maharshi Mahabharata thile bharatamuni yum   yantra sarvaswam ezhuthiya bharadwaja muniyum onnu thanne aano? -- shy am ala
[11/02 2:27 pm] DrTP SASIKUMAR: No all are different

Ramayana to mahabharatha is more than 6 lakhs of years minimum and could be upto 9 lakhs of years !!

AD 12th century did the documentation on these..
Thus vimana governed by bharadwaja is before that

Buddha time too had a bharadwaja
[11/02 2:41 pm] Dubai bindu. madhu: Rameshgi warm welcome for our Jnaanam group. 🙏
[11/02 2:51 pm] Dubai shyamala: Subarayasastriyude vimanasastram  bharadwaja maharshiyumayi related alle?
[11/02 2:56 pm] Dubai payyanur. ramesh: Thank you...I'm so glad to see the informative Q&A
[11/02 2:57 pm] Dubai shyamala: The first unmanned aeroplane  marutsakha  made by talpade subarayasastri yude vaimanika sastrathe  avalambamakkiyanu nirmichathu....
[11/02 3:00 pm] Dubai shyamala: Sir...eanthu kondu talpade ariyapedathe poyi?
[11/02 3:03 pm] Abdb dhanya. tlpb: Rekha good👍
Welcome rameshji. ..
[11/02 3:07 pm] Dubai shyamala: The first flight invented by Wilbur wright and oliver wright.......as pathaviyum evark....talpade india kara nayathue kondano?
[11/02 3:07 pm] Dubai shyamala: Atho?
[11/02 3:08 pm] Dubai payyanur. ramesh: Thank you all
[11/02 3:08 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Crack ur brain.

X is a 7 letter word,
X is impossible 4 GOD,
new babies like X better than milk,
the poor have X and the rich look for X from the poor,
if u eat X u will die,
X is more important than ur life.
I swear with my life I will give u X if u get d answer.

What is X???

Only 2% Students solved this in IAS exam.
[11/02 3:12 pm] Dubai jyothi. kumar: Is it the word "nothing"
[11/02 3:13 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: 👏👏
[11/02 3:13 pm] Dubai shyamala: Nothing
[11/02 3:15 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: 👍👍
[11/02 3:35 pm] Dubai JN. ajitha: 👍
[11/02 3:48 pm] Abdbi vidya. varma: 👍
[11/02 3:55 pm] Abdb dhanya. tlpb: 👍good one rehmi
[11/02 3:55 pm] Abdb dhanya. tlpb: Sorry reshmi
[11/02 4:01 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👍👍Reshmi
[11/02 4:15 pm] Dubai Manju: Good one Reshmi...who's the person n this video?
[11/02 4:17 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Sadguru...   you can check details if interested for good talks from Isha link.
[11/02 4:19 pm] Dubai Manju: Sure Reshmy...thanks a lot for the info👍
[11/02 4:19 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: 😃
[11/02 4:26 pm] Dubai shyamala: Sadguru jaggi vasudev ...isha foundation
[11/02 4:27 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Correct
[11/02 4:28 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: www.ishafoundation.org
[11/02 4:28 pm] Dubai Manju: Ys ,I got it...first time hearing about it...quiet interesting
[11/02 4:28 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Talks are amazing ...
[11/02 4:31 pm] Dubai Manju: Again thanks a lot Reshmy...& Shyamala...I love to hear such speeches ...it gives lots of positive energy...🙏
[11/02 4:32 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: True...Manju
[11/02 4:35 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Ajitha nice msg,thnk u sir for the blog and welcome Mr . Ramesh
[11/02 4:36 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Thnk for tht speech shyamala and reshmy
[11/02 4:39 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👍👍👍
[11/02 5:18 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: 👍👍👍
[11/02 5:19 pm] Ajman neetha. anil: 🌴 മലയാà´³ി 🌴
     =========

തലയിൽ എണ്à´£,
à´¤ോà´³ിൽ à´¤ോർത്à´¤്,
കയ്à´¯ിൽ à´¸ോà´ª്à´ª്à´ªെട്ടി,
à´¨ിൽക്കുà´¨്നത്
കുളക്കടവിൽ..

എന്à´¨ാà´²ും വഴിà´ªോക്കൻ
അപരിചിതൻ ആയിà´°ുà´¨്à´¨ാൽ
കൂടി ചോà´¦ിക്കുà´®ാà´¯ിà´°ുà´¨്à´¨ു..

"എന്à´¤ാ പരിà´ªാടി?
 à´•ുà´³ിക്കാൻ à´ªോà´µുകയാà´£്
അല്à´²െ ??? "

👆ഇത്à´°à´¯ും ലക്ഷണങ്ങൾ
എല്à´²ാം ഒത്à´¤ാൽ അത് കുà´³ിക്കാൻ
തന്à´¨െ ആയിà´°ിക്കും എന്à´¨്
അറിà´¯ാà´¤്തവൻ അല്à´² ചോà´¦്à´¯
കർത്à´¤ാà´µ്..

à´ªിà´¨്à´¨െ എന്à´¤െ ചോà´¦ിക്കാൻ ???

🌴അതാà´¯ിà´°ുà´¨്à´¨ു
മലയാà´³ിà´¯ുടെ à´¸ംà´¸്കാà´°ം !!!!!!!!!!!!

എന്à´¤െങ്കിà´²ും ചോà´¦ിക്കാà´¤ിà´°ുà´¨്à´¨ാൽ അമാà´¨്യമാà´¯ി കണക്കാക്കിà´¯ിà´°ുà´¨്à´¨ ഒരു കാà´²ം നമുക്ക് നഷ്ട്ടപ്à´ªെട്ടു..

⛺à´µിà´µാà´¹
à´ª്പന്തൽ à´µീട്ടു à´®ുà´±്റത്à´¤ു à´¨ിà´¨്à´¨ും കല്à´¯ാà´£
മണ്ഡപങ്ങളിà´²േക്ക്
à´®ാà´±ി..

🍗ആഹാà´°ം അരിà´¯ിൽ
à´¨ിà´¨്à´¨ും കോà´´ിà´¯ിà´²േക്ക്
കേà´±ി..

🏭അങ്ങിà´¨െ à´¨ാടും നഗരവും à´¨ാà´±ി..

🚘 à´¯ാà´¤്à´°
ആഡംബര കാà´±ുകള്‍ക്ക്
വഴിà´®ാà´±ി..

💸 ജീà´µിà´¤
ചിലവേà´±ി..

🚷വഴിയടച്ചു
à´µേà´²ികെട്ടി..

💔ഹൃദയങ്ങളിൽ വൻ മതിൽ
കെട്ടി..

🏫അയല്‍à´µാà´¸ിà´¯ുടെ à´µീട്
കത്à´¤ുà´¨്നപുക à´«േà´¸് à´¬ുക്കിൽ കണ്ട്
അവൻ ഞെട്ടി..

👍അടുà´ª്à´ª് à´ªുകയാà´¤്തവർക്ക് à´µേà´£്ടി അവൻ à´²ൈക്കി..

ğŸŽ“à´µിà´¦്à´¯ാà´­്à´¯ാà´¸
പരമാà´¯ും à´¸ാà´®്പത്à´¤ിക
à´®ാà´¯ും à´¨ാം ഒട്ടേà´±െ à´®ുà´¨്à´¨േà´±ി..


⛔നമുക്ക്
കൈà´®ോà´¶ം വന്നത് à´¤ിà´°ിച്ചു കിട്ടാà´¤്à´¤ നമ്à´®ുടെ à´¸ംà´¸്കാà´°à´µും..

ğŸŽ‰à´‡à´ª്à´ªോൾ
à´¨ാം ആസ്വദിക്കുà´¨്നത്
പരിà´·്കാà´°à´µും..

📌 മലയാà´³ി ഇനി à´¸്à´µായത്തമാക്കേà´£്ടത് അറിà´µുകൾ അല്à´²..
✏മറിച്ചു,
à´¤ിà´°ിച്ചറിà´µ് ആണ്...

📝വിà´¦്à´¯ാà´­്à´¯ാà´¸ം à´µിവരമിà´²്à´²ാà´¯്മക്ക് ഒരു
à´ª്à´°à´¤ിà´µിà´§ി അല്à´² എന്à´¨്
à´¨ാം ഇതിനകം à´¤െà´³ിà´¯ിച്ചു
കഴിഞ്ഞു...

🌟(ഒരു à´ªുനര്‍ à´µിചിà´¨്തനത്à´¤ിà´¨്)😔
[11/02 5:20 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: 😒
[11/02 5:36 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: 454585
[11/02 5:37 pm] Dubai shyamala: 👍👍
[11/02 5:37 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: 😃
[11/02 5:38 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 454585
[11/02 5:39 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: We got a lot of geniuses in our jnaanam family...
[11/02 5:39 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: 👏👏
[11/02 5:39 pm] Dubai shyamala: 👍👍👍
[11/02 5:39 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Ajitha the genius is my tutor
[11/02 5:40 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👏👏👏👏
[11/02 5:40 pm] Dubai shyamala: Answer correct.... How did you find out?
[11/02 5:43 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 5*3 is 15
5*2 is 10
15 plus 10 -3 is 22
[11/02 5:43 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Multiply the last two no with 9 thn add the ans and subtract from the middle no
[11/02 5:43 pm] Dubai shyamala: 👍👍👍👍
[11/02 5:52 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ....@9290....
Actually i didnt get your technique....pls show how u did it...
[11/02 5:55 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Sorry...
[11/02 6:02 pm] Dubai JN. ajitha: Rachnaa wat is this😳😳😳 shiva shiva🙏🙏🙏 yendha edhe njaan tutoro?
[11/02 6:06 pm] Dubai shyamala: 9*5..45,9*5..45,45+45...90-5..85.......454585
[11/02 6:11 pm] Dubai bindu. madhu: Sir Jnaanam family's most of them are genius? 👏👏👏👏
[11/02 6:11 pm] Ajman neetha. anil: Can u CRACK THE LOGIC ...???

Question of IIT-B

If  1 1 1 1= R
    2 2 2 2= T
    3 3 3 3= E
    4 4 4 4= N
Then
    5 5 5 5= ?

Challenge all master brains!
[11/02 6:11 pm] Ajman neetha. anil: With root
[11/02 6:12 pm] Ajman neetha. anil: HUSBANDS FOR SALE !

A store that sells husbands has just opened in Zimbabwe , where a woman may go to choose a husband. Among the instructions at the entrance is a description of how the store operates. You may visit the store ONLY ONCE!

There are six floors and the attributes of the men increase as the shopper ascends the flights. There is, however, a catch .. You may choose any man from a particular floor, or you may choose to go up a floor, but you cannot go back down except to exit the building! So, a woman goes to the Husband Store to find a husband .

On the first floor the sign on the door reads:

Floor 1 - These men have jobs and love the Lord.

The second floor sign reads:

Floor 2 - These men have jobs, love the Lord, and love kids.

The third floor sign reads:

Floor 3 - These men have jobs, love the Lord, love kids, and are extremely good looking.

"Wow," she thinks, but feels compelled to keep going.

She goes to the fourth floor and sign reads:

Floor 4 These men have jobs, love the Lord, love kids, are good looking and help with the housework.

"Oh, mercy me!" she exclaims, "I can hardly stand it!" Still, she goes to the fifth floor and sign reads:

Floor 5 These men have jobs, love the Lord, love kids, are gorgeous, help with the housework, and have a strong romantic streak.

She is so tempted to stay, but she goes to the sixth floor and the sign reads:

Floor 6: You are visitor 4,363,012 to this floor. There are no men on this floor. This floor exists solely as proof that women are impossible to please.

Thank you for shopping at the Husband Store. Watch your step as you exit the building, and have a nice day !!!

Please send this to all men for a good laugh and to all the women who can handle the truth !!!
😂😂
[11/02 6:15 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Y
[11/02 6:15 pm] Ajman neetha. anil: Root pls
[11/02 6:16 pm] Dubai. sriya. d. for. session: last letter if the total. 5+5+5+5 twenty
[11/02 6:16 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 😃
[11/02 6:17 pm] Dubai JN. ajitha: Wow👌
[11/02 6:17 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 👍👍😃
[11/02 6:18 pm] Ajman neetha. anil: I did nt get u
[11/02 6:19 pm] Dubai Manju: Sriya 👏👏👏u r so quick to answer most of d puzzles...learning from all of u ...lucky to b part of this group...inganae kurachu budi enikkum kittumallo😃
[11/02 6:20 pm] Dubai JN. ajitha: 1+1+1+1=four ending with R
[11/02 6:22 pm] Dubai JN. ajitha: 2+2+2+2=eight ending with T
[11/02 6:22 pm] Dubai JN. ajitha: Neeta that's Fr u
[11/02 6:22 pm] Ajman neetha. anil: 🏆🏆 one for quick ans one for root
[11/02 6:22 pm] Ajman neetha. anil: Sriya
[11/02 6:22 pm] Dubai JN. ajitha: 😀😀😀
[11/02 6:25 pm] Ajman neetha. anil: Ajitha 🏆 for u for making it clear
[11/02 6:28 pm] Ajman neetha. anil: Cash prize for both too💰💰💰💰💰💰💰
[11/02 6:28 pm] Ajman neetha. anil: Pls share it😄
[11/02 6:29 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 1+1+1+1=four
[11/02 6:30 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Thank u Neetha
[11/02 6:31 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Manju, brain started working nw😃
[11/02 6:32 pm] Dubai Manju: Enthayalum good job...keep it up...
[11/02 6:32 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Bindu, so sweet of you to call me😊
[11/02 6:32 pm] Dubai bindu. madhu: I think all of them dear😀
[11/02 6:32 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: 👏👏👏👏
[11/02 6:32 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Sriya hats off
[11/02 6:33 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 😊
[11/02 6:33 pm] Dubai bindu. madhu: Sir let plan to meet Jnaanam family. ? All very excited to see each other😳😳😳
[11/02 6:35 pm] Dubai Manju: Really Bindhu...destination IAS for mothers start cheyendi varum Sir... aduthuthannae ingane poyal😃😀
[11/02 6:35 pm] Ajman neetha. anil: I was breaking my head to get the ans
[11/02 6:38 pm] Ajman neetha. anil: Binduji really wen ever I go to any public functions I am eagerly searching to identify our jannam members.  Whom so ever come nearby I start asking their name.
[11/02 6:39 pm] Dubai JN. ajitha: 😀anyways am quitin my job!! Neetha s money bags there to survive😜
[11/02 6:40 pm] Ajman neetha. anil: Villa is the offer  for next challenge. Be ready
[11/02 6:40 pm] Ajman neetha. anil: 😝
[11/02 6:41 pm] Dubai JN. ajitha: On my toes 😆😆
[11/02 6:42 pm] Ajman neetha. anil: Be careful dear dont tip and fall.
[11/02 6:42 pm] Ajman neetha. anil: 😳
[11/02 6:42 pm] Dubai JN. ajitha: 😀😂😂😂
[11/02 6:44 pm] Dubai leena. jayasankar: Surely we will have jnaanam gathering in the coming one or two months. I hope so.
[11/02 6:45 pm] Ajman neetha. anil: Its a long gap.  We cant wait for such longer time.
[11/02 6:46 pm] Ajman neetha. anil: Villa is waiting
[11/02 6:46 pm] Ajman neetha. anil: Hurry up
[11/02 6:51 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Rectangle?
[11/02 6:52 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Inverted triangle....
[11/02 6:53 pm] Uae ajman. Sabitha: Hi all.., is it rhombus
[11/02 6:55 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👏👏👏Asha
[11/02 6:56 pm] Ajman neetha. anil: Triangle
[11/02 6:56 pm] Ajman neetha. anil: 🏠goes to asha biju 👏👏👏👏👏
[11/02 6:56 pm] Uae ajman. Sabitha: Nice to read all the msgs.... Congrats to the prize winners... So much of information...nice to read the childhood memories.... Walked down the memory lane and revived the nostalgia too...
[11/02 6:58 pm] Dubai JN. ajitha: Ssho just misss
[11/02 6:58 pm] Uae ajman. Sabitha: Very good asha... Congrats
[11/02 6:58 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏thank u .😀
[11/02 6:58 pm] Ajman neetha. anil: Dont worry flat worth cores waiting
[11/02 6:58 pm] Dubai JN. ajitha: Congrats asha 👏👏👏
[11/02 6:58 pm] Ajman neetha. anil: 😄
[11/02 6:58 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👍
[11/02 6:58 pm] Dubai JN. ajitha: 😀😀😀
[11/02 7:00 pm] Ajman neetha. anil: Even Delhi is waiting?
[11/02 7:00 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Dedicating the villa to Jnaanam family......😃
[11/02 7:01 pm] Dubai JN. ajitha: Superb asha - will Hav our next meet there!👏👏👌
[11/02 7:01 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Ok....
[11/02 7:07 pm] Abdb dhanya. tlpb: Wow interesting friends
Congrats asha
[11/02 7:07 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 😃
[11/02 7:09 pm] Ajman neetha. anil: Kittiya villa offer cheyyan thayyaralla😒
[11/02 7:09 pm] Ajman neetha. anil: Kittanpokunna villa yil meeting
[11/02 7:10 pm] Ajman neetha. anil: Really feminine mentality
[11/02 7:14 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: I thought of conducting one meeting in my house after my son's  exam.I will discuss it with Bindu. Because  every time bindu is putting more effort.
[11/02 7:19 pm] Dubai bindu. madhu: Will do Asha. 😄😃
[11/02 7:20 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Annaan kunjinum thannalayatu cheyyamennu orthu....😀
[11/02 7:24 pm] A2 smitha. ramesh: Going through today's talk and activities. Fabulous. Congrats to all brilliant mothers.👍👑. Nice job.inspiring thoughts and dIscussions.
[11/02 7:37 pm] Ajman neetha. anil: 🙆 this all mere fun and thrill
[11/02 7:37 pm] Ajman neetha. anil: Definitely binduji is taking much effort but I never intend to hurt anyone's feelings
[11/02 7:37 pm] Ajman neetha. anil: 😯
[11/02 7:42 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Cheerup... we all are in one family.....don't feel bad.. sent ur smiling face...
[11/02 7:48 pm] DrTP SASIKUMAR: 😊
[11/02 7:49 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏 Woww......😃😃
[11/02 7:51 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏sir, try to come with your family next time..we all are here.....
[11/02 8:06 pm] DrTP SASIKUMAR: When shall I come ?
Thank you on your interest.
We shall meet soon, within 50 days.

October my family was with me..In dubai.

All are busy with their activities..

Wife Dr P V Radhadevi  is scientist in hyderabad

Elder son Harikrishnan is in Kings College London for pg

Yonger son Yadukriahnan is in Bangalore for his BTech project and is planing to join Imperial College at London.
[11/02 8:13 pm] Dubai leena. jayasankar: Last year oct.
[11/02 8:15 pm] DrTP SASIKUMAR: Cherished our meeting !! Thanks to Rajettan.Midas for the sponsorship!!
[11/02 8:17 pm] Dubai leena. jayasankar: Family
[11/02 8:18 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: 😀🙏
[11/02 8:19 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Happy to see ur family sir
[11/02 8:19 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Thank u jayasanker
[11/02 8:24 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏happy to see all of u. Harikrishnan and yadukrishnan  ...nice names...we are waiting to see you soon....
[11/02 8:33 pm] Dubai JN. ajitha: Thank you very much for the group pic Mr. JS!

I know not all though trying to guess😊 hope and pray to see them all during our next meet?😊
[11/02 8:34 pm] DrTP SASIKUMAR: Hari and Yadu
[11/02 8:34 pm] Dubai JN. ajitha: Those are sirs son s for sure!😊
[11/02 8:35 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏makkal  sirne  pole...
[11/02 8:37 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: They are also simple like u sir....happy to see them...
[11/02 8:41 pm] Ajman neetha. anil: Happy to know sirs family details and snaps
[11/02 8:41 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Praying and wishing for all success in their life....
[11/02 8:42 pm] Dubai JN. ajitha: Simplicity - the supreme excellence is seen in them!!
[11/02 8:42 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 👍
[11/02 8:43 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Super..👍👍👍
[11/02 8:43 pm] Dubai payyanur. ramesh: Like my old Sasi
[11/02 8:44 pm] Dubai payyanur. ramesh: Pazhaya college days orkkunnu...
[11/02 8:45 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Sweet memories.....
[11/02 8:45 pm] Dubai JN. ajitha: 😀
[11/02 8:46 pm] Ajman neetha. anil: Yadu is a replica of yours sir
[11/02 8:46 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Happy to see ur sons
[11/02 8:46 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Both r ur photocopy
[11/02 8:46 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Simplicity at its best
[11/02 8:48 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Plse. Convey our regards  to them sir....l like them...love them...very much.
[11/02 9:10 pm] A2 smitha. ramesh: 👍
[11/02 9:12 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: 🙏pranam all.going through today's session I am very much excited .its energy, enthusiasm, happiness all are increasing day by day . nowadays our heart is filled with full of excitement and thrilling and eagerly waiting what will come next?Thank u very much sir and these much supporting members. again I am telling u I am very lucky to be a part of this group. Thanku😃
[11/02 9:15 pm] DrTP SASIKUMAR: We have 17 more vacancies and can create by removing those who are not at all part of us joining in discussion and silent.
I request u to suggest both - to add and remove ..
[11/02 9:16 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sure sir.🙏
[11/02 9:37 pm] Ajman neetha. anil: 5 LITTLE🌱STORIES
         -----:-:-:-:-:----

                  🌾
                { 1 }

ONCE, All villagers decided to pray for rain, on the day of prayer all the People gathered but only one boy came with an umbrella.
                  👇
                That's
                FAITH
         -----------------
                  🌾
                { 2 }

WHEN You throw a baby in the air, she laughs because she knows you will catch her.
               
                 ğŸ‘‡
              That's
              TRUST
       ------------------
                  🌾
                { 3 }

EVERY Night we go to bed, without any assurance of being alive the next
Morning but still we set the alarms  to wake up.
               
                 ğŸ‘‡
               That's
               HOPE

       -----------------
                   ğŸŒ¾
                 { 4 }

WE Plan big things for tomorrow in spite of zero knowledge of the future.
               
                 ğŸ‘‡
              That's
         CONFIDENCE
        ---------------

                  🌾
                { 5 }
WE See the world suffering.
But still we get Married.
               
                 ğŸ‘‡
               That's
     Love!
             ğŸ˜†ğŸ˜ğŸ˜
      -----------------
                 
                    🌾
                   {6}

On an Old Man's shirt was written a cute sentence
'I Am Not 60 Years Old..,I Am Sweet 16 with 44 years Experience.'

That's Attitude...
Change attitude Change life..
             ğŸ˜‰ğŸ˜„😄😄
[11/02 9:37 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: 😃
[11/02 9:46 pm] Uae ajman. Sabitha: Very nice Neetha...
[11/02 9:51 pm] Uae ajman. Sabitha: Sir Happy to c ur family snap. No wonder they are at kings college n going to imperial college sir. They have u in their lives. I have always observed the children of teachers reach great heights... And I believe it's a return gift for their noble profession from the Almighty . Or may be they know to churn out the best - a skill they develop cos of their profession?
[11/02 10:02 pm] Dubai JN. ajitha: ❗Scientific research ❗
🔔🔔🔔🔔🔔🔔

Hanuman Chalisa and Gayatri Mantra


Any one who knows the Hanuman Chalisa? In Hanuman Chalisa, it is said :

"Yug sahastra yojan per Bhanu!
Leelyo taahi madhur phal janu!!

1 Yug = 12000 years
1 Sahastra = 1000

1 Yojan = 8 Miles

Yug x Sahastra x Yojan = par Bhanu
12000 x 1000 x 8 miles = 96000000 miles

1 mile = 1.6kms

96000000 miles = 96000000 x 1.6kms =
96000000 miles=1536000000 kms to Sun

NASA has said that, it is the exact distance between Earth and Sun (Bhanu).
Which proves God Hanuman did jump to Planet Sun, thinking it as a sweet fruit (Madhur phal).

It is really interesting how accurate and meaningful our ancient scriptures are.Unfortunately barely it is recognized, interpreted accurately or realized by any in today's time...

The GAYATRI MANTRA" the most powerful hymn in the world

Dr.Howard Steingeril, an American scientist, collected Mantras, Hymns and invocations from all over the world and tested for their strength in his Physiology Laboratory&

Hindu's Gayatri Mantra produced 110,000 sound waves /second...

This was the highest and was found to be the most powerful hymn in the world.
Through the combination of sound or sound waves of a particular frequency, this Mantra is claimed to be capable of developing specific spiritual potentialities.
The Hamburg university initiated research in
to the efficacy of the Gayatri Mantra both on the mental and physical plane of CREATION...

The GAYATRI MANTRA is broadcasted daily for 15 minutes from 7 P.M. onwards over Radio Paramaribo, Surinam, South America for the past two years, and in Amsterdam, Holland for the last six months.

"Om Bhoor Bhuwah Swah, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiyo Yo Nah Pra-chodayaat !" 😊

"It's meaning:

God is dear to me like my own breath, He is the dispeller of my pains, and giver of happiness.I meditate on the supremely adorable Light of the Divine Creator, that it may inspire my thought and understanding
[11/02 10:02 pm] Dubai JN. ajitha: Good1 neetha!
[11/02 10:05 pm] Dubai payyanur. ramesh: Very interesting. ...
[11/02 10:05 pm] Dubai bindu. madhu: Neetha excellent one.  ğŸ˜€ğŸ˜„😄
[11/02 10:08 pm] Dubai bindu. madhu: Ajitha thanks for the call..feels good talkin to u 😊
[11/02 10:12 pm] Abdb dhanya. tlpb: Neetha and ajitha thanks for ur effort and time👍👍👍
[11/02 10:13 pm] Dubai JN. ajitha: Bindhu I should thank you indeed for sparing yr precious time in talkin to me! 😀 that was great and I did get ur positive vibe over the phone!😀
[11/02 10:29 pm] DrTP SASIKUMAR: Assume you happen to meet some one who in shape and behaviour is exactly yourself and is half of your age.. and it takes back you that many years back... In a location you lived in that age.. what would you tell them ? Only four sentences you can speak !! What will be that..  not a too long sentence. .. and what comes to you instantly.. don't think too much !!!
[11/02 10:32 pm] Dubai JN. ajitha: Thank u very much sir🙏 I did wait for ur comments as I wasn't sure of my msg!
[11/02 10:33 pm] Dubai. mukundan. press. uec. VP: Jai Sri ram good song
[11/02 10:48 pm] Dubai. mukundan. press. uec. VP: An old man,
staying in a small south Indian town came to visit his son in Bombay recently.
The son in his early thirties is a successful businessman living with his wife and son.

The father,
 having spent most of his life at his birthplace,
 hardly understands a splatter of Hindi or English,
 forget Marathi.
But he doesn't care.
 'I have come here to spend a few days with my son and his family.
 I don't have to go out and socialize with the city people,' he said.

But the son is very excited about his father's rare visit to Bombay.
 He wants to make the best of it.
He and his wife want to show him around the city.
 And yes, the son enjoys those evening hours too, when he and his father go out , sit and
sipping their favorite drink.

Last week he was in a very good mood.
 'Let's go to a five star hotel tonight,' he told his father.
 It was a beautiful evening.
 Talking about everything under the sun they had food.
As usual they were offered some salad, peanuts, wafers etc as accompaniments with their food.

The old man being almost toothless was not much interested in eating.
 But that day when they got up to leave,
 he simply took a handful of channa (roasted grams) and stuffed it in the fold of his dhoti.
He might have thought about munching on them,
 sitting in the car
or whatever.

Unfortunately while walking in the lobby,
 he missed a step and stumbled.
 Down he went, scattering the channa on the plush carpet.
 No problem .....

 Now try to visualize that scenario.
 Someone else in his son's place would have been mortified, embarrassed to death.
 He might have cursed not his father but his own self for causing this awkward situation.

 'Never again will I take my old man to such hotels',
he would have vowed.

No sir, not this son. Gently, with a smile,
he helped his father get back on his feet. Instead of feeling irritated or angry,
 he was amused.
 He found the whole incident very funny.

 Laughing, they both went home and
on the way they decided to return to the same place the following Sunday.

The old man liked the place and liked the channa too.

Few days back,
at a friend's place they both described this event and
made everybody laugh.

Weren't you embarrassed? Somebody asked the son.
 'Oh, come on now' replied the son.
 'He is my father.
 He talks in his native language,
prefers to wear a dhoti even to a posh city hotel,
takes channa from the place to eat later
does whatever he feels like....
So what?
Why should I feel embarrassed with his nature and habits?

Nobody has a right to stop him from doing whatever he feels comfortable with,
as long as it is not harmful to others.'

 The son doesn't care what the staff in the hotel thought about that incident.

He says 'they should be concerned only with their bills and tips.

 I am concerned about my Father's Happiness.'

The wife too totally agrees with the husband on this issue.

 She feels there are enough other qualities in her father- in- law to feel proud of.
Accept them the way they are. . .

The above incident is not mentioned just to
 show the love and devotion of a son for his father.

More than love it is a matter of understanding and a healthy respect for the other person's lifestyle.

 A seventy plus old man doesn't want to change his lifestyle now.

 He likes the way he eats or dresses or talks. In his eyes there is nothing wrong with the old ways of living.

And the son says,
ok, fine.

 Every body has a right to live as per his wish.

 Now at his age,
why should he be forced to learn to eat with a fork and knife,
if he doesn't want to?

I will feel bad if he is doing something morally wrong or indulging in some harmful activities.

But otherwise it is fine.
 I am not going to try to change him at this stage.
He is my father.
 I love him, respect him.

Hey folks,
 can you think this way?

 So many times we see people getting embarrassed by the so called
unsophisticated behaviour of their family members.

 They keep on apologizing about their lack of class and manners or about their drawbacks to outsiders.

My wife can't speak proper English;
she doesn't know what's happening in the world,
so I avoid taking her out or introducing her to my friends and business associates...

 My parents can't eat with a spoon and fork, so I don't take them to restaurants ...

My husband is working  as an ordinary clerk,
 so I feel awkward when I introduce him to my rich friends.

 My brother is mentally challenged,
 so I don't feel like going out with him...

 Are you plagued with such thoughts or do you meet such people who think alike?

If you do,
please ask yourself.
Why do others or I feel this way?

Really what is there to feel ashamed of?
 Most of the people always have this fear of
other peoples' opinions and comments.
What would others say??
Y should u????
Think...
Ponder...
Act...
Respect
[11/02 10:48 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Sir thanks🙏 for sharing family pics. Sons are sirs xerox copies.
[11/02 10:48 pm] Dubai. mukundan. press. uec. VP: http://youtu.be/K6IUTqgPUbg
[11/02 10:49 pm] A2 smitha. ramesh: I remember my childhood
[11/02 10:53 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Very nice reminder👏👏👍👍
[11/02 10:54 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Good msgs Ajitha, Neetha👍
[11/02 11:01 pm] Dubai Manju: Very happy to see ur family Sir🙏 ...thank u all for the good messages ...as I can't see d name of d person...
[11/02 11:03 pm] Ajman neetha. anil: Very Interesting
Diamonds r hard...but not the hardest 2 break.
What is the hardest thing 2 break then?
The answer is: HABIT!
If  u  break the H,
u still have A BIT. If u  break the A, u still have BIT.
If u break the B,
u still have IT!   Hey, even after u break the T in IT, There is still the 'I'. &
 that  (I) is the root cause of all the problems.
Now u know why HABIT is so hard to break.....

[11/02 11:04 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👏👏👏
[11/02 11:05 pm] Dubai JN. ajitha: ( sir that's my part ) Do what ur heart says is right. Love all. Respect elders. Never give up!
[11/02 11:06 pm] Dubai JN. ajitha: Wow neetha! 👌
[11/02 11:15 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Ajitha neetha👏👏👍👍
[11/02 11:25 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Sir happy to see your family and hope to meet all soon...
[11/02 11:26 pm] DrTP SASIKUMAR: Today when we reached 50 days of DrTPS-UAE-Jnaanam group here. .. I am remembering the begging and end of the SESSION I had in dubai that made this possible .
All due to a few loving hearts
... let me share some pics that I have in store as memories...
[11/02 11:31 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👏👏👏👏👏
[11/02 11:33 pm] Dubai Manju: 🙏🙏🙏 really really missed it...
[11/02 11:34 pm] Dubai payyanur. ramesh: Sweet memories
[11/02 11:34 pm] Uae ajman. Sabitha: Very nice....Guess there are couple of jnaanam members from this forum in these pics....
[11/02 11:34 pm] Dubai payyanur. ramesh: Thank you Dr TPS
[11/02 11:35 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Hope we will have another workshop soon...
[11/02 11:36 pm] DrTP SASIKUMAR: 50 days passed.. and this group  50 days old !!
[11/02 11:36 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: So fast...  the days have gone..,
[11/02 11:37 pm] Dubai payyanur. ramesh: 😀
[11/02 11:38 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Thank you to UAE gurukulam for giving us this great opportunity...
[11/02 11:41 pm] Dubai. mukundan. press. uec. VP: Please realise
[11/02 11:44 pm] Dubai. kannur. latha. rajan: Watch "020607-Asianet12.wmv" on YouTube - 020607-Asianet12.wmv: http://youtu.be/ovbe57jSd7I
[11/02 11:48 pm] Dubai Manju: I am very much grateful to NTV .through their program only I came to know about Sir...🙏
[12/02 12:02 am] Uae ajman. Sabitha: Sir this 50 days V have gained so much of knowledge ... Wealth of information was shared in this forum... Thanks to beloved sir, ntv and all members
[12/02 12:03 am] Dubai bindu. madhu: Thank you so much sharing pictures. . Sweet memories. .
[12/02 12:06 am] Dubai JN. ajitha: Memories never fade! Nice pics! Thank u for sharing sir! 😊😊
[12/02 12:08 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Thnk u sir for those beautiful snaps
[12/02 12:08 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Thnk u bindhu for every thing u hve done
[12/02 12:17 am] Dubai devika. sujitha: Thank you sir for the photos
[12/02 12:17 am] Dubai devika. sujitha: 👌 Three beautiful thoughts  ğŸ‘

1. None can destroy iron, but its own rust can!
Likewise, none can destroy a person, but his own mindset can.

2. Ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line even in an E.C.G. means we are not alive.

3. The same Boiling Water that hardens the egg, Will Soften the Potato!
It depends upon Individual's reaction To stressful circumstances!
Beautiful saying ---
Mobile has taught us three things ....
Whatever makes you happy  -- save it.....
Whatever makes others happy -- forward it.....
Whatever will make no one happy -- Delete it....b
[12/02 12:25 am] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏thank u sir for sharing the pics....that two days we will not forget in  our life. ... with prayers for all...good night.
[12/02 12:29 am] Dubai bindu. madhu: Chechi Amma you saw all pictures.   Sir shared? It's valuable moments with us. Thank you Sir. Good night Sir chechi Amma and all.
[12/02 12:38 am] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Yes, Bindu. I am reading all the messages.Saw the pictures also I have seen sirs wife Dr.Radha devi and son yedhu when they came last year.both of them are very nice like sir.
[12/02 12:38 am] Dubai bindu. madhu: Yes true. .
[12/02 12:41 am] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Our group is filled with jnaanis. All are really genius. My prayers for every one.
[12/02 12:41 am] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Good night sir, Bindhu and all
[12/02 12:44 am] Dubai Rekha. Raghu: It was very nice to go through the messages, information, competition, prize distribution, photo sessions etc.really missed it.any way today's highlights are two young prathibas "Hari and Yadu".All the best for them.
[12/02 1:10 am] Abdb dhanya. tlpb: Happy to see your family sir...
50 days of togetherness gave me lot.1000s of questions buried inside me got answered.i can't thank enough so many good hearts.iam really feeling blessed sir.now I can see the world more beautiful than before...I like to thank binduji this moment .her call filled lots of confidence in my life ..she is filled with lots of positive energy love u binduji.
Can't forget u rekha ..u all r so goodness inside u...god bless u..  prayers
[12/02 7:00 am] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏  good  morning to all of u. Have   a   wonderful day....🙏🙏
[12/02 7:03 am] Dubai. sriya. d. for. session: Suprabhatham Sir 🙏🙏 and everyone.
[12/02 7:15 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir🙏and good morning to all my friends! 😀😀💐💐
[12/02 7:31 am] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏 sriya, 👍.today  begins  with  the powerful  mantra...
[12/02 7:49 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all dear ones
[12/02 8:17 am] Dubai Rekha. Raghu: Suprabhatham 🙏🙏🙏
[12/02 8:26 am] Dubai Manju: Good morning Sir & all ...have a great day...Sriya thanks for sharing Gayatri mantra early morning...🙏
[12/02 8:27 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: 🙏
[12/02 8:58 am] Dubai Manju: Akbar called Birbal and asked, like there are Brilliant people in his State, will there be Idiots available?

Birbal said there will be.

Akbar then ordered Birbal to go around the State, search and bring 5 such Idiots and present to him in the Council.

Birbal was awestruck since you can identify brilliant people by conducting some form of competition, but how to identify Idiots.

However he goes around the State and after a month, comes back with 2 such people. Thereafter, the following is the conversation between Akbar and Birbal

Akbar: Dear Minister I think you are poor in counting, I asked for 5 people and you have brought only 2.

Birbal: Your Highness, please let me explain and then you will know yourself

Akbar: OK. Go ahead.

Birbal: When I was going around the State, I found this guy carrying a huge Gunny Bag on his head and travelling in a Bullock Cart. When I asked, he said that if he keeps the bag in the Cart it will be overloaded and hurt the Bulls. I realised he is the 5th Idiot and brought him to you.

Akbar: Excellent. Next?

Birbal: I saw the other guy who was taking his Buffalo to the roof top of his house for grazing where grass was found grown. I realised he is the 4th Idiot and brought him to you.

Akbar: Fine. Next?

Birbal: When there are so many problems in the functioning of this kingdom, leaving those aside, I have been going around the State for a month wasting my time in searching for Idiots, hence I am the 3rd Idiot.

Akbar: Laughs out loud. Next?

Birbal: Instead of solving all the problems that are there in the Kingdom, you have been looking for Idiots in your State, hence you are the 2nd Idiot.

Hearing this, the entire Council was scared and there was pin drop silence.

Akbar: Fine. there is truth in your statement. Who is the 1st Idiot?

Birbal: Your Highness, when there is so much of work in the Office and Home to attend to, leaving all this aside, the person who is reading this Story, to know who the 1st Idiot is on 'What's app', is the 1st Idiot
[12/02 8:59 am] Dubai Manju: 😜😜😜
[12/02 9:03 am] Dubai. sriya. d. for. session: 😂😂😀😜
[12/02 9:03 am] Uae ajman. Sabitha: 😂 😂 very nice Manju... Thnq for making me laugh.... Happy day to Sir and all
[12/02 9:04 am] Dubai Manju: 😀😀😀
[12/02 9:04 am] Uae ajman. Sabitha: First idiot 😂
[12/02 9:05 am] Dubai Manju: No ...am d first idiot ...😃😃😃
[12/02 9:07 am] Dubai leena. jayasankar: 🙏🌅 Namaste to all have a bright day ahead. Loves
[12/02 9:14 am] A2 smitha. ramesh: Good morning Sir and all dear friends....🙏
[12/02 9:31 am] Dubai. Sheebaprakash. co. latha. rajan: Watch "Bhagawan Ramana Maharshi rare video" on YouTube - Bhagawan Ramana Maharshi rare video: http://youtu.be/1-OS8LU6JW8
[12/02 11:33 am] Uae NJ. bavitha: 🙏
[12/02 12:00 pm] Dubai Lisha. 2days: Sorry...Sir  I was not that much active coz of the work pressure. As in sales department, meeting the figures on end of the month, feels quite difficult. But definitely I wanted to work too..I don't want to leave my target unfinished. This motive lesson I learned from you only sir...
[12/02 12:01 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏👍  go ahead....duty first...sir's  policy....😀
[12/02 12:03 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👍Lisha
[12/02 12:04 pm] Dubai Lisha. 2days: Thanks for your support ...leaving now for meeting....Thanks alll
[12/02 2:23 pm] Dubai Manju: Watch "Relationships - Giving over wanting By BK Shivani - Awakening With Brahm..." on YouTube - Relationships - Giving over wanting By BK Shivani - Awakening With Brahm...: http://youtu.be/tYGHyuzNKjM
[12/02 2:23 pm] Dubai Manju: Thanks to Sriya ...for reminding😊
[12/02 2:43 pm] Dubai shyamala: Watch "Sanskrit at St James School, London" on YouTube - Sanskrit at St James School, London: http://youtu.be/7MUkFOkLSYU
[12/02 3:28 pm] Abdbi vidya. varma: 👍👍
[12/02 3:29 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏 my  wedding  anniversary  is also  on that day..😃
[12/02 3:30 pm] Abdbi vidya. varma: so double treat 😊😊
[12/02 3:30 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Yes...😃😃
[12/02 3:31 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Vishu is my fav. Festival👍👍
[12/02 3:32 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Vishunu  Kaineettamm   kittumm  ....kuttikkalath  atayirunnu   nottam...😀
[12/02 3:33 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Thanks for the videos 👏👏
[12/02 3:34 pm] Abdbi vidya. varma: long time since i celebrated vishu back home with my parents!!!
[12/02 3:36 pm] Dubai. sriya. d. for. session: What makes a festival special is the memories connected with that.
[12/02 3:36 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Sir  ee photo  nammude  Jnaanam  naduvil  aano?
[12/02 3:38 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Varsham muzhuvan pookunna oru konnamaramille in Thiruvairanikulam temple?
[12/02 3:38 pm] DrTP SASIKUMAR: No irinjalakuda ... loved u r question ... NAMMUDE jnaanam naduvil . ..  love you for the ownness feeling that you shared.. love u all.
[12/02 3:40 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 🙏🙏🙏🙏
[12/02 3:42 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Nammal  oru  familiya. I feel like that only..First  sirne   kantapol thanne  angine  oru feel...I  don't  know   why?...
[12/02 3:42 pm] Dubai Manju: Kanikonna...beautiful  Sir...🙏
[12/02 3:43 pm] Dubai Manju: Dubayil kanikonna vadyathe Kittu...
[12/02 3:46 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Kanikonna  is here in some  villas.
[12/02 3:50 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Light festival   started....go and  watch  it with  kids...
[12/02 3:51 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Hws it Asha
[12/02 3:53 pm] DrTP SASIKUMAR: Shiksha
[12/02 3:54 pm] DrTP SASIKUMAR: I belongs to you.. and my home is open for u at naduvil any time.. irinjalakuda too have the facility and have done camps.. see the link ..
[12/02 3:54 pm] DrTP SASIKUMAR: DrTPS-Shiksha-HP-2011.APRIL8-30::-IJKD-Kerala - https://m.facebook.com/DrTPSasikumar/albums/10150510389410849/?ref=bookmark
[12/02 3:54 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: In   any  buldg.  they  will  show  the   art   work  of   children....it is in some selected  places  only. Same like  the    film   projector.
[12/02 3:55 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Thank you Sir🙏🙏🙏🙏
[12/02 3:55 pm] Dubai Manju: Wr s it Asha?is it n Dubai?
[12/02 3:55 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: It is in  Sharjah.
[12/02 3:56 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Corniche  mosqueil undu.
[12/02 3:56 pm] Dubai Manju: Thanks a lot Sir...surely would love  to visit Jnaanam ...🙏
[12/02 3:57 pm] Dubai Manju: Thanks Asha ...what s d timings?
[12/02 3:58 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 🙏 thank u sir  for  your  kindness.   We  all  blessed...
[12/02 3:58 pm] Dubai payyanur. ramesh: Vishukkalam varavaayi ennormippichathinu thanks....manassil kanikkonna poothu..
[12/02 4:07 pm] Dubai. Sheebaprakash. co. latha. rajan: Kanikokonna ipozhe poothallo👍👍sir.. this year vishu falls on 15th april ..my daughter's birthday too
[12/02 4:09 pm] Dubai bindu. madhu: Dear all pls note tomorrow 2015/ 02/13 Friday we are planning to have a get together at 5 . 30pm  in Hema' Residence Alqusais behind NMC Hospital . Kindly confirm your attendance . More details pls contact 052 6452755 or 050 2578331
[12/02 4:10 pm] Dubai bindu. madhu: Last get together photos
[12/02 4:10 pm] DrTP SASIKUMAR: Where is HEMA ?
[12/02 4:11 pm] DrTP SASIKUMAR: How can He be Ma?
It must be SheMa
[12/02 4:23 pm] Dubai Manju: 😀😃😃
[12/02 4:24 pm] Dubai Manju: Sorry Bindhu can't make it this time...really will miss it ...all d best 👍
[12/02 4:26 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Bindu chechi will  meet up Tommorrow at 5 .30 pm.
[12/02 5:08 pm] Abdb dhanya. tlpb: 😄....sir
[12/02 5:22 pm] Abdb dhanya. tlpb: Vishukalam. ..going to come...
Sir Thank you or mi pica think
 ...
[12/02 5:22 pm] Abdb dhanya. tlpb: Sorry I meant ormipichathinu. ..
[12/02 5:24 pm] Abdb dhanya. tlpb: And my son's birthday on 19 April.
[12/02 5:49 pm] Dubai shyamala: Sir....
[12/02 5:54 pm] Dubai shyamala: Vishuvum kanikonnayum thammilulla bandhamenthanu?.....national flower of Kerala ayathukond ano?
[12/02 5:59 pm] Dubai Rekha. Raghu: ethandororma varunnuvo.. orthaalum orkkaadirunnalum...
adira ethum kadannu pom ee vazhi....

naam ee janaliloodedirelkkum.. ippazhayorormagal ozhinja thaalam....
thalarnottu virayarnna kai kallilenthi.. athilota mizhineer pathikkade..
manam idaraade.......

kaalam iniyum urulum vishu varum.. varsham varum thiruvonam varum...
pinneyoro thalirinum poovarum kaivarum...

appol aarennum enthennum aarkkariyaam........

nammukkippozhee ardraye shantharaay sowmyaraay ethirelkkam....
varika sakhi arigathu chernnu nilkku..

pazhayoru manthram smarikkam anyonyam
oonnu vadikalaay... nilkkam...
ha saphalamee yathra.....
haa saphalameeyathra....
            By N.N. Kakkad
[12/02 6:01 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👏👏👏👏
[12/02 6:01 pm] Dubai shyamala: Ithu saphalamee yathra ......
[12/02 6:03 pm] Dubai shyamala: Aardramee dhanu masaravukalil aathira varum.........
[12/02 6:04 pm] Ajman neetha. anil: Ee icons noki malayalam pazham chollu kandu pidikuka

1-ğŸŽ¼ğŸ‘ŒğŸŽ¤ğŸš«
2-🐘✅💑❎
3-ğŸ™Ž1/2 👼1/2
4-🐟🏊❌
5-🌋🍃de🌺ga🌑🌈
6-🐘😀🍈
7- 🐀🔫🏡💣💥💥❓
8-✋ğŸš¿ğŸŽ£
9- 😭👦🍼✅
10-🌰👌10👌
[12/02 6:05 pm] Ajman neetha. anil: Are u ready to start Ashajis ? Here starts the count down
[12/02 6:09 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 6- aana vayil ambazhanga
[12/02 6:09 pm] Dubai Rekha. Raghu: 1.swaram nannayirikkubol pattu nortanam
2.aana koduthalum asha kodukkaruthu.
3.than paathi daivam paathi
[12/02 6:11 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 4-Meenin e  neenthan  padipikanda.
[12/02 6:11 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 7. Eliyepedichu illam chuduka
[12/02 6:11 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 9.karayunna kuttike palullu
[12/02 6:12 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 10. Vithugunam pathugunam
[12/02 6:13 pm] Ajman neetha. anil: Prize will go to the who unscrambles 5 th one
[12/02 6:13 pm] Ajman neetha. anil: One
[12/02 6:16 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 8- Kai  nanayate meen  pidikamo
[12/02 6:17 pm] Dubai Manju: Rekha I was thinking abilout this poem from morning ...thanks a lot for sharing...love this poem👍
[12/02 6:19 pm] Dubai Rekha. Raghu: Ore manassullavar orumichu kkodunidamalle! 🙏Manju
[12/02 6:19 pm] Ajman neetha. anil: Ore thooval pakshhikal
[12/02 6:20 pm] Dubai Rekha. Raghu: Neetha 5 any clue?
[12/02 6:21 pm] Dubai Manju: Very true...👍🙏🙏
[12/02 6:21 pm] Ajman neetha. anil: I am also trying
[12/02 6:21 pm] Ajman neetha. anil: 😀
[12/02 6:24 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Is it 'karappinu  ezhazhaku' (5.....last part)
[12/02 6:26 pm] Ajman neetha. anil: Don't take the symbolism of flower just the word
[12/02 6:32 pm] Ajman neetha. anil: Latest updation
[12/02 6:32 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Theeyil kurathatu  veyilathu  vadumo
[12/02 6:33 pm] Ajman neetha. anil: Sorry
[12/02 6:34 pm] Ajman neetha. anil: 3 of u are in a tie .
[12/02 6:35 pm] DrTP SASIKUMAR: I am glad to see that my family is full of most brightest and smartest  !!
[12/02 6:36 pm] Ajman neetha. anil: Pranams sir
[12/02 6:37 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 😃🙏
[12/02 6:37 pm] Ajman neetha. anil: Appreciations comes from a great  petson frnds
[12/02 6:37 pm] Ajman neetha. anil: Appreciation comes from a great person frbds
[12/02 6:38 pm] Ajman neetha. anil: Appreciation comes from a great person friends
[12/02 6:38 pm] DrTP SASIKUMAR: I am seeing neetha's thrill.  . Love to all..
[12/02 6:39 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 😃what happened?
[12/02 6:39 pm] Ajman neetha. anil: Sir I celebrate my life with jnaanam family
[12/02 6:40 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 👍
[12/02 6:40 pm] Dubai leena. jayasankar: Great to share thoughts and ideas. Blessed
[12/02 6:45 pm] Ajman neetha. anil: Let me unscramble
[12/02 6:46 pm] Dubai Rekha. Raghu: Oru pakaline oru rathri
[12/02 6:53 pm] DrTP SASIKUMAR: Fun at times.. have good learning too...
[12/02 6:54 pm] Ajman neetha. anil: Really funny
[12/02 6:54 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Clue   ...pukayilayude....
[12/02 6:54 pm] Ajman neetha. anil: Almost near
[12/02 6:57 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Theeyillathe  pukayundakilla
[12/02 6:57 pm] Ajman neetha. anil: 👏👏👏👏👏👏👏
[12/02 6:57 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👏👏👏👏👏👍
[12/02 6:57 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Woww....thank  u...
[12/02 6:58 pm] Ajman neetha. anil: Today's prize goes to Mrs.Asha biju
[12/02 6:58 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Wow. Asha the brilliant...
[12/02 6:58 pm] Ajman neetha. anil: Consolation prize for Mrs Ajitha and Mrs sriya
[12/02 6:59 pm] Ajman neetha. anil: Sorry pls do adjust with certificate and medal😜
[12/02 6:59 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Rekha
[12/02 6:59 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 👍👍
[12/02 7:02 pm] DrTP SASIKUMAR: U have many faces in WhatsApp. . Associate the malayalm name for these bhavas. .
Let me see the brightest dancers / kathakali rasayana  who has ?
☺ğŸ˜ŠğŸ˜€ğŸ˜ğŸ˜‚ğŸ˜ƒğŸ˜„ğŸ˜…ğŸ˜†ğŸ˜‡ğŸ˜ˆğŸ˜‰ğŸ˜¯ğŸ˜ğŸ˜‘ğŸ˜•ğŸ˜ ğŸ˜¬ğŸ˜¡ğŸ˜¢ğŸ˜´ğŸ˜®ğŸ˜£ğŸ˜¤ğŸ˜¥ğŸ˜¦ğŸ˜§ğŸ˜¨ğŸ˜©ğŸ˜°ğŸ˜ŸğŸ˜±ğŸ˜²ğŸ˜³ğŸ˜µğŸ˜¶ğŸ˜·ğŸ˜žğŸ˜’ğŸ˜ğŸ˜›ğŸ˜œğŸ˜ğŸ˜‹ğŸ˜—ğŸ˜™ğŸ˜˜ğŸ˜šğŸ˜ŽğŸ˜­ğŸ˜ŒğŸ˜–ğŸ˜”ğŸ˜ªğŸ˜ğŸ˜“ğŸ˜«
[12/02 7:04 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Navarasangal match  cheyyanam  alle?
[12/02 7:04 pm] DrTP SASIKUMAR: U can add many more
[12/02 7:04 pm] DrTP SASIKUMAR: Why 9 only
[12/02 7:06 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Kathakaliyil navarasam  enne  nan  kettittullayirunnu.....
[12/02 7:07 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Oh so many proverbs
[12/02 7:07 pm] Ajman neetha. anil: Asha Biju
[12/02 7:07 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud gng
[12/02 7:07 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Karunam, bheebhalsam, etc.
[12/02 7:08 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Neetha u r a gr8 organiser
[12/02 7:08 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Anyway   she  did it.😃
[12/02 7:08 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: 👏👏👍👍
[12/02 7:14 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ☺😌- shaantham
😈😡- bheebhalsam
[12/02 7:16 pm] Ajman neetha. anil: Consolation prize distribution
[12/02 7:19 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Tirukkural  by Tiruvalluvar ( a Tamil  poet/writer) was written more than 5000 yrs ago. It’s one of the ancient science on Human behaviour, which has not changed inspite of modern education  & technology !
SOME GOLDEN THOUGHTS OF THIRUKKURAL

1. If your child lies to you often, it is because you over-react too harshly to their inappropriate behaviour.

2. If your child is not taught to confide in you about their mistakes, you’ve lost them.

3. If your child had poor self-esteem, it is because you advice them more than you encourage them.

4. If your child does not stand up for themselves, it is because from a young age you have disciplined them regularly in public.

5. If your child takes things that do not belong to them, it is because when you buy them things, you don’t let them chose what they want.

6. If your child is cowardly, it is because you help them too quickly.

7. If your child does not respect other people’s feelings, it is because instead of speaking to your child, you order and command them.

8. If your child is too quick to anger, it is because you give too much attention to misbehaviour and you give little attention to good behaviour.

9. If your child is excessively jealous, it is because you only congratulate them when they successfully complete something and not when they improve at something even if they don’t successfully complete it.

10. If your child intentionally disturbs you, it is because you are not physically affectionate enough.

11. If your child is openly defiant, it is because you openly threaten to do something but don’t follow through.

12. If your child is secretive, it is because they don’t trust that you won’t blow things out of proportion.

13. If your child talks back to you, it is because they watch you do it to others and think its normal behaviour.

14. If your child doesn’t listen to you but listens to others, it is because you are too quick to jump to conclusions

15. If your child rebels it is because they know you care more about what others think than what is right

 Plz forward this to all, it MAY GUIDE OUR MODERN  PARENTS..
[12/02 8:15 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Good..correct.👍👍
[12/02 8:16 pm] Abdb dhanya. tlpb: Ye...enikum prize  kittiye
[12/02 8:20 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 🏆
[12/02 8:21 pm] Abdb dhanya. tlpb: Thank you
[12/02 8:41 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sir...I am here....Thank u very much..🙏🙏🙏🙏🙏
[12/02 8:56 pm] Abdb dhanya. tlpb: 👍
[12/02 9:05 pm] DrTP SASIKUMAR: LIFE made SIMPLE (Book by DrTPS)
This is a BOOK that took BIRTH out of ORKUT DISCUSSIONS --- A Simple book --- ....
Wednesday, September 9, 2009

A MODERN THIRUKKURAL

One gathers information, gains knowledge and attains wisdom, step by step, in many ways – like one’s own life experiences, from reading, ruminations, discussions, travels, interactions etc. The precious jewels of wisdom thus gathered are distributed by the great thinkers to others for their enjoyment and edification. My friend Dr T P Sasikumar is among those distinguished intellectual spiritualists who edify the society through their writings and discourses. I feel extremely fortunate to be instrumental in introducing an invaluable collection of simple but profound aphorisms by DrTPS called LIFE made SIMPLE which is figuratively speaking an ocean of pearls. It goes without saying that one has to drive deep to acquire these riches accumulated through experiences of reading, writing and teaching, distilled into pure simple aphorisms.

Though the book is called LIFE made SIMPLE, I wonder if life has to be made simple. It is not we ourselves who make life complex and complicated by infusing into it confusing thoughts, theories and philosophies? Please look at the human life in the earliest stages. How simple our life was then! Similarly the lives of animals are still simple and unpolluted, if left alone by human beings.

Each pearl in this beautiful garland symbolizes the answers and solutions to the various problems, mental crises, internal conflicts, anxieties and doubts confronting all of us in every walk of modern life of stress and strain. And significantly the answers and solutions are utterly simple and entirely practicable. That only shows how great they are. Whatever is truly great will naturally be very very simple like, for instance the poetry of Poonthanam who has expressed the profoundest Vedantic thoughts in the simplest of languages so that they go directly to the reader’s heart.

It is an invigourating experience to go through the poet’s simple sayings, observations and conclusions which are highly scientific and rational. They encompass such a multitude of topics as the essence of spirituality, values of human life, family relations, relevance and importance of the materialistic world, paramount significance of pourusheya or human endeavour, the concept of God, Heaven and Hell, distinction between the real bhakthi and polluted bhakthi, real faith and superstition, the vital need for a ‘Guru’, absolute necessity of the control of our mind and emotions, the meaning and benefits of satsang etc. etc. The end result of all these are our happiness and well-being.

I would like to compliment DrTPS from the bottom of my heart for his indomitable efforts to remove some of the cobwebs of misconceptions prejudices from the minds of Malayalees. Our minds have been polluted and vilified for generations by the false and mischievous legends and episodes about say, Onam and Mahabali. It is obvious that the Maveli the ruler of Kerala has no relation to Mahabali or Vamana avatar episode. Dr.TPS has done well to correct this and give the real meaning. How I wish he turns his attention to other similar distortions like the disgusting encounter between Poonthanam and Melpathur. The despicable episode of Melputhur deriding Poonthanam is so obnoxious as to be calumniating to both great poets. I am surprised how a sensible poet like Vallathol gave credence to this product of an evil mind and wrote a poem on the theme.

No man is free from dilemmas and worries. It is a well-known saying that life is a tragedy for those who think and a comedy fro those who feel. The best and only way to mental peace and material progress is to adopt a strict code of good thought (sad-vichar) and good behaviour (sad-achar). This is also the core message running through this slander volume – life, otherwise ephemeral and sorrowful can be made lovable by adhering to this code – that way; I would like to call this book a modern Thirukkural. This is the end result of the author’s long years of learning, teaching and reflections. While expressing my sense of gratitude to the author for requesting me to pen these words of introduction, I feel an introduction is redundant because it will speak directly to the reader. I wish him and the book all the best. I am sure that many will be benefited by reading the book. Let me conclude by quoting the essence of all the puranas
“paropakaram punyaya
papaya para peedanam”
(doing good to others is the real virtue and merit, Harming others is real sin).
Prof. Akavoor Narayanan,
Retired Professor, Delhi University, NEW DELHI
[12/02 9:05 pm] DrTP SASIKUMAR: http://drtps-lifemadesimple.blogspot.in/2009/09/modern-thirukkural-one-gathers.html?m=1
[12/02 9:57 pm] Ajman neetha. anil: 🍁8 Wonders of the Jagannath Temple in Puri are as follows–

1.Flag always flaps in opposite direction of air.

2.From any place in Puri you, will always find the Sudarshan Charka (Charka at top of Temple) facing you.

3.Normally during day-time, air comes from sea to land and during evening, the vice-versa occurs. But in Puri it’s totally opposite.

4.No bird or planes fly above the Temple.

5.The shadow of the main dome is invisible at any time of the day.

6.The quantity of cooked food insidethe Temple remains same for the entire year. But that same quantity of prasadam can feed few thousand people and 20 lac people, Still it won’t get wasted.

7.In the Temple kitchen, 7 pots are kept on each other and cooked on firewood. In this process the contents in the top pot get cooked first and then the bottom one.

8.After entering from Singhadwara’s first step (from inside of the Temple), you can’t hear any sound produced by the ocean. But, when you cross the same step (from outside of the Temple) you can hear it. This can be noticed clearly during evening.

JAY JAGANATH.
Share this and let the world know about Jagannath
[12/02 10:12 pm] Dubai JN. ajitha: Very informative neetha!
[12/02 10:14 pm] Dubai JN. ajitha: By de way thank you for the medal n certificate even without participation 😜😀😀😀💐💐💐[12/02 10:32 pm] DrTP SASIKUMAR: Sandhya added.. Welcome.
Introduce you here..
[12/02 10:32 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sorry oru thavana kshamichekke. Sriya and Rekha shared the consolation prize
[12/02 10:33 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Hello I am Sandhya from abu dhabi
[12/02 10:35 pm] Dubai bindu. madhu: Welcome Sandhya in our Jnaanam family🙏🙏🙏
[12/02 10:56 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: 11   12
8      9
5       6
2         3
??
[12/02 10:59 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Dear all....Welcome to my  home🙏🙏
[12/02 11:00 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ†
[12/02 11:01 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Thank u...neetha. only trophy?
[12/02 11:03 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Cash,Villa flat  sponsor ship kittunilla.  Trying
[12/02 11:03 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ˜ƒ
[12/02 11:03 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Any generous frnds can come frward
[12/02 11:04 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: My status
[12/02 11:05 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ˜ƒğŸ˜ƒğŸ˜ƒ
[12/02 11:10 pm] DrTP SASIKUMAR: Sandhya is my eldest cousine brother's daughter in law...
She was in hyderabad.
Her hus rajesh is from chuzhali-kannur
[12/02 11:19 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Hi sandhya
[12/02 11:19 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Hi
[13/02 1:01 am] Sharjah. asha. mo. rahul: Sharjah   light  festival....
[13/02 9:06 am] Dubai leena. jayasankar: 🌅🙏 Namaste good morning
[13/02 9:17 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Happy weekend to all
[13/02 9:26 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[13/02 9:37 am] DrTP SASIKUMAR: More than fowarded ones a single own word is best
[13/02 9:39 am] DrTP SASIKUMAR: HONESTY be clear and straight
AUTHENTICITY be yourself
INTEGRITY be your word
LOVE wish them well
Keep these 4 qualities for being SELF
[13/02 9:46 am] Dubai. kannur. latha. rajan: ğŸ™ good morning sir and all friends
[13/02 9:55 am] Sheebaprakash: Good morning sir and friends🌅🌅
[13/02 9:58 am] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Good Morning
[13/02 10:01 am] Abdb dhanya. tlpb: Suprabhatham. ..all dear ones
[13/02 10:04 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Good morning sir🙏and all friends😃
[13/02 10:08 am] Abdb dhanya. tlpb: ""Happiness is when we realise how blessed we are for what we have""
Manju true words....👍
[13/02 10:19 am] Abdb dhanya. tlpb: Thank you sir should keep up ur words..
[13/02 10:22 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir ğŸ™good morning to all my friends😊💐
[13/02 10:22 am] Abdb dhanya. tlpb: Neetha rock formation amazing....
[13/02 10:25 am] Uae NJ. bavitha: Good morning sir and all🙏🙏
[13/02 10:36 am] Dubai Lisha. 2days: Good morning sir and all of you !
[13/02 10:37 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: The greatest inspiration you can ever get is to know that you are an inspiration to others. Wake up and start living an inspirational life today. Even the smallest of thoughts have the potential to become the biggest of successes… all you have to do is get up and get going.
Good morning.
[13/02 10:52 am] Dubai. mukundan. press. uec. VP: Shocking news intercity train accident. Pray for the lost lives.
[13/02 11:08 am] A2 smitha. ramesh: Good morning Sir and all my dear friends. Good message Sir and thank you for your time. We will try to remember this always and also to implement in our life.
[13/02 11:13 am] Dubai. sriya. d. for. session: Goodday to Sir🙏 and dear friends.
[13/02 11:13 am] Dubai. sriya. d. for. session: Praying for the lost lives in the train mishap.
[13/02 11:17 am] Dubai. sriya. d. for. session: Sir, its a reminder and warning to those who give more importance for and go behind superficial , material things. Will try to be modest and humble under your guidance🙏🙏🙏🙏🙏
[13/02 11:19 am] A2 smitha. ramesh: Dear Bindu, I confirm the attendance for our today's meet. Hema, pls give the location details.
[13/02 11:21 am] DrTP SASIKUMAR: Today's meet. --
hemaji:: / BiMaJi congrats on your initiative

Best wishes and my soul-manas is with you.
Love u all.
Enjoy
[13/02 11:26 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[13/02 11:45 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ഒരു à´¸്കൂà´³്‍ അധ്à´¯ാà´ªിക à´¸്കൂà´³ിà´²്‍ à´¨ിà´¨്à´¨് കടലാà´¸ുകള്‍ à´¨ോക്കുà´¨്നതിà´¨ിടയിà´²്‍ തന്‍à´±െ à´­à´°്‍à´¤്à´¤ാà´µിà´¨്‍à´±െ അടുà´¤്à´¤േà´¯്ക്ക് ഒരു കടലാà´¸് കൊà´£്ടുചെà´¨്à´¨ു. "ഇതൊà´¨്à´¨ു à´µാà´¯ിക്കൂ...", à´­ാà´°്à´¯ പറഞ്ഞു. à´­à´°്‍à´¤്à´¤ാà´µ് à´µാà´¯ിച്ചു à´¤ുടങ്ങി.
എന്à´¤ാà´µാà´¨്‍ ആണ് ആഗ്à´°à´¹ം എന്à´¨ ചോà´¦്യത്à´¤ിà´¨ുà´³്à´³ ഒരു കുട്ടിà´¯ുടെ മറുപടി ആണ് à´ªേà´ª്പറിà´²്‍.
"എനിക്ക് ഒരു ടിà´µി ആകണം. മറ്à´±ൊà´¨്à´¨ും ആകണ്ട. ഞങ്ങളുടെ à´µീട്ടിà´²്‍ ടിà´µിà´¯ോടാà´£് എല്à´²ാവര്‍ക്കും എന്à´¨െക്കാà´³്‍ ഇഷ്ടം. ഞാà´¨്‍ ടിà´µി ആയാà´²്‍ എനിക്ക് à´µീട്ടിà´²്‍ നല്à´²ൊà´°ു à´¸്à´¥ാà´¨ം കിട്ടും. എനിക്ക് ചുà´±്à´±ും അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടന്à´®ാà´°ും വന്à´¨ിà´°ിക്കും. അവരുടെ കുà´±െ സമയം എനിക്ക് തരും. ഞാà´¨്‍ പറയുà´¨്നത് അവര്‍ à´¶്à´°à´¦്ധയോടെà´¯ും ഗൌരവത്à´¤ോടെà´¯ും കേà´³്‍ക്കും. എന്à´¨െ അവര്‍ ഒരിക്കലും തടസ്സപ്à´ªെടുà´¤്à´¤ിà´²്à´², അവഗണിക്കിà´²്à´². അച്ഛന്‍ ഓഫീà´¸് കഴിഞ്ഞ് ക്à´·ീണത്à´¤ോടെ വരുà´®്à´ªോà´³്‍, ഞാà´¨്‍ എപ്à´ªോà´´ും ഓടിച്ചെà´²്à´²ാà´±ുà´£്ട്. അപ്à´ªോà´³്‍ അച്ഛന്‍ എന്à´¨െ തട്ടിà´®ാà´±്à´±ി à´¸ോà´«à´¯ിà´²്‍ ഇരുà´¨്à´¨ു ടിà´µി കാà´£ും. അപ്à´ªോà´³്‍, അച്ഛനെ ശല്യപ്à´ªെടുà´¤്തണ്ട എന്à´¨് അമ്à´® എന്à´¨ോട് à´¦േà´·്യത്à´¤ോടെ പറയും. ടിà´µി ആയാà´²്‍ അച്ഛന്‍ ആദ്à´¯ം എന്à´¨െ തന്à´¨െ à´¨ോക്കും! അമ്മയ്ക്ക് എന്à´¤െങ്കിà´²ും à´µിà´·à´®ം വന്à´¨ാà´²ും അമ്à´® ടിà´µി കാà´£ാà´¨്‍ ആണ് à´ªോകാà´±ുà´³്ളത്. ഞാà´¨്‍ ടിà´µി ആയാà´²്‍ അമ്മയ്ക്ക് à´µിà´·à´®ം വരുà´®്à´ªോà´³്‍ എന്à´¨െ കൂട്ട് à´ªിടിക്കും. എന്‍à´±െ ചേട്ടന്à´®ാà´°്‍ എന്‍à´±െ കൂടെ കളിക്കാà´±ിà´²്à´². എപ്à´ªോà´´ും ടിà´µിà´¯ാà´£് à´¨ോക്കുക. à´±ിà´®ോട്ടിà´¨ാà´¯ി അവര്‍ എപ്à´ªോà´´ും വഴക്കാà´£്. ഞാà´¨്‍ ടിà´µി ആയാà´²്‍ അവര്‍ എന്à´¨െ കാà´£ാà´¨്‍ ആകും മത്സരിക്കുക. എല്à´²ാവരും എനിà´¯്ക്ക് à´µേà´£്ടി അല്‍à´ª സമയം എങ്കിà´²ും ചിലവഴിക്കും. അന്à´¨േà´°ം എന്à´¨െക്കാà´³്‍ à´ª്à´°à´§ാനമാà´¯ി അവര്‍ക്ക് മറ്à´±ൊà´¨്à´¨ും ഉണ്ടാà´µിà´²്à´². അവരെ സന്à´¤ോà´·ിà´ª്à´ªിക്കാà´¨ും ആശ്വസിà´ª്à´ªിക്കാà´¨ും അപ്à´ªോà´³്‍ എനിക്ക് കഴിà´¯ുകയും ചെà´¯്à´¯ും! എനിക്ക് മറ്à´±ൊà´¨്à´¨ും ആകണ്ട, ടിà´µി ആയാà´²്‍ മതി!"
à´µാà´¯ിച്ച് കടലാà´¸് à´¤ിà´°ികെ കൊടുà´¤്à´¤് à´­ാà´°്യയോട് ആ à´­à´°്‍à´¤്à´¤ാà´µ് ഗൌരവത്à´¤ോടെ പറഞ്ഞു: "à´¨ീ ഇത് കാà´°്യമാà´¯ി എടുക്കണം. ആ കുട്ടിà´¯ുടെ അച്ഛനെà´¯ും അമ്മയെà´¯ും à´µിà´³ിച്ച് കാà´°്യങ്ങള്‍ à´µിശദീകരിക്കണം. കുട്ടികള്‍ക്കാà´¯ി കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാà´¨്‍ പറ അവരോട്!"
"അത് തന്à´¨െà´¯ാà´£് ആ ടീച്ചര്‍ ചെà´¯്തത്. നമ്à´®ുടെ à´®ോà´¨്‍ ഈ എഴുà´¤ിയത് എന്à´¨െ കൊà´£്ട് വന്à´¨ു കാà´£ിച്ച് ഇതേ കാà´°്à´¯ം തന്à´¨െà´¯ാà´£് പറഞ്ഞത്! à´¨ിങ്ങളെ കാà´£ിക്കാà´¨്‍ കൊà´£്ടുവന്നതാà´£്!"
നമുക്ക് ഏറ്റവും à´ª്à´°ിയപ്à´ªെട്ട ഒരുപകരണം ഉണ്ടാà´µും- ടിà´µിà´¯ോ, à´²ാà´ª്ടോà´ª്à´ªോ, à´®ൊà´¬ൈà´²ോ...അങ്ങനെ എന്à´¤െങ്കിà´²ും. പക്à´·െ അതിà´¨േക്കാà´³്‍ à´ª്à´°ാà´§ാà´¨്à´¯ം അതര്‍à´¹ിക്കുà´¨്à´¨ à´µ്യക്à´¤ികള്‍ക്കും à´¸്വന്à´¤ം കുടുംബത്à´¤ിà´¨ും കൊടുക്കുà´¨്à´¨ുà´£്ട് എന്നത് ഇടയ്ക്ക് à´¸്വയം പരിà´¶ോà´§ിച്ച് ഉറപ്à´ªുവരുà´¤്à´¤ുക. à´ªുà´¤ിà´¯ കാലഘട്ടത്à´¤ിà´²്‍ ആ പരിà´¶ോധന ഒരു അനിà´µാà´°്യതയാà´£്.
à´¶ുà´­à´¦ിà´¨ം... ... എന്‍à´±െ à´ª്à´°ിയലോകത്à´¤ിà´¨്...
[13/02 11:49 am] Dubai 2014. lekha: Good morning
[13/02 11:53 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud msg sriya
[13/02 12:17 pm] Uae ajman. Sabitha: Gm all and Happy Friday!
[13/02 12:29 pm] Sharjah. teacher. sandhia. manoj: Gm ğŸ‘ğŸ‘Œ
[13/02 12:37 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Good msgs Neetha n Sabitha. Thanks for the Video Lekha👍👍👍
[13/02 12:37 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 6. Youtube
[13/02 12:42 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 1. Facebook2Skype9.hotmail. 10. Wikipedia
[13/02 12:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘ keep trying
[13/02 12:47 pm] Dubai 2014. lekha: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[13/02 12:48 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: 10 . Wikipedia?
[13/02 12:52 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 8. Ibibo
[13/02 1:05 pm] Dubai bindu. madhu: Dear all pls confirm attendance for todays   get together specially Asha , Rekha,  Rachna,  Lekha,  Syamala, Sabitha, Deepa, Sriya , Ajitha ? ğŸ˜„
[13/02 1:06 pm] Uae NJ. bavitha: Same place and time??
[13/02 1:06 pm] DrTP SASIKUMAR: And all others !!!
[13/02 1:06 pm] DrTP SASIKUMAR: Not me !
[13/02 1:09 pm] Dubai bindu. madhu: All are invited. .  First preference for our Guru ğŸ˜ƒğŸ˜ƒğŸ˜ƒğŸ™ğŸ™ğŸ™
[13/02 1:10 pm] Abdb dhanya. tlpb: ğŸ‘
[13/02 1:10 pm] Dubai bindu. madhu: 5.30 Bavitha.  Behind NMC Hospital ..Alqusais.
[13/02 1:12 pm] Abdb dhanya. tlpb: Sabitha good one👍👍👍👍
[13/02 1:13 pm] Uae NJ. bavitha: Where is the exact location?do u have map?
[13/02 1:20 pm] Uae NJ. bavitha: Sorry..I missed some previous msges..dont knw more abt todays satsung.
[13/02 1:30 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Bavitha...alnahda 2, behind nmc hospital, ahli house B(Ravi restaurant building), flat no.502
[13/02 1:34 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: It is near to the dubai women's college and just opposite to the millennium school
[13/02 1:40 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Dear all....Please note the location map.
Flat no.502, Ahli house B(Ravi restaurant building), behind nmc hospital, Al nahda 2.
This is near to the dubai women's college and just opposite to the millennium school.
[13/02 2:13 pm] Dubai 2014. lekha: Bindu ji....I will be there at 6
[13/02 3:30 pm] Uae NJ. bavitha: Thank you Hema...
[13/02 3:32 pm] DrTP SASIKUMAR: Simmy welcome. Introduce self here
[13/02 3:33 pm] Uae NJ. bavitha: ğŸ™ Simmy..
[13/02 3:34 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ™ to our go
[13/02 3:52 pm] Sharjah simmy: Thanks for adding me🙏
[13/02 4:54 pm] Dubai. mukundan. press. uec. VP: A heart touching message..... by a
woman..."
Some one asked her.......
Are you a working woman or a house-
wife ??
She replied : Yes I am a full time
working house-wife.
I work 24 hours a day.....
I'm a "mum",
I'm a wife,
I'm a daughter,
I'm a daughter-in-law.....
I'm an Alarm clock,
I'm a Cook,
I'm a Maid,
I'm a Teacher,
I'm a waiter,
I'm a nanny,
I'm a nurse,
I'm a handyman,
I'm a Security officer,
I'm a Counsellor,
I'm a comforter,
I don't get holidays,
I don't get sick leave,
I don't get day off......
I work through day and night.....
I'm on call......
all hours and get paid with a
sentence.....
"what do you do all day"
★ ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
Dedicated to all women😘😊
👌🍃Woman has the most unique character like salt
Her presence is never remembered but Her absence makes all the things tasteless !!🐾👍
Pass it to all the lovely ladies..😊
[13/02 4:58 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™hai  Hema, today  I  will be there  for  the  satsang.😃
[13/02 5:08 pm] Uae NJ. bavitha: HOW LONG DOES IT TAKE TO DECOMPOSE
Paper Towel - 2-4 weeks
Banana Peel - 3-4 weeks
Paper Bag - 1 month
Newspaper - 1.5 months
Apple Core - 2 months
Cardboard - 2 months
Cotton Glove - 3 months
Orange peels - 6 months
Plywood - 1-3 years
Wool Sock - 1-5 years
Milk Cartons - 5 years
Cigarette Butts - 10-12 years
Leather shoes - 25-40 years
Tinned Steel Can - 50 years
Foamed Plastic Cups - 50 years
Rubber-Boot Sole - 50-80 years
Plastic containers - 50-80 years
Aluminum Can - 200-500 years
Plastic Bottles - 450 years
Disposable Diapers - 550 years
Monofilament Fishing Line - 600 years
Plastic Bags - 200-1000 years
We request you, please share this piece of information in your network as much as you can.
This will create awareness amongst people that Plastic is one of the major reasons related to Global Green House Effect.
- Please Support Green Environment.
[13/02 5:32 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: New   form  of  old   thaliyolagrandam.
[13/02 7:19 pm] DrTP SASIKUMAR: http://drtps-exam-study.blogspot.in/2009/03/exam-study-enjoy.html?m=1
[13/02 7:21 pm] Sharjah. teacher. sandhia. manoj: Thank u sir
[13/02 8:46 pm] DrTP SASIKUMAR: Prayers. . I am with u.. pics ?
[14/02 12:59 am] Dubai kooveri. sunitha: Really missed....
[14/02 1:01 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sir....These r the pictures of today's get together.we all are thankful to you sir...
[14/02 1:02 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Snitha. ..don't worry.next time will try.
[14/02 1:02 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sorry..sunitha
[14/02 1:10 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Chechi amma😊 bindu, asha, Sri ya, bavitha, babitha, anitha, bindu echi, lekha, reanimation, shyamala  and my all other friends......Thank  u....Thank u......Thank u.....
[14/02 1:11 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sorry ..rejani
[14/02 1:29 am] Dubai devika. sujitha: ğŸ”¨THE STORY OF A ğŸ”¨
🔨WOOD CUTTER🔨
Once upon a time, a very strong woodcutter asked for a job in a timber merchant and he got it.
_____
The pay was really good and so was the work condition. For those reasons, the woodcutter was determined to do his best. His boss gave him an axe and showed him the area where he supposed to work.The first day, the woodcutter brought 18 trees.
______
“Congratulations,” the boss said. “Go on that way!
_____
”Very motivated by the boss words, the woodcutter tried harder the next day, but he could only bring 15 trees. ____
The third day he tried even harder, but he could only bring 10 trees.
____
Day after day he was bringing less and less trees.
____
“I must be losing my strength”, the woodcutter thought.
____
He went to the boss and apologized, saying that he could not understand what was going on.
____
“When was the last time you sharpened your axe?” the boss asked.
_____
“Sharpen? I had no time to sharpen my axe. I have been very busy trying to cut trees…”
😌Reflection:
Our lives are like that. We sometimes get so busy that we don’t take time to sharpen the “axe”.
__
In today’s world, it seems that everyone is busier than ever, but less happy that ever.
___
Why is that?
Could it be that we have forgotten how to stay “sharp”?
___
There’s nothing wrong with activity and hard work but we should not get so busy that we neglect the truly important things in life, like
👉our personal lives,
👉giving time for our family,
👉taking time to read etc.
_____
We all need time
💥to relax,
💥to think and meditate,
💥to learn and grow.
_________________________
____?____?____?____?____
If we don’t take the time to sharpen the “axe”, we will become dull and lose our effectiveness.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
[14/02 1:49 am] Dubai Rekha. Raghu: Good Morning Sir & Dear friends
Satsang seems to real event of bright stars of our group. ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘  Really missed.
[14/02 1:50 am] DrTP SASIKUMAR: Congrats... good gathering.. hope to see u all soon.
[14/02 7:04 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Good morning Sir S
[14/02 7:06 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: And to All of you .. We are
Waiting to  see u
[14/02 7:06 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Soon. Sir
[14/02 9:20 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all
[14/02 9:20 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Wow nice pic of the satsang
[14/02 9:21 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Next time sure wll attend
[14/02 9:26 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ğŸŒ… Namaste to all.
[14/02 9:40 am] Dubai. kannur. latha. rajan: Good morning🌅sir and all friends
[14/02 10:05 am] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Good morning ... Good to see the photos of satsang...
[14/02 10:33 am] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Suprabhatham sir and every one in our group
[14/02 10:34 am] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Thank you Hema.
[14/02 10:34 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Yesterday attukal Amma Pooja
[14/02 10:35 am] Dubai. gms. parijatha. rajettan: ğŸ™ğŸ™
[14/02 10:44 am] Abdb dhanya. tlpb: Great effort hemaji. ..
Good to see the pictures..
Namaskaram all...have a happy day ...
[14/02 11:07 am] Sheebaprakash: Good morning sir and all friends. . Sorry I couldn't attend the satsang.  Happy to see the pictures.
[14/02 11:51 am] Dubai Manju: Good morning Sir & all...NYC fotos...really missed it...
[14/02 11:55 am] Dubai dr. sreelekha: Good morning to all.
[14/02 12:18 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Thank u sir, mam, dhanya and thank u  all of u
[14/02 12:57 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sir....Please add my friend Abila Ajith - 0505076982.
She had met you in Bima's residence and also attending yesterday's get together. ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[14/02 1:01 pm] DrTP SASIKUMAR: Parents 1000th and students 2000
[14/02 1:02 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™
[14/02 1:02 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[14/02 1:02 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Where sir
[14/02 1:03 pm] DrTP SASIKUMAR: Kottayam
[14/02 1:03 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ‘
[14/02 1:10 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[14/02 1:16 pm] Dubai JN. ajitha: Good morning sir🙏 good morning all😀lovely pics hema! Apolog I couldn't turn up Bindhu ğŸ˜”! I will make it up next time for sure😊
[14/02 1:16 pm] Dubai JN. ajitha: Sir the crowd says it all! ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[14/02 1:18 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Thank u ajitha
[14/02 1:19 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: A warm belated morning with lots of love🌹
[14/02 1:19 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: A big crowd.
[14/02 1:22 pm] Dubai JN. ajitha: ğŸ˜ŠğŸ’ğŸ’ğŸ’
[14/02 1:22 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir, It reflects ur reach out and their trust and hope in u
[14/02 1:23 pm] DrTP SASIKUMAR: Parents session till 11.40 .
Students session 11.50 to 12.30 pm.
Prize distribution at 12.30 pm.
[14/02 1:24 pm] Dubai JN. ajitha: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ˜€ğŸ™ğŸ™
[14/02 1:35 pm] Dubai Manju: Sir...u r doing such a noble work, hats off to ur dedication & love🙏🙏🙏 ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ you are inspirarions for so many childrens & parents...
[14/02 1:36 pm] Dubai Manju: In a Nursery School Canteen...
There's a basket of apples with a notice written over it :-)
"Do not take more than one, God is watching"
On the other counter there's a box of chocolates,
A small child went & wrote on it.
"Take as many as U want, God is busy watching the apples"...
NEVER ACT SMART WITH Today's Generation..!.! ğŸ˜œğŸ˜œ

KID :- Why some of ur hair are white dad...?
DAD : – Every time you make me unhappy , one of my hair turns white…
KID :- Now understand why grandpa’s hairs are all white…
Moral :- Don’t be over smart...
😪😪

Child : Mummy why Gandhi has no hair on his head...?
Mummy : Because he speak only truth...
Child : Now I understud why ladies have long hair...
Don't laugh alone, share with others ğŸ˜‚😂
[14/02 1:38 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: ğŸ˜ğŸ˜ğŸ˜ğŸ˜
[14/02 1:40 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘Is  truth   unpleasant ?
[14/02 1:43 pm] Dubai Manju: Neetha ...just take it in that sense... Nthing serious...😀😀😀
[14/02 1:47 pm] Uae ajman. Sabitha: Namaskaram to sir and all... Nice fotos Hemaji. Though I don't recognize anyone of u by face, happy to c radiant smiling faces:-)
[14/02 1:49 pm] Uae ajman. Sabitha: Sir may v know what is the topic of discussion for which so much ppl hv assembled....
[14/02 3:04 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ kottayam   sessionil   vanna  ellavarum  etra  listen  cheyitanu  irikkunnathennu  avarude  face  expressionil ninnu  manasilakunnu.😃
[14/02 3:06 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™very good  crowd .👍 happy to  see  such  a  crowd....😃
[14/02 3:55 pm] Dubai devika. sujitha: 1. Germany 2.oman 3. China 4.cuba
[14/02 3:55 pm] Dubai devika. sujitha: 8. Wales
[14/02 3:56 pm] Dubai devika. sujitha: 6.ukraine
[14/02 3:57 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: 16. Iran
[14/02 3:57 pm] Dubai devika. sujitha: 11. Argentina
[14/02 3:59 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: ğŸ‘ğŸ‘
[14/02 4:00 pm] Dubai devika. sujitha: 9.peru
[14/02 4:02 pm] Dubai devika. sujitha: 18. Singapore?
[14/02 4:05 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: 5 botswana
[14/02 4:05 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: 12 dubai
[14/02 4:05 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: 7 spain
[14/02 4:22 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sujitha is leading
[14/02 4:23 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Valentine's day special gift is awaiting u
[14/02 4:23 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Hurry up
[14/02 4:25 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Keep going with this🍷drink
[14/02 4:28 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 13. Bali
[14/02 4:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: HelllL ooooo
[14/02 4:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Needs clue
[14/02 4:44 pm] DrTP SASIKUMAR: Valentine's day special gift -- vendatto . ...  abaddhamonnum vendatto !!
[14/02 4:46 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Abadham onum alla
[14/02 4:51 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 15. India?
[14/02 4:52 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pranams sirMy realisation for Love is the utmost care  Sir . I do care Ur esteem sir.  I do keep my friends close to my heart.
[14/02 4:53 pm] DrTP SASIKUMAR: Love u all
[14/02 4:53 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[14/02 4:55 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸŒ¹We too love U sir🌹
[14/02 4:58 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸŒº regards
[14/02 5:02 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ™† vattayittilla. Pushing the line of sanity
[14/02 5:09 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 17. Manama
[14/02 5:16 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Panama
[14/02 5:17 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: 10 italy?
[14/02 5:17 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: 14 pakistan
[14/02 5:23 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Here starts of Prize distribution ceremony
[14/02 5:24 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: First place is bagged by Sujitha ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[14/02 5:24 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Special prize sponsored by damas
[14/02 5:25 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ’ğŸ‘‘
[14/02 5:25 pm] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[14/02 5:25 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Diamond ring and crown
[14/02 5:25 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Second prize goes to Sandhya
[14/02 5:26 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Prize sponsers joy alukkkas
[14/02 5:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Consolation for participants
[14/02 5:27 pm] Dubai devika. sujitha: Thank you💃💃
[14/02 5:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Prize again sponsored by joy alukkas
[14/02 5:28 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Thank u for ur wonderful spirit
[14/02 5:28 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘‘
[14/02 5:29 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: My son says now its time for chemparathipoove for u amma
[14/02 5:29 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸŒº
[14/02 5:30 pm] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ˜ƒğŸ˜ƒğŸ˜ƒğŸ˜ƒ
[14/02 5:40 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Thanq for the gift😀
[14/02 5:46 pm] A2 smitha. ramesh: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘. Congrats to the winners and participants. Well done.
[14/02 5:47 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir, Soory for using the platform for trivial jokes.
[14/02 5:48 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I ask apology to those feelings I wounded
[14/02 5:49 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sorry for my frnds who joined me in the fun
[14/02 5:50 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Let it remain as an intellectual platform as before
[14/02 5:51 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Cheer up frnds I once again asking forgiveness
[14/02 5:52 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir hope u excuse us this being the last fun
[14/02 5:53 pm] DrTP SASIKUMAR: Cool.... at times...The fun is good.. I too enjoy .. love these. ..light dear..
[14/02 5:53 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pranams sir
[14/02 5:54 pm] DrTP SASIKUMAR: It is in family..  need balance of all.. that makes us full..
[14/02 5:54 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Surely sir
[14/02 5:54 pm] DrTP SASIKUMAR: Don't be serous. . I make my spiritual lessons with jokes.m
[14/02 5:55 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: But I hav been degrading myself
[14/02 5:55 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: By biggest concern is I dragged my friends too
[14/02 5:56 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: No ans  to your comforting words
[14/02 5:56 pm] DrTP SASIKUMAR: Forwards are always dangerous. .. I don't love to .  I make the forwardable one by self with some creativity ...and then ibis ours...
[14/02 5:57 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Here after I will take utmost care sir
[14/02 5:57 pm] DrTP SASIKUMAR: That is why I say no forwards... and morning posters of good morning..
But say video u can't recreate... use them...
Love to. . Share...
[14/02 5:58 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Soory for disturbing you in the midst of ur hectic schedule
[14/02 5:58 pm] DrTP SASIKUMAR: Cool. Dear.. don't care... must be simple.. casual .. instant feelings.. else we are unwanted social ...
[14/02 6:15 pm] Dubai shyamala: What is feng shui?
Feng shui is an ancient art that has its origin more than 3000years ago in China. In simple terms it involves principles that ate used to balance the energies of a space to assure good health and a good fortune.
Feng means.
wind and shui means water. In oriental culture wind and water are associated with good health.
.............must read  "how to feng shui your life"....samitha khanna interviewed by o.k Anand Raj....... Gulf news Friday magazine..........
[14/02 6:16 pm] Dubai shyamala: What is feng shui?
Feng shui is an ancient art that has its origin more than 3000years ago in China. In simple terms it involves principles that ate used to balance the energies of a space to assure good health and a good fortune.
Feng means.
wind and shui means water. In oriental culture wind and water are associated with good health.
.............must read  "how to feng shui your life"....samitha khanna interviewed by o.k Anand Raj....... Gulf news Friday magazine..........
[14/02 6:23 pm] Dbx. grklm. swati. krishna: ğŸ˜Š
[14/02 6:25 pm] Dubai shyamala: Then ....
.sir.....talk about Herman rode and the positive energy and negative energy........ Sir..... And  vasthu also.......sir.......?😀
[14/02 6:34 pm] Sharjah. teacher. sandhia. manoj: Omg
[14/02 6:35 pm] Dubai shyamala: This is theyyam.......malabarinte thanathu kalaroopam........ This photo shoot my friend Suresh babu.......
[14/02 6:50 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Which place is that?
[14/02 7:03 pm] Dubai shyamala: This Kannur ..pilathara. ...sorry not Suresh ...varun
[14/02 7:34 pm] DrTP SASIKUMAR: Yes.. my first interview talks about Hartmann Rod
[14/02 8:02 pm] Dubai shyamala: Yes...Hartman rod......sorry auto correct...... Herman rode is a  painter......
[14/02 8:04 pm] Dubai shyamala: Watch "020607-Asianet12.wmv" on YouTube - 020607-Asianet12.wmv: http://youtu.be/ovbe57jSd7I
[14/02 8:05 pm] Dubai shyamala: Watch "DrTPS on GEOBIOLOGY on ASIANET ATHIDHI" on YouTube - DrTPS on GEOBIOLOGY on ASIANET ATHIDHI: http://youtu.be/YrNXSitFhvg
[14/02 10:04 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I am tired of this silence
[14/02 10:05 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir May I share my understanding of feng shui
[14/02 10:05 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Its mere literal
[14/02 10:06 pm] DrTP SASIKUMAR: Fwng shui is a dead art in  china. ....
[14/02 10:08 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Vastu with scientific base overpowered this
[14/02 10:08 pm] DrTP SASIKUMAR: It is just a China marketing which doesn't have any effect...
And it is all faith .. can. If nothing works.  Try..
[14/02 10:09 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Its after all proved to be a Chinese product😄
[14/02 10:13 pm] Dubai anitha. sudheer: Good night for all
[14/02 10:13 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I am surrendered.
[14/02 10:13 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir
[14/02 10:14 pm] Dubai anitha. sudheer: What happened
[14/02 10:14 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Really introspective
[14/02 10:14 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Didnt u listen to the audio
[14/02 10:15 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I do realise that my little knowledge is dangerous
[14/02 10:22 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I do understand the importance animadisidhikaal
[14/02 10:47 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[14/02 10:57 pm] Dubai JN. ajitha: Sir ğŸ™ğŸ™ğŸ™ I think your last audio has some problem.
Speechless seeing the pics! Kids - they too are in the comfort zone wen u are around!!😀God bless them all🙏
[14/02 10:58 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: True Ajitha.Blessed r those kids
[14/02 11:05 pm] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ™ğŸ™ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[14/02 11:07 pm] Dubai Manju: sir...NYC to see d fotos...🙏🙏🙏
[14/02 11:32 pm] Dubai shyamala: http://fengshui.about.com/od/thebasics/qt/fengshuibasics.htm.  fengshui has many importance in day to day life as its practice gives positive energy.  Have seen more and more Indians now following this.........so in that context it us not a dead art....I happened to go thru an article  thus week which gives more clarity on feng shui.  Interestingly both interviewed and interviewer were Indians who have no marketing interest of Chinese products....
[14/02 11:50 pm] tp. bipin. dubai. a: As per my little knowledge.
Fengshui is originated from vasthu and its basically on pancha bootham and varna placement in different directions.
As all call laughing budha its kubera swami... Etc
[15/02 6:40 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir🙏good morning all ğŸ’ğŸ˜€
[15/02 7:20 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ good  morning  to  all  of you.
[15/02 7:46 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Good morning sir and to all🙏
[15/02 7:48 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ğŸŒ… good morning to all.
[15/02 7:49 am] Dubai Lisha. 2days: Good morning sir and all
[15/02 8:42 am] Dubai dr. sreelekha: Gd morning to all
[15/02 8:45 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™today  India Pak  cricket.plse. pray  for  India.
[15/02 8:51 am] Dubai Manju: Suprabhatham Sir & all... today is my son's birthday...need prayers from u all🙏
[15/02 8:53 am] Dubai. sriya. d. for. session: Wishing him a birthday filled with peace and happiness Manju. Many many happy returns of the dayğŸ™ğŸ™ğŸ™ğŸ’ğŸŽŠğŸŽ‰ğŸŽ
[15/02 8:57 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ wishing   him  a  very  happy b'day.😃 our  prayers will be with him.enjoy  today....
[15/02 9:03 am] Dubai shyamala: Vaakkolam thookkamerumo
Aakkamulla bhoomikku polum.............
[15/02 9:12 am] Dubai JN. ajitha: Happy birthday sonutta! God bless u always monağŸ˜ŠğŸ’ğŸ’ğŸ’ğŸŽ»ğŸŽºğŸŽ·ğŸŽ¸ğŸŽ‚ğŸ§ğŸ¨ğŸ°
[15/02 9:14 am] Dubai Manju: Thanks a lot Ajiachi,Srya& Asha...
[15/02 9:17 am] Dubai shyamala: Hrudayam niranja pirannal asamsakal......
[15/02 9:20 am] A2 smitha. ramesh: Good morning all ğŸ™. Happy b'day monoo. Have a blessed day....ğŸŽŠğŸŽğŸŽ‰ğŸŽ‚
[15/02 9:25 am] Abdb dhanya. tlpb: Suprabhatham sir and all friends...
Many many happy returns of the day monu. ....may God bless u with all the happiness life long...
[15/02 9:29 am] Sheebaprakash: Good morning sir and all friends.  Happy birthday to Manju's son..
[15/02 9:35 am] Dubai Manju: Thanks a lot Syamala,Smitha,Dhanya& prakasan...will convey ur wishes to him...🙏
[15/02 9:35 am] Dubai Manju: Hus name is Sonu Hritik😊
[15/02 9:35 am] Dubai Manju: *his
[15/02 9:45 am] Dubai leena. jayasankar: Best wishes
[15/02 9:47 am] Dubai. Raji. co. lisha. JN: Good morning sir and all
[15/02 10:02 am] Dubai. kannur. latha. rajan: ğŸ™Good morning sir and all friends
[15/02 10:06 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Happy birthday sonu  god bless you
[15/02 10:13 am] Dubai. kannur. latha. rajan: Happy birthday sonu mon.ğŸŽğŸŽˆğŸŽ‚ğŸ¨
[15/02 10:13 am] Dubai nisha. varma: Good morning dear friends
[15/02 10:38 am] Dubai Manju: Thanks a lot Jayasankar,Latha& Babitha
[15/02 10:48 am] Dubai kooveri. sunitha: Happy birthday my... Sonu. May God bless you....
[15/02 10:55 am] Dubai Manju: Thank u Sunitha😊
[15/02 12:02 pm] Dubai shyamala: Keralathinte janakeeya.  Dr.......dr shanawasinu. Aadaranjalikal.........
[15/02 12:04 pm] Dubai nisha. varma: We are all saddened to hear this news. He was really doing a lot for the needy.
[15/02 12:05 pm] Uae ajman. Sabitha: wishing Sonu a very, very happy birthday. May God bless you with the best of everything, stay happy and stay blessedğŸ’ğŸ’ğŸ’ğŸŽ‚ğŸŽ‚ğŸŽ‚ğŸŽ‰ğŸŽ‰ğŸŽğŸŽ
[15/02 12:12 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Good morning sir and all friends.
Happy birthday monu.....
Manju....Mon ayuraroghya thode irrikkane eñnu prarthikkam. ...
[15/02 1:48 pm] A2 smitha. ramesh: Wow nice Sir. All are enjoying your class.
[15/02 1:50 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™
[15/02 2:02 pm] DrTP SASIKUMAR: Teacher's session in the morning .. now 2 hours parents. . Then students after 4 pm. ..
[15/02 2:05 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™sir, it is near to my place. My  house is in pala. Kadappattoor. There is a famous mahadeva temple. It is near Eattumannoor  also.😃
[15/02 2:08 pm] DrTP SASIKUMAR: Yes
[15/02 2:09 pm] DrTP SASIKUMAR: Oh. ..After the session I may drive via pala today
[15/02 2:11 pm] DrTP SASIKUMAR: Pallikkathodu. ..
[15/02 2:13 pm] Dubai Rekha. Raghu: Dear Sonu mone Hridayam niranja janmadinashamsakal.
Manju specials okke ready aayo?
[15/02 2:14 pm] Dubai Rekha. Raghu: Sir, how is the school?I mean the standard of teaching. Is it residential?
[15/02 2:16 pm] Dubai Rekha. Raghu: Do the parents there or here more anxious about kids?
[15/02 2:30 pm] Uae ajman. Sabitha: Following Rekha's q, Sir  may I pls ask you what is your opinion on icse syllabus over cbse? Wen u find time, pls let me know...
[15/02 2:36 pm] Dubai Manju: Sir...admiring your noble effort to spread the rays of wisdom& love towards children ,parents& teachers...🙏🙏🙏
[15/02 2:39 pm] Dubai Manju: Thank u all for ur lovely wishes...Sabitha,Rekha, Hema
[15/02 2:39 pm] Dubai Manju: Rekha special ready ayikondirikunnu😀
[15/02 2:50 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[15/02 3:09 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Manju wishing ur son a very Happy Birthday. Wishing him success in all his edeavoursğŸ°ğŸŽ
[15/02 3:16 pm] Dubai Manju: Is it Rachna? can't see d name...
[15/02 3:31 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Yes dear
[15/02 3:31 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: So all set for the b day bash
[15/02 3:33 pm] Dubai Manju: Thanks a lot Rachna...😀 ya... he got a new pair of his favourite sports shoes ...
[15/02 3:35 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Ie gr8. Let him enjoy his day
[15/02 3:40 pm] Dubai bindu. madhu: Manju happy birthday
[15/02 3:42 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Bindhu dear it's manjus son's Bday
[15/02 3:44 pm] Dubai bindu. madhu: Happy birthday to manju's son * ğŸ˜ƒğŸ˜ƒ mom's biryani is ready ah? ğŸ˜³
[15/02 4:00 pm] Dubai Manju: Thank u so much Bindhu...😀
[15/02 4:02 pm] Dubai Manju: Thanks for d call too...so  u wr thinking its my b'dayyy?😀
[15/02 4:38 pm] Dubai JN. ajitha: Really great sir! God bless u and family for all the wonders u do!🙏🙏🙏💐
[15/02 4:43 pm] Dubai JN. ajitha: The attentiveness of the kids, am sure it's because they are seeing the SUN on earth!
[15/02 4:46 pm] Dubai anitha. sudheer: ğŸ˜⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽
What is "GENERATION GAP"?
**Father used to walk 20 Minutes to save 20 Rs.
Son spends 20 Rs. to save 20 Minutes.
(Surprisingly both are correct...!!!)
⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽
**Cultural Gap
If electricity goes in America they call the power house.
In Japan, they test the fuse,
But In India, they check neighbour's house, "power gone there too....then ok!" ğŸ˜€ğŸ˜€ğŸ˜€⛽⛽⛽😁😁😁
**Sense of Responsibility...
A man goes to library n asks for a book on Suicide..........
Librarian looks at him n says: "hello.. who will return the book ????"
⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽
**GRANDFATHER TO GRANDSON:
Go hide! Your teacher is coming as you bunked school today!
GRANDSON: YOU go hide.. I told her YOU PASSED AWAY!!
😛😅😛
⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽
**Sister to brother: What r u going to gift grandma on her b'day?
Brother: A football
Sister: But grandma does not play!
Brother: On my b'day she gave me bhagavat gita.   ğŸ˜œğŸ˜›ğŸ˜€
Dont laugh alone pass it on.....😃😃
⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽⛽
[15/02 4:46 pm] Dubai anitha. sudheer: What is love?
Love is when my mom kisses me and says mera bachha lakhon me ek hai...
Love is when u cm back frm work and dad says 'arey beta! aaj bohot der ho gai
Love is when ur bhabhi says ' hey hero ladki dekhi hai tere liya, koi aur pasand ho tou bata dena'
Love is when ur brother says ' bhai tu tension na le, main hu na tere saath
Love is when ur Moodless and ur sis says ' chal bhai kahi ghoom k aatein hai
Love is when ur best friend hugs u and says' abe tere bagair mazaa nhi aata yar....
These all are best moments of love.....don't miss them in life.
Love is not only having a boy friend or girl friend
Love u all who have been a special part of  life.........
Its love,
when a little girl puts her energy to give dad a head massage.
Its love,
when a wife makes tea for husband and take a sip before him.
Its love,
when a mother gives her son the best piece of cake.
Its love,
when ur friend holds ur hand tightly on a slippery road.
Its love,
when your brother messages you and asks did you reach home on time..
Love ğŸ’• is not just a guy holding a girl/boy  and going around the city.
Love is when u send a small msg to ur frens to make them smile/alert
Luv ğŸ’• is actually a name of "care"...
ğŸ’•ğŸ’žğŸ’žğŸ’žğŸ’žğŸ’ž
[15/02 4:51 pm] Dubai Manju: ğŸ˜€ğŸ˜€ğŸ˜€ğŸ‘
[15/02 4:53 pm] Dubai JN. ajitha: ğŸ’ğŸ‘ğŸ˜€ğŸ˜€
[15/02 5:00 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™happy news. India  won  the match.😃👍.Sonnu  kutta......team  India's  b'day gift   for  u....😃
[15/02 5:06 pm] Dubai Manju: Asha ğŸ‘ he was watching d match...congrats& love to all...u all already made Sonu's bday special...thank u all for ur wishes & prayers  from d  bottom of our heart...❤❤❤👏👏👏
[15/02 5:06 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ˜ƒ
[15/02 5:14 pm] Dubai Manju: Sorry ...forgot to mention ...indeed Sir's blessings & love made it very special ...🙏🙏🙏 we are very much greatful to Sir , Bindhu & each of u n Jnaanam family.
[15/02 5:20 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Manju treat in next satsang. Ok?
[15/02 5:22 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Great Sir🙏🙏🙏. Happy for all children parents and teachers who got a chance to attend Sirs classes.👍
[15/02 5:23 pm] Dubai Manju: Done Srya...👍😀
[15/02 5:45 pm] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[15/02 5:53 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Very effective n easy to practise technique for relaxation.
[15/02 6:18 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[15/02 6:22 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ˜¥❌only ğŸ’¯yrs.        Cheer ğŸ˜„😃😃😀        ğŸ™‹❤ to be 🆒
[15/02 6:24 pm] Dubai Manju: Wooow Nisha... Wonderful video ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[15/02 6:29 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Nisha nice video👏👏
[15/02 6:29 pm] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ˜ƒğŸ˜ƒğŸ˜ƒ
[15/02 6:35 pm] Dubai dr. sreelekha: Birthday wishes to Sonu. May God bless you with happiness and health throughout your life.
[15/02 6:36 pm] Dubai Manju: Thanks a lot Dr.Sreelekha...
[15/02 7:11 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Nice video nisha
[15/02 7:28 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Birthday wishes to sonu... Nisha👍👍
[15/02 7:43 pm] Dubai bindu. madhu: Thank you Neetha nice talking to you.  I really miss  you in sathsang.  Next sathsang you must attend. .😃😃😃
[15/02 7:47 pm] Dubai JN. ajitha: Yes Bindhu! Yr right!
Neetha please come down fr de next sathsang, we would love to meet u!!
[15/02 8:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Surely I shall make it
[15/02 8:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I love u all for the shower of love
[15/02 8:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ™
[15/02 10:15 pm] DrTP SASIKUMAR: Hope the birthday was great with many mothers' blessings and prayers... hope enjoyed... I join with you all...
[15/02 10:28 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir how to observe sivarathri
[15/02 10:28 pm] Dubai Manju: It was great indeed Sir with all of urs blessings & prayers...gratitude & prayers🙏🙏🙏
[15/02 10:29 pm] DrTP SASIKUMAR: Shivaraathri orikkal. .. then chant shiva shiva. .. night eat only fruits...
If all at home .. decide so .. It is good.  Don't compelling. ..
[15/02 10:30 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[15/02 10:31 pm] Dubai Manju: Shivarathri only for Ladies, right?
[15/02 10:32 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sir🙏.....means morning to night no food and  at night only fruits?
[15/02 10:33 pm] Dubai bindu. madhu: Sir When is shivarathri.? Tomorrow. ?
[15/02 10:33 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Orikkal is restricted to?
[15/02 10:33 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Wheat any grain
[15/02 10:33 pm] DrTP SASIKUMAR: 17th is shivaraathri. .
[15/02 10:34 pm] Dubai 2014. lekha: Shivarathri on 17th
[15/02 10:34 pm] DrTP SASIKUMAR: Orikkal is different from regular food... and only once.. rest water.. fruits .
[15/02 10:34 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sleepless night also.correct sir.?
[15/02 10:34 pm] Dubai bindu. madhu: Ok thank you sir
[15/02 10:35 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Shiva puranam chanting
[15/02 10:35 pm] DrTP SASIKUMAR: Only if ... else can sleep.. don't strain.. and get sick next day... god loves healthy... smiling people...
Upavasa means sit beside god..
[15/02 10:35 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Ramayana chanting
[15/02 10:35 pm] DrTP SASIKUMAR: Best is chant on shiva. ..
[15/02 10:36 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ™ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[15/02 10:36 pm] Dubai 2014. lekha: ğŸ‘
[15/02 10:37 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir somewhere I read like this Lord Siva liked hearing Ramayana.so on sivarathri Ramayana parayanam is preferable
[15/02 10:39 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: In our locality dried cowdung will be burnt on thatday.at night..I don't know the reason.
[15/02 10:39 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: In our place also. Thete
[15/02 10:40 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Thete. ...means. ?
[15/02 10:41 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sorry
[15/02 10:42 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: There is some sankalpam behind it
[15/02 10:42 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Ok
[15/02 10:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Siva wears bhasmam all over his body at the time of annihilation
[15/02 10:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I know that much only
[15/02 10:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir can help out
[15/02 10:46 pm] DrTP SASIKUMAR: Ramayana story was told to parvathi by shiva... not he loves to read Ramayana. .
[15/02 10:46 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Yes sir
[15/02 10:49 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Last time we observed it in Ajman
[15/02 10:49 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Night also
[15/02 10:49 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Annihilation means destroy completely. .Thank u neetha for familiarising the word
[15/02 10:49 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: At that time there was Ramayana parayanam
[15/02 10:50 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Wen I enquired I was convinced like this sir
[15/02 10:51 pm] DrTP SASIKUMAR: Shiva shows the inaction.. samadhi. .  So also close to death... thus bhasma is the representation of death and innocence. . Patience.. nothingness...
The bhasma is on for head u r saying .. that I am going to be do.. and so u too.... don't be bad to me ..also me too will be good to u.. as we remind each other of death...
Can have the fire with cow dung. ..
Can Have vettila (beetal) murukkal. . 1000s. .. sleepless. .thiruvathira... or dance... / kavitha. .   Pathiraa poo choodal. .  Anything u wish to keep u awake... In group..
[15/02 10:51 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: The whole Ramayana was chanted
[15/02 10:52 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ™ğŸ™ğŸ™thank u sir
[15/02 10:53 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Thank u sir ğŸ™
[15/02 10:53 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: à´¶ിവരാà´¤്à´°ി à´µ്à´°à´¤ം - ഗുണങ്ങള്‍
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
സര്‍à´µ്à´µ à´ªാപങ്ങളും à´¤ീà´°്‍ക്കുà´¨്നതാà´£് à´¶ിവരാà´¤്à´°ി à´µ്à´°à´¤ം. à´¶ിവപ്à´°ീà´¤ിക്ക് ഏറ്റവും നല്à´² à´¦ിവസവും ഇത് തന്à´¨െ. ഗുà´°ുà´¶ാà´ªം, à´¸്à´¤്à´°ീ à´¶ാà´ªം à´¤ുടങ്ങിà´¯ മഹാà´ªാപങ്ങള്‍ à´ªോà´²ും à´¶ിവരാà´¤്à´°ി à´µ്à´°à´¤ം à´®ൂà´²ം ഇല്à´²ാà´¤ാà´µുà´¨്à´¨ു എന്à´¨ാà´£് à´µിà´¶്à´µാà´¸ം.
à´ªൂà´°്‍à´µികരുടെ ബലി à´ªൂജയ്ക്ക് à´®ുടക്കം വന്à´¨ാà´²്‍ à´ªിà´¤ൃà´ªൂജയോടെ à´¶ിവരാà´¤്à´°ി à´µ്à´°à´¤ം അനുà´·്à´ ിച്ച് à´ªിà´¤ൃക്കളെ à´ª്à´°ീà´¤ിà´ª്à´ªെടുà´¤്തണം.
à´¶ിവരാà´¤്à´°ിà´¯ുടെ തലേà´¨ാà´³്‍ à´°ാà´µിà´²െ കുà´³ിച്ച് à´¶ിവക്à´·േà´¤്à´° ദര്‍ശനം നടത്തണം. à´µീട്ടുà´®ുà´±്റത്à´¤് ചാണകം à´®െà´´ുകി à´µൃà´¤്à´¤ിà´¯ാക്കിà´¯ à´¸്ഥലത്à´¤് à´¨ിലവിളക്ക് കൊà´³ുà´¤്à´¤ിവയ്ക്കുക. അതിà´¨ു à´®ുà´®്à´ªിà´²്‍ ഒരു à´¨ാക്കിà´² വയ്ക്കുക.
à´ªൂà´µ് , അക്à´·à´¤ം (à´¨െà´²്à´²ും ഉണക്കലരിà´¯ും), ചന്ദനം എന്à´¨ിà´µ കൈà´¯ിà´²്‍ à´¤ൊà´´ുà´¤ുà´ªിടിച്ച് ഓം à´ªിà´¤ൃà´­്à´¯ോ നമ: എന്à´¨് എട്ട് à´ª്à´°ാവശ്à´¯ം ജപിച്ച് ഇലയിà´²്‍ സമര്‍à´ª്à´ªിക്കണം. ഇത് ഏഴ് തവണ ആവര്‍à´¤്à´¤ിക്കുക. à´ªിà´¨്à´¨െ à´µിളക്കിà´¨െ à´®ൂà´¨്à´¨് à´ª്രദക്à´·ിà´£ം ചെà´¯്à´¤് à´®ൂà´¨്à´¨് à´ª്à´°ാവശ്à´¯ം നമസ്കരിച്ച് ഇലയും അക്ഷതവും ഒഴുക്കുà´³്à´³ ജലാശയത്à´¤ിà´²്‍ കളയുക. à´ªിà´¨്à´¨ീടേ അന്à´¨ à´ªാà´¨ീയങ്ങള്‍ à´ªാടുà´³്à´³ു.
ഉച്ചയ്ക്ക് à´®ുà´®്à´ªാà´¯ി ഓം à´¨ീലകണ്à´ ാà´¯ നമ: എന്à´¨് 212 à´ª്à´°ാവശ്à´¯ം ജപിക്കുക. à´¨ാà´²ു മണിà´¯ാà´µുà´®്à´ªോà´³്‍ കുà´³ിച്ച് ഓം ശശി à´¶േഖരാà´¯ നമ: എന്à´¨് 336 തവണ ജപിക്കുക. ഓം à´¶ംà´­ുà´µേ നമ: എന്à´¨് 212 à´ª്à´°ാവശ്യവും ജപിക്കുക. ഇത് à´°à´£്ടും വടക്കോട്ട് à´¨ോക്കി à´¸ൂà´°്യസ്തമയത്à´¤ിà´¨ു à´®ുà´®്à´ª് ജപിക്കണം.
സന്à´§്à´¯ കഴിഞ്ഞാà´²്‍ ഓം à´ªാà´°്‍à´µ്വതി à´ª്à´°ിà´¯ാà´¯േ à´¤്à´°ൈà´²ോക്à´¯ à´¨ാà´¥ാà´¯ à´¹ംà´¹ം നമ:à´¶ിà´µാà´¯ à´¹്à´°ീം à´¶ിà´µാà´¯ൈ നമ: എന്à´¨് 108 à´ª്à´°ാവശ്യവും ജപിക്കുക. പടിഞ്ഞാà´±ോട്ട് à´¤ിà´°ിഞ്ഞു à´µേà´£ം ജപം. à´ªിà´¨്à´¨ീട് പഞ്ചാക്à´·à´° മന്à´¤്à´°ം ജപിച്ച് ശരീà´°à´¤്à´¤ിà´²്‍ à´­à´¸്à´®ം ധരിക്കുക.
à´ªിà´±്à´±േ à´¦ിവസം à´¶ിവരാà´¤്à´°ി à´¦ിവസം ഉപവാസമാà´¯ി à´¶ിവരാà´¤്à´°ി à´µ്à´°à´¤ം അനുà´·്à´ ിക്കുക. à´ªിà´±്à´±േà´¨്à´¨് à´µിളക്കു വച്ച് ആദ്à´¯ à´¦ിവസത്à´¤േà´¤ു à´ªോà´²െ à´ª്à´°ാà´°്‍à´¤്à´¥ിക്കുക. à´µ്à´°à´¤ à´ªുà´£്à´¯ം സമര്‍à´ª്പയാà´®ി എന്à´¨് ജപിച്ച് à´ªൂക്കള്‍ സമര്‍à´ª്à´ªിക്കുക. à´ªാà´²്‍ à´®ൂà´¨്à´¨് തവണ ഇലയിà´²േക്കൊà´´ിക്കുക. à´ªിà´¨്à´¨െ ഇലയെടുà´¤്à´¤് ഒഴുക്കുà´³്à´³ ജലാശയത്à´¤ിà´²േക്ക് കളയുക.
[15/02 10:55 pm] DrTP SASIKUMAR: http://2.bp.blogspot.com/_zgCtwX0PVoA/Sflj9JteL3I/AAAAAAAABoQ/2SZf4CgHhmI/s1600-h/b.shiva.JPG
[15/02 10:56 pm] DrTP SASIKUMAR: Oh.. I even at times don't remember.. What I have written.. Thank and nice of u reminding...
[15/02 10:56 pm] DrTP SASIKUMAR: Love u all..For this..
[15/02 10:57 pm] Dubai bindu. madhu: Thank you Sir and Neetha more informative ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[15/02 11:02 pm] Dubai JN. ajitha: Thank you very much sir ğŸ™ğŸ™ğŸ™very informative😊
[15/02 11:03 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir Lang is much beyond the level of understandibg
[15/02 11:03 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Understanding
[15/02 11:03 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Read two times
[15/02 11:04 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Still?
[15/02 11:04 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Catch u up for more clarification
[15/02 11:05 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: My poor fund of knowledge
[15/02 11:06 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Thnk u sir and neetha
[15/02 11:06 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: V informative
[15/02 11:07 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Only ladies shld fast not men
[15/02 11:07 pm] DrTP SASIKUMAR: http://drtps-bio-data.blogspot.com
[15/02 11:08 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Coz these mny years my husband fast and I stick on to wheat
[15/02 11:09 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir I cudnt get the reasoning for night fadting
[15/02 11:09 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Cudnt get the reasoning for night fasting
[15/02 11:13 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I read also that the most energy radiating vigraha is that of Naga vihraga
[15/02 11:15 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Parakeeyam means
[15/02 11:15 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Anyone pls
[15/02 11:16 pm] DrTP SASIKUMAR: When the poison is in .. not to spread.. is nit to sleep.. u know the shiva story...
Again the bilwa tree and the feared one who was unable to sleep on the tree top .. made each leaf to fall on by one.. that was on shiva linga.. and all that u do even without knowing gets u the blessings...
[15/02 11:18 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Can we refer to markendeya too
[15/02 11:20 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir I hav some doubts
[15/02 11:20 pm] Dubai bindu. madhu: Dear Minu, and  Nisha pls introduce yourself
[15/02 11:21 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Parakeeyam is spreading
[15/02 11:21 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Isnt it
[15/02 11:22 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir the energy is concentrated in the bimbas. is it trasnfersed
[15/02 11:23 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Transfered
[15/02 11:25 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Cosmic radiation is int
[15/02 11:26 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Refelection on  para 2 is excellent
[15/02 11:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I cudnt get it completely
[15/02 11:29 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: The vibrations got limited and resulted in global turbulence
[15/02 11:41 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: WORLD's BEST MESSAGE for FRIENDs-
I love you
but i am not your lover.
i hug you
but i am not ur life partner.
I care for you
but i am not from your family.
I am ready to share your pain but i am  not your blood relation.
They are... Friends !
A True friend scolds like a Dad !
Cares like a Mom !
Irritates like a Sister !
Teases like a Brother !
And finally
Loves you more than a lover.
Send to all your special frends who mean a lot to you.
😊😊😊. Thanx for being my friend.
Life is Really Nothing
without love & care .
Give it to everyone ,
But don't expect it Back ,
Becoz
it's a Feel Not a Deal...!
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
🇯🇵                            🇯🇵
Always try to spend few seconds
with ur friends even if you r busy.
Because one day you can get free time
but not your friends back
So be in touch!!👍👍👍
[15/02 11:44 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Watch this video the place where Indian ocean meets Atlantic ocean. Though the oceans waters touch each other, they don't get mixed. Background music of the video is a Quran poem that says, the day water of these 2 oceans get mixed, the world will end. Whatever may be,  Isnt this amazing phenomenon!!!k
[15/02 11:59 pm] Dubai bindu. madhu: Abila  pls introduce yourself.
[16/02 12:02 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Iam Abhila Ajith,hailing from karunagappally.Here working as a teacher in sis.thanks for adding me in this group
[16/02 12:03 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Welcome Abila to this group
[16/02 12:03 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Thnx hema
[16/02 12:03 am] Dubai bindu. madhu: Welcome to our Jnaanam family🙏🙏🙏
[16/02 12:04 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: My pleasure bindu
[16/02 12:04 am] Dubai bindu. madhu: Good night Sir,  Chechi Amma and all
[16/02 12:04 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Ok.goodnight every body
[16/02 12:06 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Gud night
[16/02 12:22 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™welcome  Minu, Nisha   and  Ajitha   to  our   JNAANAM  family.😃
[16/02 12:27 am] tp. bipin. dubai. a: There was a documentary about the phenomenon of  Indian ocean and Atlantic ocean, which explains that, this is mainly due to the difference of their density & temperature
The logic behind the saying of end of life is because, if both meets the temperature equilibrium is disturbed.
There is undercurrent which circulate from Europe to the middle east area and this maintains the temperature.
If the temperature of the water becomes same the undercurrent will stop and Europe and north America will go into ice age.
Please guide me if I am wrong ğŸ˜Š
[16/02 12:30 am] Dubai. nisha. lakshman. co. BIMA: Hiii iam nisha lakshmanan from kannur presently staying in ras al khaimah
[16/02 12:31 am] Dubai. nisha. lakshman. co. BIMA: Thank you for adding me
[16/02 6:45 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir🙏 morning jnaanam family😊💐
[16/02 6:48 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all😄😄
[16/02 6:48 am] Dubai. sriya. d. for. session: Goodmorning Sir🙏. Goodday allğŸŒž
[16/02 6:50 am] Dubai 2014. lekha: Good morning all🙏
[16/02 7:00 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Good morning sir and friends
[16/02 7:05 am] Dubai Manju: Good morning Sir & all ...good one Sriya...👍
[16/02 7:51 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ğŸŒ…Namaste good morning
[16/02 7:57 am] Sharjah simmy: Good morning Sir and friends.sorry for introducing myself so late. My name is simmy Ajith kumar. I'm from Kannur presently staying in Sharjah. Once again thank u all for adding me to this group.Wish u all a good day.
[16/02 8:08 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pranams Sir and all
[16/02 8:09 am] A2 smitha. ramesh: Good morning Sir and all dear friends...🙏
[16/02 8:09 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸŒžSubha kamane ğŸŒž
[16/02 8:09 am] A2 smitha. ramesh: Good one Sriya...👍
[16/02 8:13 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Suprabhadam to sir🙏and all friends
[16/02 8:13 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘
[16/02 8:13 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Good Mr. Bipin & Mrs.sriya
[16/02 8:15 am] Dubai Lisha. 2days: Good morning sir and all of you!
[16/02 8:20 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pranams sir
[16/02 8:21 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: A good start for today
[16/02 8:24 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: The best lesson for life
[16/02 8:24 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[16/02 8:34 am] Dubai. minu. alapy. co. BiMa: Good morning
[16/02 8:35 am] Dubai Rekha. Raghu: Suprabhatham Sir and dear friends
[16/02 8:36 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Good morning Sir and to all of you ğŸ™
[16/02 8:37 am] Dubai. minu. alapy. co. BiMa: This is Minu Frm Alappuzha currently residing in Dubai . Thank you so much for adding me ,,,,
[16/02 8:37 am] Dubai Rekha. Raghu: Welcome all new friends and the finishing point 100 is very near.Now the strength of JNAANAM is 87.
[16/02 8:47 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Thank you sir for the lesson of life
[16/02 9:09 am] Dubai shyamala: lord iva symbolism - Google Search -https://www.google.ae/search?q=lord+iva+symbolism&oq=lord+iva+symbolism&aqs=chrome..69i57j0l2.6760j0j4&client=ms-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8#imgrc=cAeBoxDLTnCuHM%253A%3Bundefined%3Bhttps%253A%252F%252Fpbs.twimg.com%252Fmedia%252FBheKuz2CIAAT8ms.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fhealthsite4u%252Fstatus%252F438972025474785280%3B599%3B533
[16/02 9:20 am] DrTP SASIKUMAR: Welcome Minu.
I am in alappuzha on 17th and 22nd.
[16/02 9:21 am] Dubai. minu. alapy. co. BiMa: Thank you Sir,,,I have heard abt you sir a lot frm binduchechi,,, happy to hear that you are in our place in the coming few days ,,,
[16/02 9:22 am] DrTP SASIKUMAR: Good that jnaanam is 87.
But only 17 are active.
70 inactive will be removed, if you have any other active people wanted to join
[16/02 9:24 am] DrTP SASIKUMAR: I may join on sathsang with you on march 20. Next 5 days those who are not marking their presence here will be deleted from this group.
[16/02 9:25 am] DrTP SASIKUMAR: May be active members here for the benefit of attendance write just the name and native + email... see my sample
[16/02 9:26 am] DrTP SASIKUMAR: DrTPS.  Naduvil
drtpsasikumar@gmail.com
    www.drtps-shiksha.in
[16/02 9:28 am] Dubai JN. ajitha: Ajitha manoj - cannore - majitha33@yahoo.com
[16/02 9:29 am] Dubai. minu. alapy. co. BiMa: Minu Syam ; Alappuzha
[16/02 9:29 am] Dubai. minu. alapy. co. BiMa: minusyamac@gmail.com
[16/02 9:29 am] Sharjah. asha. mo. rahul: Asha Biju, Thiruvananthapuram.
ganga3pkl@gmail.com
[16/02 9:30 am] Dubai. minu. alapy. co. BiMa: Minu Syam ; Alappuzha
minusyamac@gmail.com
[16/02 9:32 am] Uae ajman. Sabitha: Sabitha. Chennai
Sabitha.bn@gmail.com
[16/02 9:32 am] Sharjah. asha. mo. rahul: Sorry. E mail is -gango3pkl@gmail.com
[16/02 9:33 am] Dubai1. dr. cini. cusat. ES: Cini Achuthan; Thrikkakara
cinirehana@hotmail.com
[16/02 9:34 am] Dubai nisha. varma: Nisha Varma,  Bangalore
nishavarma73@gmail.com
[16/02 9:37 am] Dubai Rekha. Raghu: ğŸ™‹Rekha Reghu, Thrissur
rekhareghu@hotmail.com
[16/02 9:38 am] Dubai Manju: Manju, Thalassery
manjurajiev25@gmail.com
[16/02 9:48 am] Dubai. Raji. co. lisha. JN: Raji Rajendran, N. Paravur, Ernakulamrajirajendran7@gmail.com
[16/02 9:53 am] Uae ajman. Sabitha: Sir tomorrow is sivarathri know sir. Got so much first hand information from the group yesterday and thanks a lot for that. Planning to observe my first sivarathri tomorrow and the inspiration to do so comes from here... Thankyou so much!
[16/02 9:53 am] A2 smitha. ramesh: Smitha Ramesh, Trichur, abhirams@emirates.net.ae
[16/02 9:56 am] Dubai devika. sujitha: Sujitha, kannur, sujitha_dinesh@yahoo.com
[16/02 10:05 am] Uae NJ. bavitha: Bavitha Jayaraj,kozhikode
vpbavitha@gmail.com
[16/02 10:14 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Babitha Narayanan , kannur.babi_mitr@yahoo.com
[16/02 10:17 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ counting confirmed attendance for March 20
[16/02 10:20 am] Abdbi jayakrishnan. varma: Jayakrishnan R.Varma from Mavelikara.
jkrv@hotmail.com
[16/02 10:32 am] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: Mini Subhash. Pathanamthittamini.subhashkumar@gmail.com
[16/02 10:49 am] Dubai. nisha. lakshman. co. BIMA: Nisha lakshman,kannur...nishalaxman14@yahoo.com
[16/02 10:57 am] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Good morning all. March 20 we are in Kerala so will be missing the satsang with sir.
[16/02 11:01 am] Abdb dhanya. tlpb: Namaskaram sir and all friends..
Good start ..good lesson for life sir..
[16/02 11:02 am] Dubai. sriya. d. for. session: Sriya , wayanad
sriyarmohan@gmail.com
[16/02 11:02 am] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Sir any plans for conducting camp at naduvil between March 23-28
[16/02 11:03 am] Sharjah. rekha. d. 9th. tv: Rekha, Kannur rekhanarayanan4@gmail.com
[16/02 11:03 am] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™. We r  also on vacation that time,  back on end of march.  So sad.
[16/02 11:05 am] Abdbi vidya. varma: Vidya ,Trivandrum
varma_vidya@yahoo.com
[16/02 11:06 am] Abdb dhanya. tlpb: Dhanya, taliparamba
Dhanyapvjyn@yahoo.com
[16/02 11:06 am] Dubai shyamala: What is kepler444?
This is a star estimated be11.2 billion years old. .The sun is 4.6billion years old..
On 27january2015 Kepler space crafts reported to have confirmed the detection of 5earth sized rocky exoplanets orbiting the star..
According to Nasa no life
as we know it could exist on these hot exoplanets due to their close orbital distance to the hot year...........
[16/02 11:07 am] Dubai shyamala: Sir.....more explanation.......please
[16/02 11:24 am] Sharjah simmy: Simmy Ajith kumar,Kannur simmyaji@hotmail.com
[16/02 11:35 am] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Thank you Sir for the knowledge.
[16/02 11:36 am] Dubai shyamala: Thank you sir.......iam blessed with you.....
[16/02 11:58 am] Abdb. shailaraj. mbbs. son. chennai: 0097155 94 66 917
Shyla Raj -  quilon
shylarsj@yahoo.com
[16/02 12:01 pm] Abdb. shailaraj. mbbs. son. chennai: 00971 55 94 66 917
Shyla Raj - Quilon
shylaraj@yahoo.com
[16/02 12:11 pm] Dubai shyamala: Syamalaraj
Kannur -kaithapram
Syamalarajtk@gmail.com
[16/02 12:28 pm] Dubai raj. nair: Rajendran
Cherukunnu - kannur
Cherukunnu@hotmail.com
[16/02 12:37 pm] Dubai JN. ajitha: Sir thank you very much for NASA - Kepler 444, very informative - had zero knowledge on that!😀😀
[16/02 12:39 pm] Abdb dhanya. tlpb: Thank u sir, about kepler information. .
[16/02 12:39 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sometime me also will go to kerala in march.otherwise I will be with my jnaanam family.
Hema Bharath -
Taliparamba - kannur.
Hemapinkys4@gmail.com
[16/02 12:50 pm] Dubai dr. sreelekha: Dr.Sreelekha Vinod. Kumily Idukki
drsreelekhavinod@gmail.com
[16/02 1:03 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™sir ,thank  u  for kepler444  information.
Syamala,👍😃
[16/02 1:39 pm] DrTP SASIKUMAR: I wish jnaanam will have good knowledge sharing ...
Nice questions on various topics
At times the orientation on spiritual outlook is best..
But many spiritual are religious. .
I am not at all religious.. accident makes us into these compartments like place / age / religion / class / job / family / life / friendship etc..
We could grow beyond this only when we respect all around us equal or higher.
I respect, love, care and share with all groups around me ..
Love to diversify our discussion ...
[16/02 1:45 pm] Dubai Manju: Sir🙏
[16/02 1:45 pm] Dubai Manju: Nisha👍
[16/02 1:46 pm] Dubai raj. nair: ğŸŽºğŸŽºğŸŽº
[16/02 1:59 pm] Dubai shyamala: Vidyadhanam sarva dhanal pradhanam.......kondupokilla choranmar kodukkumthorumeridum
Sir......Vishnu alla parvathiyodu paranjathu..sivan aanu....
Parasparam kuttikal kadukattiyal  orammaykithrykkarishapedavatho
Harangalaryabhrugusoonu
Sishyaray
Orennuthottunnikal moovaraythava...........
[16/02 2:05 pm] DrTP SASIKUMAR: It is the vishnu (mediator) when shiva and parvathi had the fight on the parashuramaXganesha fight.
[16/02 2:07 pm] Dubai shyamala: Yessss.......😇😇
[16/02 2:09 pm] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ™ğŸ™ğŸ™ğŸ™Sir
[16/02 2:10 pm] A2 smitha. ramesh: Good message Sir. Thank you...👍
[16/02 2:26 pm] DrTP SASIKUMAR: Greetings
More than 50 members are inactive.. A few new members are to join. To facilitate that we need the active members to identify whom to be re embed and also give the list to get added here.
We will move to larger academic activity under this umbrella that will benefit the younger ones ..
Have good active group among us with high initiative.
We shall associate Nd work with any groups / institutes / associations / resteictions / reservations with no large  demands for all that will benefit the next generation.
Regards & Prayers.
drtpsasikumar@gmail.com
    www.drtps-shiksha.in
[16/02 2:31 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ great initiative
[16/02 2:32 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Sir do you have any future plans to start destination ias in UAE
[16/02 2:33 pm] Dubai Rekha. Raghu: Sir from your words it seems that some great future plans for upcoming generation.
[16/02 2:35 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Last week there was an advertisement for IAS coaching in Abu Dhabi by pakaghat civil service academy.
[16/02 2:36 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Palaghat
[16/02 2:37 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Clipping of the advert above
[16/02 2:37 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Sir looking forward to your destination Ias in all Emirates of UAE
[16/02 2:40 pm] DrTP SASIKUMAR: We do have enquiries and hands extended from various groups.. let us see how this can be done and what mode..
Will do the best.
Your inputs are too welcome.
[16/02 2:43 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Sure sir we will contribute our best to our family..
[16/02 2:47 pm] Dubai Lisha. 2days: Lisha.   Kannur. Payyannur lishadeepak@gmail.com
[16/02 2:50 pm] A2 smitha. ramesh: Great idea Sir. We welcome it with our whole heart. Your presence and guidance will be a great blessings and motivation to UAE   Kids generation. And will really help them to reach their destination with more fun filled and interesting way.
[16/02 2:54 pm] DrTP SASIKUMAR: All due to Bindu Madhu
[16/02 2:59 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Thank you Bindu
[16/02 2:59 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ thanks to Bindu  .👍😃
[16/02 3:00 pm] A2 smitha. ramesh: Thank you Bindu...👍
[16/02 3:02 pm] Uae NJ. bavitha: Big thanks to both of you..🙏🙏
[16/02 3:06 pm] Dubai JN. ajitha: Bindhu ğŸ‘ good job😀😀 these words from sir is invaluable!! God bless!!!
[16/02 3:07 pm] DrTP SASIKUMAR: Love to see the groups in each locality formed.
Tell me which are the local groups you can firm and who all could be leading mentors in each group.
Love to get proposals.
We plan and have a few initiative from different locations.
[16/02 3:08 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™sorry. I have  only   this  group.
[16/02 3:08 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ˜”
[16/02 3:09 pm] Dubai. geetha. for. adothya: Geeta Rajan ,  Irinjalakuda
geetarajan98@gmail.com
[16/02 3:09 pm] Dubai JN. ajitha: Am lost sir! No info on that!
[16/02 3:15 pm] Dubai Manju: Thank u Sir & great initiative Bindhu... Looking forward for more good things to  come out of this association...blessed to b a part of this association...🙏🙏🙏👍👍👍
[16/02 3:16 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™Great initiative Sir. Thanks Sir nd Bindhuji. We will try our best to fulfill this dream.
[16/02 3:16 pm] Dubai Rekha. Raghu: Sir please give more clear idea what you mean by local groups?
[16/02 3:18 pm] Dubai Rekha. Raghu: Bindhu👏👏👏💐💐💐💐
[16/02 3:30 pm] DrTP SASIKUMAR: Have to have coordination / mentors with interest in learning and teaching in places like abudhabi / rasalkhaima / alain / sharjah / ajman / Bahrain / doha /
[16/02 3:50 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: That's great
[16/02 3:54 pm] Dubai Rekha. Raghu: Sir I am in Sharjah.very much ready to cooperate. Pakshe thayyarulla manassundengilum karyangal cheyyannulla arivu parimithamanu.Really after joining this group day by day I understand the limits of my knowledge. All my friends here are great sir.
[16/02 4:03 pm] Dubai jyothi. kumar: Jyothi Menon - hyderabad
mail2jyothi@gmail.com
[16/02 4:08 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Reshmy V. -Kayamkulam.   reshmykrishna@yahoo.co.in
[16/02 4:09 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Abhila Ajith,dubai
ajitabhi15@gmail.com
[16/02 4:23 pm] Sheebaprakash: Sheeba Prakasan, Kannur
snehashree100@gmail.com
[16/02 4:29 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Watch "Going Beyond by Erasing Negative - CTRL+ALT+DEL Mind Therapy -20 (Englis..." on YouTube - Going Beyond by Erasing Negative - CTRL+ALT+DEL Mind Therapy -20 (Englis...: http://youtu.be/Z66FThM7MBk
[16/02 5:26 pm] Abdb dhanya. tlpb: ğŸ‘ğŸ‘ athu super syamala...
True right sir?
Sir warm welcome ..will try to give our best for this group...
[16/02 5:38 pm] Dubai Manju: Syamala👍😀😝
[16/02 5:38 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pranams sir
[16/02 5:40 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Neetha Anil,  Ajman.
[16/02 5:41 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: neetha.g.anil@gmail.com
[16/02 5:53 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I represent kollam
[16/02 6:05 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: A great inspiration..
[16/02 6:05 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: He was on the blessed list of god.
[16/02 6:21 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ‘
[16/02 6:23 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Established representation Abraham Lincoln
[16/02 6:42 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Srry was busy so j'st went dwn the msgs
[16/02 6:43 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud effort sir
[16/02 6:43 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Rachana,my email I'd isabhinavr@eim.ae
[16/02 6:56 pm] DrTP SASIKUMAR: http://drtps-bio-data.blogspot.com
[16/02 6:59 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: I j'st went through this, this mrng.I felt like I'm in an ocean
[16/02 7:08 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Very good effort sir. Parijathamrajan @Gmail. Com is my email id.
[16/02 7:29 pm] Dubai Manju: Reshmi🙏...mind therapy...great video...should watch everyone👍
[16/02 7:54 pm] Dubai bindu. madhu: I would like to thank guruji and everyone for their kind wishes. Your appreciation means a lot.
Still many people ask what is JNAANAM? in simple words if I have to describe it would be an open forum to discuss/ share all the diminutive things that makes our lives special, motivate children also share your knowledge.
For more details our guruji can explain. Today's message sir mentioned.
Sir, is planning to come to dubai in the month of March 2015. If we have a chance to meet him and spend few hours it will be a great benefits for everyone.
Please post your interest so that I can arrange it accordingly.
Thank to all
Bindu
[16/02 7:59 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Surely I love to attend to one such and extends my all sort of assisstance
[16/02 8:07 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ accept with💐
[16/02 8:07 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Not a few hrs. Minimum one full day to as many
[16/02 8:20 pm] DrTP SASIKUMAR: 150217 :: Alapy Super scholar
150218 :: Irinjalakuda
150219 :: Kodungalore KKTM
150220 :: Palakkad Victoria
150221 :: IRINJALAKUDA
150222 :: Alapy DIAS  + oochira
150223 :: Irinjalakuda
150224 ::  Chalakudy SH college
150225 :: Kasargod Central University
150226-28 :: JNAANAM Camp
[16/02 8:24 pm] Dubai bindu. madhu: Yes Neetha one day programme.
[16/02 8:26 pm] Dubai JN. ajitha: Bindhu ğŸ™‹ğŸ™‹ğŸ™‹am in too! ğŸ˜€
[16/02 8:26 pm] Dubai Manju: 26 - 28 sir will b wit us?
[16/02 8:27 pm] Dubai Manju: So excited to hear d goodnews ...  Surely Will b there😀
[16/02 8:28 pm] Abdb dhanya. tlpb: Reshmi thank u for the video about mind therapy👍
[16/02 8:30 pm] Abdb dhanya. tlpb: This month 26 to 28 sir will be with us?
[16/02 8:52 pm] Dubai devika. sujitha: Sorry Bindu, I wont be in Dubai during march vacation
[16/02 8:53 pm] Dubai Lisha. 2days: I am interested to participate bindu mam
[16/02 9:00 pm] DrTP SASIKUMAR: 150217 :: Alapy Super scholar
150218 :: Irinjalakuda
150219 :: Kodungalore KKTM
150220 :: Palakkad Victoria
150221 :: IRINJALAKUDA
150222 :: Alapy DIAS  + oochira
150223 :: Irinjalakuda
150224 ::  Chalakudy SH college
150225 :: Kasargod Central University
150226-28 :: JNAANAM Camp at Naduvil // Kannur - Kerala
[16/02 9:03 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ Is it true? 26-28  sir  will be with us?
[16/02 9:06 pm] DrTP SASIKUMAR: Dubai mostly from March 20. To march 28.
[16/02 9:07 pm] Dubai bindu. madhu: ğŸ˜€ğŸ˜ŠğŸ˜€ğŸ™ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[16/02 9:08 pm] Dubai Manju: Only short period Sir!!!😳
[16/02 9:11 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ Manju, sir is a great  traveller  also.utilise  that  time  properly.😃👍
[16/02 9:13 pm] DrTP SASIKUMAR: We could have full 24 hours sleepless session...  In muscat last  visit my class was 10 pm to 5am for maharashtra group.
[16/02 9:13 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Ayyoo...🙏
[16/02 9:18 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Looking forward to meet u sir
[16/02 9:23 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ğŸ‘
[16/02 9:23 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: That is a good message sir
[16/02 9:24 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[16/02 9:27 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Very informative message sir🙏
[16/02 9:40 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Sir...r u planning to come alone or with family.?
Last time sir mentioned my next visit will be with my family. ..😃😃
[16/02 9:42 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™Sir, welcome  with  your  family .😃
[16/02 9:44 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: We all are waiting eagerly to see those blessed ones....
[16/02 9:45 pm] DrTP SASIKUMAR: Will not..This time..
anyway one dubai visit is done..
May be on a London visit that may be via abudhabi in 2015.
here she is too tight at home and office.. I am retired but she is still in service.
[16/02 9:45 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ™ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[16/02 9:47 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ sir,  arrange  according   to  your  convenience.😃
[16/02 10:05 pm] Dubai JN. ajitha: Salute to madam! With ğŸ’ğŸ˜Š
[16/02 10:07 pm] Sharjah. teacher. sandhia. manoj: ğŸ‘ğŸ˜ƒ
[16/02 10:13 pm] Dubai. kannur. latha. rajan: Latha Rajan , Kannur
latharajan55@gmail.com
[16/02 10:14 pm] Dubai. kannur. latha. rajan: Sorry for the late reply sir !
[16/02 10:20 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Bindu. ..I am sure you did something precious in your munjanma. ...that is why you are getting these much blessings and prayers from our guru....In this janma. ..😃
[16/02 10:25 pm] DrTP SASIKUMAR: https://www.khanacademy.org
[16/02 10:31 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: It's just a joke😜😜still you are doing good. It is because of you I am in this group and got a chance to meet our guru🙏
[16/02 10:42 pm] Dubai bindu. madhu: Sir thank you very much   informative messages in group. .
[16/02 10:50 pm] Dubai 2014. lekha: Really Sorry sir for the late reply...
Iam Lekha menon fro taliparamba
Lekhask@yahoo.com
[16/02 10:58 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: CLEAN YOUR KIDNEYS IN Rs. 5.00
OR EVEN LESS
Years are passing by and our kidneys are filtering
the blood by removing salt and any unwanted
bacteria entering our body.
With time salt accumulates in our kidney and it
needs to undergo cleaning treatment. How are we
going to do this?
Here is an easy, cheap and simple way to do it.
Take a bunch of coriander (DHANIYA Leaves) and
wash it clean. Cut it in small pieces and put it in a
pot. Pour clean water and boil it for ten minutes
and let it cool down. Next filter it and pour it in a
clean bottle and keep it in refrigerator to cool.
Drink one glass everyday and you will notice all
salt and other accumulated impurities coming out
of your kidney while urination. You will be able to
notice the difference yourself!
DHANIYA/CORIANDER is known as a best cleaning
treatment for kidneys and the best part is it is
natural!
Please share this information with others and keep
your kidneys clean:)
10 Biggest brain damaging habits:
1: Missing breakfast.
2: Over-eating
3: Smoking
4: High sugar consumption.
5: More sleeping
specially at morning
6: Eating meal while watching TV or computer
7: Wearing Cap/scarf or socks while sleeping
8: More brain usage during sickness
9: Over speaking
10. Habit of blocking/Stoping Urine.
Do forward to whom you care
[16/02 11:00 pm] Dubai 2014. lekha: Good night
[16/02 11:02 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sorry Sir failed in following ur instruction to do avoid forwarding
[16/02 11:03 pm] Uae ajman. Sabitha: ğŸ‘ Neetha
[16/02 11:06 pm] Uae ajman. Sabitha: Nice video Reshmi ğŸ‘
[16/02 11:38 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: History of shivaratri
Once when everything in all the worlds got reduced into Lord shiva, in that darkness of nothing present, the mother pArvati worshipped Lord shiva in the Agamic way with great devotion. The parameshwar pleased by Her prayer blessed Her. She asked for the benefit of all the creatures that in future whoever worships the Lord on the shiva rAtri day with devotion, they should be blessed and should be given the ultimate liberation. The pashupati granted that showing way for all of us to get blessed easily.
When Brahma and Vishnu fought between themselves as "who is the greatest", Lord Shiva appeared before them as a pillar of fire. They were not able to find the starting and end of that pillar. This day is Thirukkaarthikai.(1)
Then Brahma and Mahavishnu repented for their mistake and prayed to Lord Shiva for forgiving their sin worshiping the shiva li.ngam which is the form of the flame. In the night of Shiva rathri Lord Shiva appeared before them and blessed them. Devotees pray the God throughout the night of Shiva rathri by performing Abisheka, chanting and other holy deeds.
Every month in Krishna paksha chathurdhasi (fourteenth moonday) is called masa Shiva rathri. The one that comes in the month of "Masi" (mid February to mid March) is called Maha Shiva rathri. This is considered as the most important vrata by the devotees.
There are many incidents told about the greatness of this day. Once a hunter in a jungle after searching throughout the jungle, was quite tired and could not get any animal. In the nightfall a tiger started chasing him. to escape from that he climbed a tree. That was a Bilva tree. The tiger sat under the tree waiting for him to come down. The hunter who sat on a branch of the tree was quite tense and didn't want to sleep. He was plucking the leaves and putting down as he was not able to be idle. Below the tree there was a Shiva lingam. The whole night went on like this. God was pleased with the Upavasa (hunger) and the Pooja the hunter and the tiger did even without knowledge. He is the peak of the grace. He gave the hunter and the tiger "Moksha".
In a Shiva temple on a Maha Shiva rathri day the lamp kept in the altar was very dim. That time a mouse which came take its prey touched the flame. Due to the heat it moved its head immediately. In the process it kindled the lamp and the altar was illuminated well. Lord Shiva, pleased by this deed made the mouse Mahabali, the renowned asura king.
There are many incidents like this told in our Puraanas. If we do the vrata with pure devotion and love there can be no doubt about getting the Grace of the Almighty.
When is shivaratri observed
ska.ndha purANam describes about four shiva rAtris. The first one is nitya shivarAtri (daily shivarAtri - every night). The second one is the mAsa shivarAtri which is observed on the kR^iShNa paxa chaturdasi (fourteenth moonday on the moons diminishing phase). The third one is the mAga prathamAdi shivarAtri which is observed for the thirteen days starting from prathama titi in the month mAga (mAsi) and on the chaturdasi night the Lord is worshiped throughout the night.
The fourth one is observed on the mAsi (mAga) month kR^iShNa paxa chaturdasi. This is the one observed in a widespread manner. It is also called mahA shivarAtri.
Way of observing shivaratri
Getting up early in the morning one meditates on the Infinitely Auspicious, ornated with thousands of splendid garlands, Who is in the form of the holy symbol of shiva(mahA li.ngam). Bathing and staying clean the worship of Lord shiva in the form of shiva li.ngam is done in the four jamas of the night (four equal time intervals of the night). (Note that the li.nga worship is explicitly mentioned for this vratam as this is the time the God out of Its grace for the benefit of pashus appeared in a formless-form that is a symbol (li.ngam) from Its true nature of formlessness.)
See Also:
1. Shiva ratri puja - in Tamil; in Bengali ; in Hindi ; in Gujarati ; in Kannada ; in Malayalam; in Marathi ; in Telugu ; in Roman script
2. Shivaratri dates for
[16/02 11:49 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Neetha thnk u so mch
[16/02 11:49 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: V informative
[16/02 11:56 pm] Dubai raj. nair: Can we discuss on how to inculcate knowledge based entertainment in youth. ...
[16/02 11:59 pm] Dubai raj. nair: Have a great morning
[17/02 12:01 am] Dubai. rekha. monthly. class: Rekha Mohan.from .Thiruvalla..
rekhasree10@gmail.com..
[17/02 12:04 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: I am there BINDU chechi
[17/02 12:10 am] Dubai Rekha. Raghu: Bindhu with pleasure interested to meet guru.
[17/02 12:10 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[17/02 12:12 am] Dubai bindu. madhu: Manju ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[17/02 12:15 am] Abdb dhanya. tlpb: Really manju feeling very sad after this news....too much of question arise in mind...hope every thing happend good for him...god knows..may be he is very close to god...prayer for him nd his family...
[17/02 12:16 am] Dubai bindu. madhu: Where is Chechi Amma. ? No news. ? Busy. .  Mini  welcome back. . I hope you are fine now.  Take care your health. .
[17/02 12:17 am] Dubai Manju: salute to Dr Shanavas ...🙏
[17/02 12:23 am] Dubai raj. nair: Why Some People Have All the Luck?
By Professor Richard Wiseman, University of Hertfordshire
Why do some people get all the luck while others never get the breaks they deserve?
A psychologist says he has discovered the answer.
Ten years ago, I set out to examine luck. I wanted to know why some
people are always in the right place at the right time, while others
consistently experience ill fortune. I placed advertisements in
national newspapers asking for people who felt consistently lucky or
unlucky to contact me.
Hundreds of extraordinary men and women volunteered for my research
and over the years, I have interviewed them, monitored their lives and
had them take part in experiments.
The results reveal that although these people have almost no insight
into the causes of their luck, their thoughts and behaviour are
responsible for much of their good and bad fortune. Take the case of
seemingly chance opportunities. Lucky people consistently encounter
such opportunities, whereas unlucky people do not.
I carried out a simple experiment to discover whether this was due to
differences in their ability to spot such opportunities. I gave both
lucky and unlucky people a newspaper, and asked them to look through
it and tell me how many photographs were inside. I had secretly placed
a large message halfway through the newspaper saying: "Tell the
experimenter you have seen this and win $50."
This message took up half of the page and was written in type that was
more than two inches high. It was staring everyone straight in the
face, but the unlucky people tended to miss it and the lucky people
tended to spot it.
Unlucky people are generally more tense than lucky people, and this
anxiety disrupts their ability to notice the unexpected.
As a result, they miss opportunities because they are too focused on
looking for something else. They go to parties'; intent on finding
their perfect partner and so miss opportunities to make good friends.
They look through newspapers determined to find certain types of job
advertiseme
nts and miss other types of jobs.
Lucky people are more relaxed and open, and therefore see what is
there rather than just what they are looking for. My research
eventually revealed that lucky people generate good fortune via four
principles. They are skilled at creating and noticing chance
opportunities, make lucky decisions by listening to their intuition,
create self-fulfilling prophesies via positive expectations, and adopt
a resilient attitude that transforms bad luck into good.
Towards the end of the work, I wondered whether these principles could
be used to create good luck. I asked a group of volunteers to spend a
month carrying out exercises designed to help them think and behave
like a lucky person.
Dramatic results! These exercises helped them spot chance
opportunities, listen to their intuition, expect to be lucky, and be
more resilient to bad luck. One month later, the volunteers returned
and described what had happened. The results were dramatic: 80% of
people were now happier, more satisfied with their lives and, perhaps
most important of all, luckier.
The lucky people had become even luckier and the unlucky had become lucky.
Finally, I had found the elusive "luck factor".
༯span>
Here are Professor Wiseman';s four top tips for becoming lucky:
1) Listen to your gut instincts - they are normally right
2) Be open to new experiences and breaking your normal routine
3) Spend a few moments each day remembering things that went well
4) Visualize yourself being lucky before an important meeting or telephone call.
༯span>
Have a Lucky day and work for it...
"The happiest people in the world are not those who have no problems,
but those who learn to live with things that are less than perfect."
" There is a great difference  between worry and concern,
A worried person only sees the problem and a concerned person solves the problem..!!"😄😄😄
[17/02 12:23 am] Abdb dhanya. tlpb: Binduji me too ....
[17/02 12:42 am] Abdb dhanya. tlpb: ğŸ‘..good lesson..why some people have all the luck...
[17/02 12:53 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Really good....I always have the same doubt. .why some people have all the luck. ?nice topic and interesting.
[17/02 6:53 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Gud morning sir & dear friends
[17/02 6:56 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: About luck i  also had the same doubt.Thanks for such an information
[17/02 6:57 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all
[17/02 6:57 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir🙏 good morning all😀 starting my day with an improved knowledge on patience n perseverance!! Feeling great on the day of shiv rathri! God bless us all😊
[17/02 6:57 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: ğŸ˜€
[17/02 6:58 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud msg sir on luck and positive thinking.patience and smrt work well explained
[17/02 6:59 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Thank you sir
[17/02 7:31 am] Dubai. sriya. d. for. session: Sivaratri asamsakal to Sir🙏 and Jnaanam family.
[17/02 7:33 am] Dubai. sriya. d. for. session: Sir your words on positive thinking and luck go straight into our hearts.
[17/02 7:34 am] Dubai. sriya. d. for. session: Great initiative by Bindu👏👏👏👏. Looking forward to meet Sir n all dear friends in March.
[17/02 7:56 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ğŸŒ… sivaraathri aasamsakal
[17/02 8:23 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Now I am not scared of storms bcoz now I am learning how to sail my ship from skillful master
[17/02 8:24 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pranams sir
[17/02 8:24 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pranams frnds on a. Very special day
[17/02 8:25 am] Dubai dr. sreelekha: Sivarathri asamsakal to Jnaanam family ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[17/02 8:29 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Good morning sir and to all of you .
[17/02 8:29 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Shivarathri asamsakal
[17/02 8:30 am] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™Namasthe  .Mahasivarathri wishes to all.🙏thanks Guruji for ur love nd care towards us.
🙏Bindhuji for your love nd concerns.  Really lucky to be a part of such a lovely group.
[17/02 8:32 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™  ellavarkum   Sivaratri   aasamsakal.
[17/02 8:32 am] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: Bindhuji now I am alright with God's grace.
[17/02 8:33 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™Shyla, this question we  discussed earlier. 27 kg. is the  answer.
[17/02 8:45 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Thank you sir for the morning message ğŸ™
[17/02 8:46 am] Dubai Manju: Very Good morning to Sir & all ... good message  Sir ...
[17/02 8:56 am] Dubai Rekha. Raghu: Suprabhatham Sir and friends.
[17/02 8:58 am] Dubai Rekha. Raghu: Let Bhagavan Shivan be there with all to give strength in our difficulties.
[17/02 9:07 am] Dubai. kannur. latha. rajan: Good morning sir and jnaanam family🙏
[17/02 9:19 am] Dubai Lisha. 2days: Good morning sir and all
[17/02 9:47 am] Dubai kooveri. sunitha: Happy sivarathri to all.
Sir, really sorry. Watching and reading everything in time. But forgot to reply.
I am Sunitha. From Taliparamba.. My e- mail sunitha_rathnan @yahoo.com
[17/02 9:50 am] Dubai shyamala: Sivarathri aasamsakal.......
[17/02 9:59 am] Sheebaprakash: Good morning sir and all  
Ellavarkum sivarathri aasamsakal
[17/02 10:02 am] Uae NJ. bavitha: Sivarathri aasamsakal..🙏🙏🙏
[17/02 10:04 am] Dubai shyamala: Who is karithandan?
[17/02 10:04 am] Dubai shyamala: CHILDHOOD STORIES: THE GUARD OF WAYANAD CHURAM - KARINTHANDAN - http://tuhinastories.blogspot.ae/2012/11/the-guard-of-wayanad-churam-karnthandan.html?m=1
[17/02 10:04 am] Dubai shyamala: But malabar manual willi am Logan parayunnath 18th century il tippu any road nirmichath ennum kandu.........is it true?
[17/02 10:04 am] Dubai shyamala: Any relation to wayanadu churam road? I read a news ...then searching for this I got a link...
[17/02 10:09 am] Dubai shyamala: Super vedio sir.... Penbhudhi pinbhudhiyalla.......😀😀😀😀
[17/02 10:18 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Today where sir
[17/02 10:31 am] Dubai shyamala: Jayetta thanks
[17/02 10:37 am] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Good morning sir and jnaanam family🙏
[17/02 10:38 am] Abdb dhanya. tlpb: Namaskaram all friends and sir...
[17/02 10:47 am] Dubai nisha. varma: Good morning friends
[17/02 10:48 am] Dubai nisha. varma: Shivaratri Aashsmsakal
[17/02 10:52 am] Dubai shyamala: What is mind mapping?
[17/02 10:52 am] Dubai shyamala: Is. It good for studying?
[17/02 10:54 am] Dubai nisha. varma: It is an excellent technique. Students can summarise a whole chapter into a mind map.  Retrieval of details also becomes easy. This is particularly useful for children of higher classes where they have lot of portions
[17/02 10:55 am] Dubai shyamala: Iam asking the question  bcse my son is studying this way.......I don't know where he learned this way....
[17/02 10:57 am] Dubai nisha. varma: nowadays it is also taught by some teachers in schools . It is a very good technique.  Use of pnemonics along with it or even in the map makes learning easier .
[17/02 11:02 am] Dubai shyamala: Yes....one time he read ...and draw a lot of picture... Then he saw the picture and answering  the question..
[17/02 11:05 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Namaskaram sir and all friends. Mahashivratri  ashamsakal.
[17/02 11:08 am] Sharjah simmy: Namesta. Mahashivrati ashamsakal to all
[17/02 11:14 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: "Why some people have all the luck"...when I shared this message to my brother he wrote me "this is the  best message I have ever received in whatsapp"....Thank u very much for sharing these types of messages
[17/02 11:56 am] Dubai. santhosh. reshmy. JN: Santhosh chalakudy,santhoshvs72@gmail.com
I think almost parents and children's are planning to go short vacation during 19-3-2015 to april first . Please postpone seminar to month april .
[17/02 12:08 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: We are also on vacation during March school holidays
[17/02 12:10 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Going to Kerala
[17/02 12:14 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: 7 mysteries Revealed about Shiva :
#1 Why Snake?
Snakes are a symbol of awareness.
You can't be asleep with a snake around your neck!
#2 Why Ashes?
To remind you of the impermanence of life; knowing that we live life fully.
#3 Is the Moon an Ornament?
The moon and the mind are connected. To be happy in all phases of life, you have to have a say over the mind.
#4 Why Damru?
It has the same shape as the symbol of infinity. Shiva is the unbound infinite consciousness!
#5 Trishul - A Weapon?
Shiva rules over the three gunas represented in the trishul. Yet he encourages everyone to do their dharma - to act and stand up for truth.
#6 Blue Bodied
The sky is limitless and so is Shiva.
The sky is blue and Shiva is blue too.
#7 What about Ganga?
Ganga represents gyan (knowledge). Wisdom dawns naturally when you are established in the Shiva.
🙏 Om Nama Shivay ğŸ™
[17/02 12:23 pm] Dubai nisha. varma: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[17/02 12:29 pm] Dubai. mukundan. press. uec. VP: C.K. MUKUNDAN
Kochi
Email ckmukundan@gmail.com
[17/02 1:15 pm] Abdbi vidya. varma: Such a Sweet Message :
Baby mosquito came back after its first flying... His Dad asked him, "How did U feel ?"
He replied "It was wonderful Daddy... All humans clapped hands for me!"
Moral :- Life is too Beautiful, it depends on our way of thinking, why wasting time on what people think...😊👌😊😊😊
[17/02 1:20 pm] Uae ajman. Sabitha: MahaShivarathri wishes... May all our family members be blessed by the Almighty!
[17/02 2:37 pm] tp. bipin. dubai. a: Reshmy,
Color of Shiva is not blue, Shiva is suvarna varnam.
Shiva is Neelakantan
[17/02 2:39 pm] tp. bipin. dubai. a: Namaskaram to all,
Maha shivarathri asamshakal
[17/02 3:03 pm] Dubai payyanur. ramesh: Bopin u r correct...
[17/02 3:07 pm] Abdb. shailaraj. mbbs. son. chennai: Syamala.... pls explain the mind mapping method...
[17/02 3:45 pm] DrTP SASIKUMAR: 9th /10th students at alapy. ..
[17/02 3:49 pm] Dubai Manju: This poem is beyond all relationships..
When I'll be dead.....,
Your tears will flow,..
But I won 't know...
Cry for me now instead !
You will send flowers,..
But I won't see...
Send them now instead !
You'll say words of praise,..
But I won't hear..
Praise me now instead !
You'll forget my faults,..
But I won't know...
Forget them now, instead !
You'll miss me then,...
But I won't feel...
Miss me now, instead
You'll wish...
You could have spent more time with me,...
Spend it now instead !!
''Spend time with every person around you, your families, friends, lover, acquainted....
Make them feel  Special ,
Because  you never know when time will take them away from you forever''..
Life is too short.
Love  all   and   Forgive all.
[17/02 3:55 pm] Dubai. rajani. unnikrishnan. co. BiMa: Rajani Unnikrishnan. , Kanhangad
rejnikottilaveedu@gmail.com
[17/02 4:37 pm] Dubai bindu. madhu: Manju  ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[17/02 5:35 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ Manju,  very  good  poem.👍😀👏
[17/02 5:50 pm] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ‘ğŸ‘Manju
[17/02 6:17 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Manju nice poem👍👍
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Since can hav great impact on children being a visual logical representation
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: The Tr can make the concept clear as well the students can grasp it easily regardless of their level
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Hi frnds
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Its a visual or pictorial representation of concepts to feciliate learning.
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Let me throw some light upon mindmapping
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: It can according to their area of interest
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Just like neuron branching
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Flower and its petals
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Tree with main branches and sub branches
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Central idea is given as the focus point and the related extention is represented with branching
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: It can be like conneted web charts
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Any kind of visual stimulud
[17/02 6:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Stimulus
[17/02 6:29 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™
[17/02 6:35 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Thank you Neetha. Very informative. Would like to know and learn more about it as it will be very helpful for our children.👏👍
[17/02 6:36 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Neeta is it practical to apply in our normal class room situation and period time limit?
[17/02 6:41 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: This is a mind map of human nervous system
[17/02 6:44 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Simple eg. Mind map on spring season
[17/02 6:46 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Through this visual stimulus it can be easily explained
[17/02 6:47 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Spring is the best of seasons
[17/02 6:47 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Nature is at its best in spring
[17/02 6:47 pm] Dubai Manju: Mind map about rocks
[17/02 6:48 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Rather than mere boring lecturing it easily reaches children
[17/02 6:51 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I hope u tolerate me.  Cudnt help out the boring lecturing which is no more effective in classes as the outlook changes
[17/02 6:51 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Yeah true neetha
[17/02 6:51 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: My son adopts ths method
[17/02 6:52 pm] Dubai shyamala: Neetha..continue....👍
[17/02 6:52 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Surely more practicable than lecturing
[17/02 6:53 pm] Dubai shyamala: Of course......
[17/02 6:53 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Only thorough prepartion and creatity needed
[17/02 6:53 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Yeah the whole concept in one mind mapping
[17/02 6:53 pm] Dubai Manju: Good explanation abt mind maping Neetha.my son too use this method .its very effective as visualizing is more powerful
[17/02 6:53 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Creativity needed
[17/02 6:53 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Yeah
[17/02 6:53 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Different clrs can be used
[17/02 6:54 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Students are more benefited
[17/02 6:54 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ‘good neetha
[17/02 6:55 pm] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ‘Syamala for this topic
[17/02 6:55 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Very interesting
[17/02 6:57 pm] Dubai bindu. madhu: Neetha  it's really benefit for children. .. ğŸ‘ğŸ‘
[17/02 6:58 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: They can easily memorise the concept
[17/02 6:58 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: In all grades even
[17/02 6:58 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: My humble knowledge
[17/02 6:58 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Authoritatively Sir can help out
[17/02 6:58 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Thanku
[17/02 6:59 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Hope Sir will be elaborating  it
[17/02 7:01 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sabitha reshmi👍forwards
[17/02 7:02 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Some fun too
[17/02 7:03 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Gamification in learning
[17/02 7:06 pm] Dubai. mukundan. press. uec. VP: PLZ DON'T DELETE WITH OUT READING & FORWARDING...
A VERY GOOD ARTICLE:
Arun Bokil , one of the key member of Arthakranti Sansthan was given time to share to PM Modi before recent election. He was given 9min for sharing but Mr Modi heard him for 2 hrs...

Arthakranti Proposal
What is Arthakranti Proposal and who hasgiven the proposal?
“Arthakranti Proposal” has been given by a Pune (Maharashtra) based “Arthakranti Sansthan” which is an Economic Advisory body constituted by a group of Chartered Accountants and Engineers. This funda has been patented by the Sansthan.
Arthakranti Proposal is an effective and guaranteed solution of Black Money Generation, Price rise and Inflation, Corruption, Fiscal Deficit, Unemployment, Ransom, GDP and industrial growth, terrorism and good governance.
What is in the Proposal ?
“Arthakranti Proposal has FIVE point of actions simultaneously.
(1) Scrap all 56 Taxes including income tax excluding import duty.
(2) Recall and scrap high denomination currencies of 1000, 500 and 100 rupees.
(3) All high value transaction to be made only through banking system like cheque, DD, online and electronic.
(4) Fix limit of cash transaction and no taxing on cash transaction.
(5) For Govt. revenue collection introduce single point tax system through banking system – Banking Transaction Tax (2% to 0.7%) on only Credit Amount
Important Points to note:
(1) As on today total banking transaction is more than 2.7 lakh crores per day say more than 800 lakh crores annually.
(2) Less than 20% transaction is made through banking system as on today and more than 80% transaction made in cash only, which is not traceable.
(3) 78% of Indian population spend less than 20/- rupees daily why they need 1000/- rupee note.
What will happen if All FIFTY SIX Taxes including income tax scrapped :
(1) Salaried people will bring home more money which will increase purchasing power of the family.
(2) All commodities including Petrol, Diesel, FMCG will become cheaper by 35% to 52% .
(3) No question of Tax evasion so no black money generation.
(4) Business sector will get boosted. So self employment.
What will happen if 1000/ 500/ 100 Rupees currency notes recalled and scrapped :
(1) Corruption through cash will stopped 100%.
(2) Black money will be either converted to white or will vanish as billions of 1000/500/100 currency notes hidden in bags without use will become simple pieces of papers.
(3) Unaccounted hidden huge cash is skyrocketing the prices of properties, land, houses, jewellery etc and hard earned money is loosing its value; this trend will stop immediately.
(4) Kidnapping and ransom, “Supari killing” will stop.
(5) Terrorism supported by cash transaction will stop.
(6) Cannot buy high value property in cash showing very less registry prices.
(7) Circulation of “Fake Currency” will stop because fake currency printing for less value notes will not be viable.
What will happen when Banking Transaction Tax (2% to 0.7%) is implemented :
(1) As on today if BTT is implemented govt can fetch 800 x 2% = 16 lakh crore where as current taxing system is generating less than 14 lakh crore revenue.
(2)When 50% of total transaction will be covered by BTT sizing 2000 to 2500 lakh crores, Govt will need to fix BTT as low as 1% to 0.7% and this will boost again banking transaction many fold.
(3) No separate machinery like income tax department will be needed and tax amount will directly deposited in State/Central/District administration account immediately.
(4) As transaction tax amount will be very less, public will prefer it instead paying huge amount against directly/indirectly FIFTY SIX taxes.
(5) There will be no tax evasion and govt will get huge revenue for development and employment generation.
(6) For any special revenue for special projects, govt can slightly raise BTT say from 1% to 1.2% and this 0.2% increase will generate 4,00,000 crores additional fund.
Effect of if implemented today :
(01)Prices of all things will come down.
(02)Salaried people will get more cash in hand.
(03)Purchasing power of Society will increase.
(04)Demand will boost, so will production and industrialisation and ultimately more employment opportunity for youth.
(05) Surplus revenue to the govt for effective health/ education/ infrastructure/ security/ social works.
(06) Cheaper and easy loans from banks, interest rate will come down.
(07) Tendency of society will changes from scarcity to quantity.
(08) Spare money for political system for clean politics,
(09) Prices of land/ property will come down,
(10) No need to export beef to cover up trade deficit
t11) Sufficient fund for research and development.
(12) Society will be free from “Bad elements”.
One of the fantastic article I have come across. Read it though it's long.
Excellent appro[truncated by WhatsApp]
[17/02 7:16 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: If it happens then we can live in a heavenly country😊
[17/02 7:27 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Neetha and manju ğŸ‘ğŸ‘
[17/02 7:36 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pls don't tempt us with utopian india
[17/02 7:45 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: ☺
[17/02 7:46 pm] Abdb. shailaraj. mbbs. son. chennai: Thanks manju nd nitha for mind map images
[17/02 8:51 pm] Dubai JN. ajitha: ğŸ‘ŒSuperb neetha and manju! description on mind mapping!
I think Mapping when made more colorful the faster it s absorbed by the brain???
[17/02 8:52 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Thanks for that wonderful workshop on mind mapping nitha, Manju,Nisha.Human nervous system was excellent...thank u syamala for the question on mindmaps.
[17/02 8:56 pm] Sheebaprakash: Just for fun😂
[17/02 9:06 pm] Abdb dhanya. tlpb: This is the first time I came to know about sivarathri in detail. ..👍👌👌👌
Mind mapping help us without getting overwhelmed and not forgetting something important , good one
Thanks all friends u all r contributing lot...
[17/02 9:12 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Thanks hema for ur sweet payasam
[17/02 9:14 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ˜Š
[17/02 9:16 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Thanks for the knowledge of mind mapping neetha.
[17/02 9:25 pm] Abdbi jayakrishnan. varma: Watch "Mahashivarathri 2015 (LIVE)" on YouTube - Mahashivarathri 2015 (LIVE): http://youtu.be/aq9_UUmKRF8
[17/02 10:05 pm] Dubai raj. nair: ğŸ‘ğŸ‘
[17/02 10:06 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Proud ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[17/02 10:07 pm] Dubai leena. jayasankar: Watch "Lingastakam-S.P.B" on YouTube - Lingastakam-S.P.B: http://youtu.be/7g41v6iw5pI
[17/02 10:09 pm] Dubai leena. jayasankar: Watch "Bilvashtakam by SPB.wmv" on YouTube - Bilvashtakam by SPB.wmv: http://youtu.be/uvkZCR91Q_0
[17/02 10:09 pm] Dubai leena. jayasankar: Watch "Viswanadhashtakam   by SPB .wmv" on YouTube - Viswanadhashtakam   by SPB .wmv: http://youtu.be/mce3VhMZaWM
[17/02 10:10 pm] Dubai anitha. sudheer: Anitha sudheer
Kannur
Email  anithasudhe@gmail.com.
[17/02 10:10 pm] Dubai anitha. sudheer: HOW TO INCREASE
POSSITIVE ENERGY
IN OUR HOUSE.....
1) Open all windows in the house and allow fresh air and sunshine to enter the house. Free flowing air and sun are excellent negativity removers.  Keeping the windows closed prevents positive energy from coming inside your house and negative energy from going out.
2) Throw out all the clutter out of the house. Clean your house. Dispose of all the old unwanted things lying in the house. Clutter is a negativity magnet. It attracts and accumulates negative energy in the house.
3). Walking barefoot in the house helps all your negative energy to be absorbed by the earth.
Grounding is important to keep the energy balance in our body.
Walking barefoot on grass is also an excellent way to ground yourself.
4) Always leave your footwear at the entrance of the house. Our footwear collects  negative energy.
Hence in the olden days, these were kept out of the house. People used to enter the house only after washing feet with water. This action ensures that all the negativity remains outside or are grounded by earth and does not enter the house. Now it has become difficult to keep the footwear outside. So preferably remove them near the entrance door.
5) Go out in the open air. Take walks in the garden or open ground. Being amongst nature re-energizes or charges you fully.
6) Sweeping the floor also ensures that the negative energies are shaken and moved out with the dirt.
7)  Rock salt is another negativity remover. Wash or mop your floor with a fistful rock salt in a bucket of water. This ensures that every nook and corner of the house is rid of negative energy.
8) Potted plants or trees around your house or society also ensures more positive energy in the house and area.
9) Bathing or Soaking your legs and hands in rock salt water once in a while removes the negativity attached to your body.
11)   Repitition of Prayers,  increases the positive vibrations in the house.
11)  Keep your thoughts, action and speech Positive. Negative thoughts will bring in negative vibes. So avoid all negative thoughts, speech and actions.
12) Keep your house well lit and illuminated. Light removes negativity.
13) Keep faith in God and in yourself.
You are the Creator of your own destiny by the Choices you make.
STAY HAPPY
STAY BLESSED
In our group everyone must read....
All families should live happily....
Everyone must do...
🙌🌺🌺🙌🌸🌸🙌
[17/02 10:11 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Anyone observing sivrathri night
[17/02 10:12 pm] Dubai leena. jayasankar: Bur Dubai temple is crowded as usual since morning.
[17/02 10:26 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Watch "Lingastakam-S.P.B" on YouTube - Lingastakam-S.P.B: http://youtu.be/7g41v6iw5pI
[17/02 10:26 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Watch "Viswanadhashtakam   by SPB .wmv" on YouTube - Viswanadhashtakam   by SPB .wmv: http://youtu.be/mce3VhMZaWM
[17/02 10:26 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Watch "Bilvashtakam by SPB.wmv" on YouTube - Bilvashtakam by SPB.wmv: http://youtu.be/uvkZCR91Q_0
[17/02 10:42 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™
[17/02 10:43 pm] DrTP SASIKUMAR: Somettan from INSIGHT dubai
[17/02 10:43 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™
[17/02 10:44 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: ☺
[17/02 10:44 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir I met him recently two times.
[17/02 10:45 pm] Dubai Manju: There are four yugas widely accepted in Hinduism. They are :
1.Satya yug
2.Treta yug (Ramayana)
3.Dwapara yug(Mahabharata)
4.Kal yug(Present)
In satya yug, the figtht was between two worlds.( Devalok and Asura lok) Asura lok being the evil, was a different WORLD.
In Treta yug, the fight was between Rama and Ravana. Both rulers from two different COUNTRIES. 
In dwapara yug, the fight was between Pandavas and Kauravas. Both good and evil from the SAME FAMILY.
Kindly note how the evil is getting closer. For example,  from a DIFFERENT WORLD to a DIFFERENT COUNTRY to the SAME FAMILY.
Now, know where is the evil in Kalyug???
It is inside us. Both GOOD AND EVIL LIVE WITHIN. The battle is within us. Who will we give victory to ........
our inner goodness or the evil within??
Think, identify and fight the evil one
May the holy dawn of Sivaratri bless us all and our homes🙏
[17/02 10:46 pm] Dubai Rekha. Raghu: Sir kids are very pleasant. ğŸ‘
[17/02 10:51 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[17/02 10:51 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Thats a gud msg manju
[17/02 10:57 pm] Dubai raj. nair: Urgently needed  O- ve blood for  a keralite lady in Zulekha hospital Dubai. .please contact Mr Shajan  +971 553809337  (Date:17/02/15)
[17/02 11:15 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Passed the msg to two associations
[17/02 11:17 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Bindu I am here only, but little busy. Couldn't open the messages.
[17/02 11:18 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Happy Sivarathri to everyone.
[17/02 11:20 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Very nice to see them.🌹salute to Nadiya ğŸ˜Š
[17/02 11:22 pm] Dubai Manju: They already got enough blood .now no need more ğŸ‘
[17/02 11:24 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: That's good news. May god bless her
[17/02 11:49 pm] Dubai bindu. madhu: Thank you manju. . I was trying. .
[18/02 12:03 am] Dubai Manju: Bindhu...👍
[18/02 12:37 am] Dubai. nisha. lakshman. co. BIMA: Dear bindu,  I'm also interesred
[18/02 12:39 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™todays  learning  was good. Thank  u  all...Syamala,Neeta,and
Manju.👏👏👏
[18/02 12:41 am] Sharjah. asha. mo. rahul: Neeta, I  took  sivarathri  orikkal.But   after 12  I will  sleep.😀
[18/02 12:44 am] A2 smitha. ramesh: Good night all. Sweet dreams.⌚️
[18/02 12:48 am] Dubai. nisha. lakshman. co. BIMA: Gud night all
[18/02 12:51 am] Dubai bindu. madhu: Good night Sir , Chechi Amma and all
[18/02 1:07 am] Dubai. Reena. megha. babu. co. BiMa: Thanks......
[18/02 6:42 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Gud morning sir &dear frnds
[18/02 6:58 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ğŸŒ… Namaste. Good morning. Have a nice day.
[18/02 7:12 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir ğŸ™ good morning jnaanam😊 was a bit tied up yesterday !
[18/02 7:18 am] DrTP SASIKUMAR: Welcome somettan.INSIGHT
[18/02 7:19 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all beautiful people😊
[18/02 7:40 am] Dubai. sriya. d. for. session: Goodmorning Sir🙏 and allğŸŒž
[18/02 7:48 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Suprabhadam to all
[18/02 7:51 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ good  morning   to  all .😃
[18/02 8:12 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ somettan
[18/02 8:23 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Good morning sir And to all of you ğŸ™
[18/02 8:25 am] Dubai payyanur. ramesh: Welcome Somettan
[18/02 8:44 am] Dubai. kannur. latha. rajan: ğŸ™good morning sir and all
[18/02 9:00 am] Dubai Rekha. Raghu: Namaskkaram Sir, new friends and friends.
[18/02 9:15 am] A2 smitha. ramesh: Good morning Sir and all dear friends ....☕
[18/02 9:17 am] Dubai Rakhi: Good morning alll
[18/02 9:19 am] Dubai. minu. alapy. co. BiMa: Good morning
[18/02 9:23 am] Dubai Lisha. 2days: Good morning sir and all of you
[18/02 9:38 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™  what  is  this  INSIGHT ?Any  organisation? Somettan  INSIGHT   - anybody plse.  explain.
[18/02 9:40 am] Dubai. Raji. co. lisha. JN: Good Morning Sir and All
[18/02 9:44 am] Sheebaprakash: Good morning sir and all friends
[18/02 9:44 am] DrTP SASIKUMAR: In my October 2014 trip I was introduced to Somettan by Parijathamma + Rajettan  whom I know in dubai from my 2003 trip.
After 10 years of no contact when I reached back in 2014 we met again..
That lead to meeting Somettan.
Somettan in Dubai is starting  INSIGHT Professional Training Center in Karama Dubai...
[18/02 9:46 am] Dubai leena. jayasankar: Keep in touch with somettan
[18/02 9:52 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ thank  you  sir   for  that   introduction.👍👏 Welcome   to  Somettan ...I   think   Somettan's  support  will  be  good   for  us   and   our  kids....😃
[18/02 9:53 am] DrTP SASIKUMAR: We met twice here. He was with me yesterday at alapy again with me at kodungalore on 19th. will be back I  dubai on 20th. My books a few copies are with somettan
[18/02 9:55 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™  thank   you Sometta,  for  your  care....
[18/02 9:55 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[18/02 9:55 am] Abdb dhanya. tlpb: Very good morning all dear friends and sir
[18/02 9:58 am] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™sir and all friends.  Thanks to Somettan and Sir. We are getting a chance to read that valuable books.  Great🙏😄
[18/02 10:04 am] Dubai bindu. madhu: Welcome somettan in our Jnaanam family🙏
[18/02 10:08 am] DrTP SASIKUMAR: You all may suggest friends to get added and suggest whom to be removed !!
[18/02 10:18 am] DrTP SASIKUMAR: Watch "Dr T P Sasikumar sir's class at Alappuzha .." on YouTube - Dr T P Sasikumar sir's class at Alappuzha ..: http://youtu.be/V3I1viYwFDk
[18/02 12:01 pm] Dubai JN. ajitha: Amazing speech sir! Any kid will fall in track if they have the patience to listen to this audio😭 and from the background I cld kno how interesting the kids were to listen to you!! I heard someone say " mindaredhu! Avida avideyengilum erikku!! It's a kids voice, which says it all about the interest they had to listen to you!
[18/02 12:02 pm] Dubai JN. ajitha: ğŸ™ğŸ™ğŸ™ we are awaiting to get yr blessings in March!!
[18/02 1:04 pm] Dubai dr. sreelekha: Welcome to the group, Somettan. I am thankful to Somettan and Parijatam Ma'am for  introducing me to our Sir.
[18/02 1:22 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ™the speech is very very inspiring and touching sir...Thank u very much for uploading the speech.
[18/02 1:27 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ very   inspiring  speech  for  us  and  our  kids.👏👏👍👍
[18/02 1:59 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™
[18/02 2:03 pm] Abdb dhanya. tlpb: Sir audio finished ..speach in complete aanallo. ...
Interesting sir....
[18/02 2:29 pm] DrTP SASIKUMAR: It was short part recorded by reehma .. not done fully..
[18/02 2:29 pm] DrTP SASIKUMAR: Reshma...
[18/02 2:36 pm] Dubai Rekha. Raghu: Sir your days and nights are fully scheduled for kids,parents,teachers & all ever wants, u are there.Please take care of yourself also sir.with lots of prayer.
[18/02 2:43 pm] DrTP SASIKUMAR: All of you and others like u r taking care of me so well... I am blessed
[18/02 2:48 pm] DrTP SASIKUMAR: Indu, Welcome to jnaanam
[18/02 2:59 pm] Abdb dhanya. tlpb: Bcz we all want u always with us...u United us ..nd introduced a new world....for me new birth hope can continue.... and improve nd can become a better person ...stepping forward wishing I can....
Lots of love....
[18/02 3:28 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Refreshing speech,sir
[18/02 3:43 pm] Abdbi vidya. varma: Nice talk sir👏
[18/02 3:45 pm] Dubai shyamala: Sir.....my moluuu Reshma....
[18/02 3:45 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Sir i watched the video u have uploaded. I think a son who have cared and brought up with love by a mother will not do such things. Lack of care and love makes a child to grow into an insulting adult.
[18/02 4:52 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Reshma keep up the good spirits in sharing knowledge and wisdom to all students of the school. May u be an inspiration to all students. I will surely try to meet u when I am in Kerala in March.
[18/02 5:10 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: ğŸ‘ğŸ‘
[18/02 5:38 pm] Abdb dhanya. tlpb: ğŸ‘ğŸ‘reshmi
[18/02 5:45 pm] Abdb dhanya. tlpb: Good video sir ....thanks
[18/02 5:50 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Very good and inspiring audio sir, your speech has the magic power to attract every one.👏👏👏
[18/02 6:11 pm] Dubai. mukundan. press. uec. VP: best broadcast i recieve today from a friend ğŸ˜Š
Plz read full msg
5ive undeniable Facts
of Life :
👉1.
Don't educate
your children
to be rich.
Educate them
to be Happy.
So when
they grow up
they will know
the value of things
not the price
👉2.
"Eat your food
as your medicines.
Otherwise
you have to
eat medicines
as your food"
👉3.
The One
who loves you
will never leave you
because
even if there are
100 reasons
to give up
he will find
one reason
to hold on
👉4.
There is
a lot of difference
between
human being
and being human.
A Few understand it.
👉5.
You are loved
when you are born.
You will be loved
when you die.
In between
You have to manage...!
👑
Nice line
If u want to Walk Fast,
Walk Alone..!
But
if u want to Walk Far,
Walk Together..!!
👍👍
Six Best Doctors ğŸ‘·in the World-
          1.Sunlight☀
              2.Rest😴
          3.Exercise🚵🏊
             4.Diet🍵🍯🍊🍑
   5.Self Confidence😇
                   &
          6.Friends👭👬
Maintain them in all stages of Life and enjoyğŸŽŠ healthy life
If   you   see   the   moon ..... You   see    the    beauty    of    God .....   If    you   see    the   Sun ..... You   see    the    power   of    God .....   And ....    If   you   see   the   Mirror ..... You   see     the    best    Creation of   GOD .... So    Believe   in     YOURSELF..... :) :) :).
We all are tourists & God
already fixed all our Routes Reservations & Destinations
So!
Trust Him & Enjoy the "Trip" called LIFE...

send to all people who  are important to you...
[18/02 6:34 pm] Dubai Manju: ğŸ‘
[18/02 6:39 pm] DrTP SASIKUMAR: Good lesson ji
[18/02 6:41 pm] DrTP SASIKUMAR: Lathika added. Welcome to JNAANAM Family.
May self introduce for the group.
[18/02 6:41 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Yess sure sir..
[18/02 6:43 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Im lathika vinod
home country kerala, calicut
Currently residing In dubai with my family.(husband and two kids of class 5 & 10)
[18/02 6:55 pm] Dubai bindu. madhu: Welcome lathika in our Jnaanam family🙏
[18/02 7:01 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Welcome lathika but your name shows Aparna in the profile
[18/02 7:13 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Let's always respect nature
[18/02 7:15 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Ee
[18/02 7:15 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Welcome ğŸ™
[18/02 7:22 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Thanks a lot guys
[18/02 7:27 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Aparna is my daughter . She also using this same mobile number.
[18/02 7:32 pm] Dubai leena. jayasankar: Obama, adv.mohd kutty
[18/02 7:34 pm] Dubai leena. jayasankar: Thilakan
[18/02 7:40 pm] Dubai bindu. madhu: Yes Jayaetta you're right
[18/02 7:49 pm] Abdb. shailaraj. mbbs. son. chennai: I can


[18/02 7:51 pm] Dubai payyanur. ramesh: Mammootty and Obama ok..but can't identify Thilakan
[18/02 7:53 pm] Dubai payyanur. ramesh: Thilakan's lips and nose is clear
[18/02 7:53 pm] Dubai leena. jayasankar: Kattukuthira
[18/02 7:54 pm] Dubai payyanur. ramesh: Uhm
[18/02 7:54 pm] Dubai bindu. madhu: Got it
[18/02 8:01 pm] Abdb dhanya. tlpb: Wow ...good message..of 5 undeniable facts of life
[18/02 8:29 pm] Dubai shyamala: Who  is the first Zimbabwean president?
Ans: CANAAN  BANANA😀😀
[18/02 9:33 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: 5 undeniable facts of life and 6 best doctors are good messages. ğŸ‘
[18/02 9:38 pm] DrTP SASIKUMAR: Watch "Watch Dr TP Sasikumar sir's class at Alappuzha ( …" on YouTube - Watch Dr TP Sasikumar sir's class at Alappuzha ( …:http://youtu.be/IQkwe1kULSg
[18/02 9:38 pm] DrTP SASIKUMAR: Watch "Dr TP Sasikumar sir's class ( part 3 )" on YouTube - Dr TP Sasikumar sir's class ( part 3 ): http://youtu.be/VtiI1T4Ynhc
[18/02 9:47 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Nice msg to our kids sir..
[18/02 9:49 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Well said sir , nw a days kid r ready to do only white collar jobs
[18/02 9:50 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ nice msg sir
[18/02 10:25 pm] Dubai bindu. madhu: Sir good lessons for our kids. ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[18/02 10:30 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Complete this 8 letter word:
             _a_t_i_a
clues:
1. girls use it
2.boys love it and
3.parents hate it?
You are brilliant if you say the answer within today..... reply me as fast as you can
You can send it to your friends to get the answer..!
[18/02 10:52 pm] DrTP SASIKUMAR: Nastoika
[18/02 10:55 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Dear all, from today do not share any unwanted pictures, abuse vedios, murder vedios  in WHATS UP,  etc  to any one as we all are under the scanner of Cyber cell which has implemented from today.(17th feb) and Cyber cell is closely monitoring and if found guilty we are punishable unber the IT ACT and the Group Admin is closely monitered..for further details pls see todays Times of Inida news paper. .
Pls pass on to your friend's and all
[18/02 10:56 pm] Dubai Rekha. Raghu: Sir is it a drink with alchohol?I am not sure😷
[18/02 10:56 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Yeah Rekha
[18/02 10:57 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: I too feel so
[18/02 10:59 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: A drink mde from fruits
[18/02 11:03 pm] DrTP SASIKUMAR: These are forwarded questions from West. .. not apicable in our case...
But still..... okay..
[18/02 11:07 pm] DrTP SASIKUMAR: I KEEP ASKING ALL TO AVOID FORWARDS UNLESS IT IS TOO INTERESTING AND ONCE IN A WHILE..
A WORD NAMASTHE IS HUNDRED TIMES BETTER THAN A COPIED / FORWARDED POSTER.
AVOID FORWARDS OF GOD / PRAYERS... THEY ARE NOT THE CHOICEST ONCE.. ALL HAVE ACCESS TO THE NET FOR THEIR CHOICES...
FORWARDING PICS OF GOD'S ARE NOT CREDITED AGAINST BHAKTI.
IF POSSIBLE SEND PRAYERS TO GOD TO GET BLESSINGS.
INSTEAD OF 1000 CHART .... FORWARDING TO 1000 PEOPLE !!!
AVOID THESE.. FORWARDS
BE ORIGINAL
QUESTIONS
QUOTES
LESSONS
IS FINE
[18/02 11:17 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: Sure Sir.we will follow this very strictly. ğŸ™
[18/02 11:22 pm] Dubai leena. jayasankar: Namaste to all. Initially we will find difficulty in making own words,sentences,creations etc., but will soon find where we are reaching with our own creations.  Loves to all
[18/02 11:24 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Very true.
[18/02 11:25 pm] DrTP SASIKUMAR: 150219 :: Kodungalore KKTM
150220 :: Palakkad Victoria
150221 :: IRINJALAKUDA
150222 :: Alapy DIAS  + Chettikulangara
150223 :: Irinjalakuda
150224 ::  Chalakudy SH college
150225 :: Kasargod Central University
150226-28 :: JNAANAM Camp at Naduvil // Kannur - Kerala
[18/02 11:26 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ™
[18/02 11:39 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Sir ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ŒğŸ‘ŒğŸŒ¹ğŸŒ¹ğŸ˜Š
[18/02 11:43 pm] Dubai bindu. madhu: Sir👍👍👍 l
[18/02 11:46 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Sukha nidra subha nidra for sir, Bindu and all my friends and wellwisher.
[19/02 12:07 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[19/02 12:24 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Attacking the ISIS by USA Forces last night by high technology satellite focus on target.  Amazing technology..thermal images. Purposely released for the world to know the capability of the US Forces.
View quick,  may soon be blocked!
[19/02 12:29 am] DrTP SASIKUMAR: This shouldn't  have posted on this group.
Don't post religious restricted videos please.
[19/02 12:30 am] DrTP SASIKUMAR: Dear all, from today do not share any unwanted pictures, abuse vedios, murder vedios  in WHATS UP,  etc  to any one as we all are under the scanner of Cyber cell which has implemented from today.(17th feb) and Cyber cell is closely monitoring and if found guilty we are punishable unber the IT ACT and the Group Admin is closely monitered..for further details pls see todays Times of Inida news paper. .
Pls pass on to your friend's and all
[19/02 12:30 am] DrTP SASIKUMAR: Posted by neetha !!
[19/02 12:33 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ˜€
[19/02 12:34 am] Dubai JN. ajitha: Noted sir👍🙏
[19/02 6:20 am] Dubai ambat. soman: Thanks. I will reach dxb on Friday night.
[19/02 6:31 am] Dubai. sriya. d. for. session: Goodmorning Sir🙏 and Jnaanam family💐😃
[19/02 6:44 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir🙏 good morning to all😀💐
[19/02 6:50 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Gud morning sir &friends
[19/02 7:23 am] Dubai Lisha. 2days: Good morning sir and all of you
[19/02 7:37 am] Dubai Manju: Good morning Sir & all
[19/02 7:58 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ğŸŒ… Namaste. Good morning.
[19/02 8:02 am] Dubai leena. jayasankar: Let's us keep away from posting attacks and all other negative postings. Admin has power to remove any unwanted postings, though some will see them before removal. Loves
[19/02 8:09 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all
[19/02 8:12 am] DrTP SASIKUMAR: http://paithrukamdevelopers.com/
Paithrukam plan is supported by me (DrTPS)
[19/02 8:18 am] Sharjah simmy: Good morning sir and all
[19/02 8:19 am] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Good morning sir🙏 good morning to all😀💐
[19/02 8:21 am] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Sir we will be careful in posting restricted contents. Let's all think twice before posting...😃
[19/02 8:24 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Good morning sir and to all of you ğŸ™
[19/02 9:01 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Good morning sir and all friends
[19/02 9:23 am] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Good morning Sir & to all
[19/02 10:19 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[19/02 10:35 am] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ™
[19/02 10:36 am] Sheebaprakash: Good morning sir and all friends
[19/02 10:37 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ Did  u  know.....this  is a fruit  called  graviola or soursop , ( our place mullanatha) is  claimed to be a natural cancer killer 10,000 times  stronger than  chemo.lt  lowers BP, boosts immune  system and strong  anti-cancer  agent.It  has  white  pulp  inside  that we can eat  with  many seeds.
[19/02 10:38 am] Sharjah. asha. mo. rahul: It  is  thorny  custard  apple.
[19/02 10:40 am] Sharjah. asha. mo. rahul: This  is a photo   frm. my  house. Now a days  one  fruit costs  300 Rs....
[19/02 10:44 am] Dubai. kannur. latha. rajan: Good morning sir and all friends🙏
[19/02 10:54 am] Abdb dhanya. tlpb: namasthe all...
Yes asha I heard a lot about this fruit but never seen it
[19/02 11:31 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™
[19/02 11:37 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ’œpranam sir
[19/02 11:41 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Asha...I also heard about that fruit.lts name is 'mullan pazham' in our locality.
[19/02 11:42 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ˜ƒ
[19/02 11:51 am] Dubai. sriya. d. for. session: Asha i hv seen pics of that fruits. But did nt knw that can be planted in kerala. Thanks for the info👍
[19/02 12:05 pm] Abdb dhanya. tlpb: Thanks hemaji...mullan pazham in our locality..still I never heard till age
[19/02 12:07 pm] Dubai shyamala: 0
[19/02 12:09 pm] Dubai Manju: No
[19/02 12:10 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: 60
[19/02 12:10 pm] Dubai Manju: Ayyo alla
[19/02 12:11 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Lorry checkpost  vazhi  poyilla. Root  mari poyi
[19/02 12:11 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ˜ƒ
[19/02 12:11 pm] Dubai Manju: Haha good answer , but not correct😀
[19/02 12:14 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: 15 coconuts balance
[19/02 12:14 pm] Dubai shyamala: Athalla lorry Tamil nattil ninnum keralathilekkanennu karuthi......kaikoooli koduthappo bakki onnumilla😀😀
[19/02 12:14 pm] Dubai Manju: Hema...👏👏👏👍👍👍
[19/02 12:15 pm] Dubai Manju: What an imagination Syamala...😀
[19/02 12:16 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Credit goes to my husband😜
[19/02 12:17 pm] Dubai Manju: Husbandinu congrats parayu👏👏👏
[19/02 12:18 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Ok.thank u
[19/02 1:19 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[19/02 1:39 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™ğŸ‘
[19/02 1:48 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[19/02 3:15 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: CHIDAMBARA RAHASYAM
            (THE SECRET)
After 8 years of R & D, Western scientists have proved that at Lord
Nataraja 's big toe is the Centre Point of World 's Magnetic Equator.
Our ancient Tamil Scholar Thirumoolar has proved this Five thousand years ago! His treatise
Thirumandiram is a wonderful Scientific guide for the whole world.
To understand his studies, it may need a 100 years for us.
Chidambaram temple embodies the following  characteristics :
1)  This temple is located at the Center Point of world 's Magnetic Equator.
2) Of the "Pancha bootha" i.e. 5 temples, Chidambaram denotes the Skies.  Kalahasthi denotes Wind.  Kanchi Ekambareswar denotes land.  All these 3 temples are located in a straight line at 79 degrees 41 minutes Longitude. This can be verified using Google.  An amazing fact & astronomical miracle !
3)  Chidambaram temple is based on the Human Body having 9 Entrances denoting 9 Entrances or Openings of the body.
4) Temple roof is made of 21600 gold sheets which denotes the 21600 breaths taken by a human being every day (15 x 60 x 24 = 21600)
5) These 21600 gold sheets are fixed on the Gopuram using 72000 gold nails which denote the total no. of Nadis (Nerves) in the human body. These transfer energy to certain body parts that are invisible.
6)  Thirumoolar states that man represents the shape of Shivalingam, which represents Chidambaram which represents Sadashivam which represents HIS dance !
7) "Ponnambalam " is placed slightly tilted towards the left.  This represents our Heart.  To reach this, we need to climb 5 steps called "Panchatshara padi "
"Si, Va, Ya, Na, Ma " are the 5 Panchatshara mantras.
There are 4 pillars holding the Kanagasabha representing the 4 Vedas.
8)  Ponnambalam has 28 pillars denoting the 28 "Ahamas "as well as the 28 methods to worship Lord Shiva.  These 28 pillars support 64 +64 Roof Beams which denote the 64 Arts.  The cross beams represent the Blood Vessels running across the Human body.
9)  9 Kalasas on the Golden Roof represent the 9 types of Sakthi or Energies.
The 6 pillars at the Artha Mantapa represent the 6 types of Sashtras. 
The 18 pillars in the adjacant Mantapa represents 18 Puranams.
10) The dance of Lord Nataraja is described as Cosmic Dance by Western Scientists. 
Whatever Science is propounding now has been stated by Hinduism thousands of years ago !
Hinduism is not a religion. Its a way of living....
DON'T MISS TO READ THIS IMPORTANT ARTICLE
[19/02 3:17 pm] Dubai shyamala: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[19/02 3:23 pm] Dubai shyamala: Panchabhoothas.....earth;water; fire;air;and sky......
[19/02 3:30 pm] Dubai devika. sujitha: AMAZING FROZEN LEMONS
Place the washed lemon in the freezer.
Once frozen, get your grater, & shred the whole lemon (no need to peel it) and sprinkle it on top of your foods!
On vegetables, salad, ice cream, soup, cereals, noodles, spaghetti sauce,
rice, sushi, fish dishes, ... the list is endless.
All the foods will get an unexpected wonderful taste!
Most likely, you only think of lemon juice as vitamin C ??
Not anymore!
What's the major advantage of using the whole lemon other than preventing waste & adding new taste to your dishes?
Lemon peels contain as much as 5 to 10 times more vitamins than the lemon juice itself & that's what you've been wasting!
Lemon peels are health rejuvenators in eradicating toxic
elements in the body. 
The surprising benefits of lemon is the miraculous ability to kill cancer cells! It is 10,000 times stronger
than chemotherapy!!
Why do we not know about that?
Because there are laboratories interested in making a synthetic version that will bring them huge profits.
You can now help a friend in need by letting him/her know that lemon juice is beneficial in preventing the disease.
Its taste is pleasant and it does not produce the horrific
effects of chemotherapy.
How many people will die while this closely guarded secret is kept, so as not to jeopardize the multimillionaires large corporations?
This plant is a proven remedy against cancers of all types.
It is considered also as an anti microbial spectrum against bacterial infections and fungi, effective against internal parasites and worms,
it regulates blood pressure
& an antidepressant, combats stress & nervous disorders.
The source of this information is fascinating: it comes from one of the largest drug
manufacturers in the world, says that after more than 20 laboratory tests since 1970,the extracts revealed that It destroys the malignant cells in 12 cancers, including colon, breast, prostate, lung & pancreas...
The compounds of this tree showed 10,000 times better effect than the product Adriamycin, a drug normally used chemotherapeutic in the world, slowing the growth of cancer cells.
And what is even more astonishing: this type of therapy with lemon extract only destroys malignant cancer cells and it does not affect healthy cells. .
So, give those lemons a good wash, freeze them and grate them. Your whole body will love you for it!!
🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋
Request: forward to lots of friends
[19/02 3:36 pm] Dubai Manju: Parijatham ma'am very good info...Syamala& Sujitha👍
[19/02 3:37 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Good information tr
[19/02 3:49 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Thank you Syamala Sujitha n Parijathamma for the info👍👏👏
[19/02 4:04 pm] Dubai dr. sreelekha: ğŸ‘
[19/02 5:40 pm] Abdb dhanya. tlpb: ğŸ‘
[19/02 5:41 pm] Abdb dhanya. tlpb: ğŸ‘ŒğŸ‘ŒğŸ‘ŒğŸ‘Œ
[19/02 5:47 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ‘
[19/02 6:00 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: 28 coconuts ano ans
[19/02 6:09 pm] Dubai Rakhi: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[19/02 6:12 pm] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™
[19/02 6:20 pm] Dubai Manju: ğŸ™ğŸ™ğŸ™
[19/02 6:22 pm] Dubai Manju: No Neetha... 15 coconuts.👆
[19/02 6:22 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: K thank u
[19/02 6:23 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I deleted my ans
[19/02 7:28 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ‘information
[19/02 7:28 pm] Dubai shyamala: Shyla👌👌 nostalgic...........
[19/02 7:28 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Thank u all
[19/02 7:29 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[19/02 8:12 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ Shyla, wonderful  ....really  nostalgic...ee   fruits   ellam  kuttikkalatu   sulabhamayi  undayirunnu.Innu   nammalude   kuttikalku  ee   fruits  ellamthanne  oru   orma  matramakunnu....😃
[19/02 8:20 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™  we  can  try  to  plant  atleast   2or3  among  them  in  our   vacation  time. Plant  them  according  to  kids  choice  also. These  types  of  plants  will  grow   alone. No  need  of   that much  care. After   some  years  we can  feel  the happiness  of our  deeds. ğŸ˜€
[19/02 8:26 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Any way  I  decided  to  plant  more  fruit bearing  plants. ....😀
[19/02 8:45 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Superb Hi Level Technical Jokes:
Scientists were playing hide & seek in heaven.
Einstein was seeker.

Newton didn't hide & stood in a square of 1 meter.
Einstein: I found u Newton !!   Thhappa !!!
Newton: U are Wrong.
I am not Newton.
As I am standing in 1 mtr square, I am Newton/per mt sq.
So I am Pascal.
-----------------------------
Q: What did the thermometer say to the graduated cylinder?
A: "You may have graduated but I've got many degrees"
--------------------------
Did you hear oxygen and magnesium got together?
OMg!
----------------------------
Did you know Oxygen went on a date with Potassium?
It was OK.
-------------------------------v
A photon walks into a hotel. The porter asks, "May I take your bags?" The photon replies "It's fine, thanks. I'm travelling light.
-----------------------------
Atom 1: I just lost an electron.
Atom 2: Are you sure?
Atom 1: I'm positive.
------------------------------
Q:What do you get when you mix 2 iron atoms & cobalt
    CoFFee
------------------------------
: What do you get after reaction of two sodium atoms with a Barium atom...A BaNaNa
-----------------------------
Q: Why did a scientist install a door knocker?
A: coz he wanted to win a no-bell prize!!!!!!
[19/02 9:55 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Sriya ğŸ˜€ğŸ˜€ğŸ˜€
[19/02 10:52 pm] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Thnk u sir for this info..
[19/02 10:54 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™Thank you Sir for this valuable lesson. Sure we will try to  get it practical. ğŸ™
[19/02 11:24 pm] Dubai bindu. madhu: Thank you Sir will try to get it practical👍🙏🙏👏👏👏
[19/02 11:27 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Thank you for the knowledge Sir.
[19/02 11:32 pm] Dubai payyanur. ramesh: Thank u Dr TPS for the advice. ...expect more lesson
[19/02 11:35 pm] Dubai payyanur. ramesh: ğŸ‘
[19/02 11:36 pm] Dubai 2014. lekha: Thank you sir..good one
[19/02 11:37 pm] Dubai Rakhi: Thank you sir.its really valuable.
[19/02 11:40 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir wud like to know more about IAS destination. Action plans
[19/02 11:40 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Contact details
[19/02 11:41 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Nature of work
[19/02 11:43 pm] DrTP SASIKUMAR: Will
[19/02 11:43 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Eligibility criteria
[19/02 11:47 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Sir have u any plans to start ias destination in Abu Dhabi
[19/02 11:47 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ sir,  good  advice  for all  of us.Expecting  more......
[19/02 11:47 pm] DrTP SASIKUMAR: We could. ... if Some of unready !!
Informal too can be the group
[19/02 11:50 pm] Abdb dhanya. tlpb: Thank you sir for the valuable knowledge....
My case it's going to be a problem then bcz one is 3 second one 7
[19/02 11:52 pm] Abdb dhanya. tlpb: One is rajavu other dasan sir...going to face the war😢😢
[19/02 11:55 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Sir, what  is    your  openion  about  NLP. I went  through  the  details....even  Iam  not   sure  about  the   results. Hope  you  can    help  me....
[19/02 11:55 pm] Abdbi jayakrishnan. varma: sir,👍👍 great timely advice 4 this generation parents.
[20/02 12:00 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™   Full BEd.  and  TTC  classukalil   ethellam  parangu  kodukkendathanu....
[20/02 12:02 am] Dubai. gms. parijatha. rajettan: It is true sir. ğŸ‘ğŸ‘
[20/02 12:02 am] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: True Sir. That is why we get a Guru like you. Best example of a good teacher.
[20/02 12:03 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ‘ğŸ˜ƒğŸ‘
[20/02 12:05 am] Dubai bindu. madhu: For eg: our great Guru🙏🙏👏👏👏
[20/02 12:10 am] Abdb dhanya. tlpb: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[20/02 12:13 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ‘ğŸ™ğŸ™
[20/02 12:26 am] Dubai bindu. madhu: Good night Sir,  Chechi Amma and all
[20/02 12:29 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ğŸ’ wishes to have a pleasant morning when you get up.
[20/02 12:30 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ˜€ğŸ‘
[20/02 12:31 am] Dubai shyamala: ğŸ‘Œ
[20/02 12:58 am] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Subha nidra, sukha nidra to sir, Bindu and all my friends.
[20/02 8:01 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ğŸŒ… Namaste
[20/02 9:10 am] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Good morning Sir & all my friends
[20/02 9:17 am] A2 smitha. ramesh: Good morning Sir and all my dear friends ğŸ™
[20/02 9:42 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Good morning sir and to all of you ğŸ™
[20/02 9:48 am] Dubai Rekha. Raghu: Suprabhatham Sir and friends
[20/02 9:50 am] Dubai payyanur. ramesh: Suprbhatham......Sudinam...
[20/02 9:50 am] DrTP SASIKUMAR: NLP works on an old psycho technique. .. not felt good ... many are living on this ...
[20/02 9:51 am] Dubai. sriya. d. for. session: Goodmorning Sir🙏 goodmorning friendsğŸŒž
[20/02 9:52 am] DrTP SASIKUMAR: Namasthe from one of the oldest (127 years) college .... Palakkad Victoria
[20/02 9:53 am] Dubai. sriya. d. for. session: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ™ğŸ™
[20/02 9:54 am] Dubai Manju: SuprAbhatham Sir& all
[20/02 9:55 am] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ™ğŸ™
[20/02 9:55 am] Dubai Manju: "If the first button in a shirt is put wrongly, then every button will be in the wrong place."
-Great Lines said by
Tailor Kuttappan.
"Don expect  Shakespeare for everything "
😝😝😝😝😝😝😝
[20/02 9:55 am] Dubai payyanur. ramesh: Namasthe from Sharjah
[20/02 9:55 am] Dubai. sriya. d. for. session: Sir great messages on parenting and teaching. Blessed to be under our Gurujis guidance. Kindly share more on the qualities of a teacher🙏🙏🙏
[20/02 9:57 am] Dubai Manju: ğŸ™ğŸ™ğŸ™ great advise  about parenting Sir...
[20/02 10:03 am] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Thank you SRIYA for the information Chart
[20/02 10:04 am] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Good morning
[20/02 10:04 am] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Thank you sriya
[20/02 10:04 am] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Very useful info
[20/02 10:04 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir ğŸ™ğŸ™and jaanam fam😊
[20/02 10:06 am] Dubai. kannur. latha. rajan: Good morning sir🙏 and all friends
[20/02 10:09 am] Dubai payyanur. ramesh: Heavy Dust storm in Sharjah
[20/02 10:43 am] Uae NJ. bavitha: ğŸ™
[20/02 10:50 am] Sheebaprakash: Good morning sir and all friends
[20/02 10:52 am] Sheebaprakash: Good message on parenting sir🙏
[20/02 10:56 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Good morning sir and frnds.
Today parents like me r in need of this advice sir
[20/02 11:14 am] Dubai Manju: Thank u Sriya... much useful info...👍
[20/02 12:05 pm] Dubai Manju: ğŸ’ğŸ’ Life is an echo. What you send out comes back. What you sow, you reap. What you give, you get. What you see in others exists in you. Remember, life is an echo, it always gets back to you. So give goodness. ğŸ˜ğŸ˜ğŸ˜ğŸ˜ğŸ‘ğŸ‘
[20/02 12:07 pm] Dubai Lisha. 2days: Good morning sir and all of you
[20/02 1:03 pm] Abdb dhanya. tlpb: Gud morning all dears...Manju good one reshmi true words...may we all can work carefully on our flute
[20/02 1:12 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: True
[20/02 1:13 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Great words.
*****************************
When BHAKTI enters FOOD,
FOOD becomes PRASAD,
When BHAKTI enters HUNGER,
HUNGER becomes a FAST,
When BHAKTI enters WATER,
WATER becomes CHARANAMRIT,
When BHAKTI enters TRAVEL,
TRAVEL becomes a PILGRIMAGE,
When BHAKTI enters MUSIC,
MUSIC becomes KIRTAN,
When BHAKTI enters a HOUSE,
HOUSE becomes a TEMPLE,
When BHAKTI enters ACTIONS,
ACTIONS become SERVICES,
When BHAKTI enters in WORK,
WORK becomes SAT KARMA,
AND
When BHAKTI enters a MAN or WOMAN,
they becomes a HUMAN.
[20/02 1:14 pm] Dubai. rajani. unnikrishnan. co. BiMa: ğŸ‘
[20/02 1:19 pm] Abdb dhanya. tlpb: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[20/02 1:29 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[20/02 1:34 pm] Dubai 2014. lekha: Namastheee sir nd all frnds
[20/02 1:36 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: See the expertise
[20/02 1:36 pm] Abdb dhanya. tlpb: Wow
[20/02 1:56 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ‘wow
[20/02 1:57 pm] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Thank u sriya
[20/02 1:58 pm] Dubai shyamala: Intelligent people have more zinc and copper in their hair.....their hair is white color....
[20/02 2:30 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: I was wondering about the same bcoz of our Sir hairs
[20/02 2:58 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™Namasthe to all. Feeling how  much good my  jnaanam family is. ğŸ˜„😄😄
[20/02 3:50 pm] Dubai shyamala: Ummm..........others are check
[20/02 4:27 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Walk in interview at burjeel hospital, abu dhabi for nurses on 20th and 21st february 2015 between 10.00am to 6.00pm @ the auditorium (2nd floor). Please pass on the message to people who maybe in need.
[20/02 7:18 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ‘
[20/02 7:27 pm] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: Once Buddha was traveling with a few of his followers.
While they were passing a lake, Buddha told one of his disciples, "I am thirsty. Do get me some water from the lake."
The disciple walked up to the lake.
At that moment, a bullock cart started crossing through the lake.
As a result, the water became very muddy and turbid.
The disciple thought, "How can I give this muddy water to Buddha to drink?"
So he came back and told Buddha, "The water in there is very muddy. I don't think it is fit to drink."
After about half an hour, again Buddha asked the same disciple to go back
to the lake.
The disciple went back, and found that the water was still muddy.
He returned and informed Buddha about the same.
After sometime, again Buddha asked the same disciple to go back.
This time, the disciple found the mud had settled down, and the water was clean and clear.
So he collected some water in a pot and brought it to Buddha.
Buddha looked at the water, and then he looked up at the disciple and said, "See what you did to make the water clean. You let it be, and the mud settled down on its own, and you have clear water."
Your mind is like that too ! When it is disturbed, just let it be. Give it a little time. It will settle down on its own.
You don't have to put in any effort to calm it down.
It will happen. It is effortless."
Having 'Peace of Mind' is not a strenuous job, it is an effortless process👌so keep ur mind cool and have a grt life ahead...
Never leave Your close ones.
If you find few faults in them just close Your eyes
'n Remembr the best time You spent together
because affection is More Important than Perfection..!
Neither you can hug yourself nor you can cry on your own shoulder.
Life is all about living for one another, so live with those who love you the most...
Relations cannot be Understood by the Language of Money...
Bcoz, Some Investments Never Give Profit But They Make us rich...!
"Friends are such Investments"
[20/02 7:59 pm] Dubai. santhosh. reshmy. JN: Good story
[20/02 8:37 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: A true story...
[20/02 8:39 pm] Dubai dr. sreelekha: ğŸ˜€ğŸ˜€
[20/02 9:04 pm] DrTP SASIKUMAR: https://m.facebook.com/groups/115350621889893?view=permalink&id=787525101339105&ref=m_notif&notif_t=group_comment_follow
[21/02 1:08 am] Dubai dr. sreelekha: ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[21/02 1:12 am] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Sukha nidra, subha nidra sir Bindu and all others
[21/02 9:12 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Gud morning sir & friends
[21/02 9:13 am] DrTP SASIKUMAR: Good one anitha sudheer. . Thank you..
[21/02 9:16 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ Namaste to all
[21/02 9:21 am] Dubai Lisha. 2days: Good morning sir and all
[21/02 9:42 am] Sharjah. teacher. sandhia. manoj: Namaste sir & all
[21/02 10:13 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir🙏💐
[21/02 10:13 am] Dubai JN. ajitha: Good morning all ğŸ˜€ğŸ˜€ğŸ’
[21/02 10:19 am] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Good morning all
[21/02 11:00 am] Dubai Rekha. Raghu: Namasthe Sir
Namasthe Friends
[21/02 11:04 am] A2 smitha. ramesh: Good morning Sir and my dear friends.
[21/02 11:37 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: सुप़्रभातं
[21/02 11:39 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Wish u all a magical day
[21/02 11:39 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: With lots of fun
[21/02 11:40 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Its windy in Ajman too. Its started off yesterday night
[21/02 11:41 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Thanks a lot  ramesh Sir for the caution
[21/02 12:19 pm] DrTP SASIKUMAR: The dusty wind will have the immediate effect on the respiratory troubles...
They are
Asthma Trggers
Could trouble eyes
Could have skin alergy
Headache
Etc..
Take care..
Cover and don't expose yourself
[21/02 12:20 pm] Dubai payyanur. ramesh: Thanks Dr TPS
[21/02 12:21 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Thanks sir for ur health alert and care
[21/02 12:37 pm] Abdbi. shypa. umesh. kannur: Thank you soo much sir.
[21/02 12:37 pm] DrTP SASIKUMAR: Most welcome shypa
[21/02 12:47 pm] Dubai leena. jayasankar: One or two days more predicated
[21/02 12:47 pm] Dubai leena. jayasankar: Predicted
[21/02 12:48 pm] Dubai leena. jayasankar: Dusty climate to continue one or two days more
[21/02 1:39 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Thank you sir, Rameshji and jayetta for the information.
[21/02 1:43 pm] Dubai leena. jayasankar: Protect your children. Ask them to stay inside if no school or tuition. Climatic changes will of course affect your body if you are physically fit. Take care.
[21/02 1:44 pm] Dubai leena. jayasankar: Unfit.
[21/02 1:46 pm] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Ok.thank u.we all are take care because exams will be coming near.
[21/02 1:47 pm] Dubai leena. jayasankar: Today exam for Indian high school dxb students.
[21/02 2:10 pm] Abdb dhanya. tlpb: Rameshji and sir Thank u for ur care
I have headache since yester..may be this cold be the reason..exposure
[21/02 3:10 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pranams sir
[21/02 3:11 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Pls address my doubt wen time permits
[21/02 3:15 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Evenwen Lord indra is considered to be one among the supreme deities ,  the receiver of yenjas and Lord of gods he is not worshipped in temples , why is it so?
[21/02 3:19 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Spelling mistake yagnas
[21/02 4:10 pm] Sharjah. teacher. sandhia. manoj: High Alert for UAE residents from Dubai Govt
Chances of heavy Sand storm.
Ppl driving.. B careful.
Ladies n kids .. Try to stay at home only with closed doors.
Pls pass this msg to as many as u can
[21/02 4:46 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Fun time
[21/02 7:58 pm] Dubai kooveri. sunitha: ğŸ‘ŒğŸ‘ŒğŸ‘Œ
[21/02 10:01 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: The sacred Sanskrit syllable OM is said to contain the seed or essence of universal consciousness.
[21/02 10:03 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sanskrit has a perfect grammar which has been explained to us by the world 's greatest grammarian Panini.
4 1 
[21/02 10:10 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: anskrit is also the mother of all indo-european languages and the big sister of Greek and Latin.
3 2 
[21/02 10:14 pm] Dubai bindu. madhu: ğŸ‘ğŸ‘ it's true chechi Amma😀
[21/02 10:18 pm] Dubai. nisha. lakshman. co. BIMA: ğŸ‘ğŸ‘
[21/02 10:19 pm] Dubai. rajani. unnikrishnan. co. BiMa: ğŸ‘ğŸ‘
[21/02 10:19 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: ğŸ˜Š
[21/02 10:54 pm] Dubai Manju: ğŸ’žHandbook 2015ğŸ’ž
   
              ğŸ‘‰HEALTH👈
🔹Drink plenty of water.☑
🔹Eat Breakfast like a king,
      Lunch like a prince &
      Dinner like a beggar.☑
🔹Live with the 3 E's--
        Energy,
        Enthusiasm &
        Empathy.☑
🔹Make time to pray.☑
🔹Play more games.☑
🔹Read more books than you did
      in 2014.☑
🔹Sit in silence for at least 10
      minutes each day.☑
🔹Sleep for 7 hours.☑
🔹Take a 10-30 minutes walk
     daily And while you walk,
     Smile.☑
    ➰➰➰➰➰➰➰➰➰
          ğŸ‘‰PERSONALITY👈
🔹Don't over do. Keep your
      limits.☑
🔹Don't take urself so seriously.
     No one else does.☑
🔹Don't waste your precious
      energy on gossip.☑
🔹Dream more while you are
      awake.☑
🔹Envy is a waste of time. You
     already have all you need.☑
🔹Forget issues of the past.
     Don't remind your partner with
     his/her mistakes of the past.
     That will ruin your present
     Happiness.☑
🔹Life is too short to waste time
      hating anyone. Don't hate
      others.☑
🔹Make peace with your past so
     it won't spoil the present.☑
🔹No one is in charge of your
      happiness except you.☑
🔹Smile and laugh more.☑
🔹You don't have to win every
   argument,Agree to disagree.☑
     ➰➰➰➰➰➰➰➰➰
               ğŸ‘‰SOCIETY👈
🔹Call your family often.☑
🔹Each day give something good
      to others.☑
🔹Forgive everyone for
      everything.☑
🔹Spend time with people over
      the age of 70 & under the age
      of 6.☑
🔹Try to make at least three
      people smile each day.☑
🔹What other people think of you
      is none of your business.☑
     ➰➰➰➰➰➰➰➰➰
                  ğŸ‘‰LIFE👈
🔹Do the right thing!☑
🔹GOD heals everything.☑
🔹However good or bad a
      situation is, it will  change.☑
🔹No matter how you feel,
     Get up,
     Dress up and
     Show up. The best is yet to
     come.☑
🔹When awake in the morning
      thank GOD for it.☑
🔹Your Inner most is always
      happy. So, be happy. ☑
     ➰➰➰➰➰➰➰➰➰
➰LAST BUT NOT THE LEAST➰
            Please Forward
                   This To
                  Everyone
            Whom You Care about
                I Just Did
[21/02 11:15 pm] Dubai bindu. madhu: ğŸ˜€ manju ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘ try to be practical
[21/02 11:17 pm] Dubai Manju: Bindhu ğŸ‘ğŸ˜€
[21/02 11:21 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: ğŸ‘
[21/02 11:22 pm] Dubai. gms. parijatha. rajettan: Good night sir Bindu and every one
[21/02 11:37 pm] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Manju👍forward
[21/02 11:47 pm] Dubai shyamala: Bharathamennu kettal  abhimana poorithamakanamantharengam
Keralamennu kettalo thilakkanam  Chora namukku  narambukalil............
Ennu loka mathrubhasha dinam........
[22/02 12:03 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘
Parsees (A sect in India) used to take their Dead & lay them to rest @ huge 'Wind Towers' (round structures that Look like Giant Water reservoirs, but open to the air)...The Parsees never buried their dead, nor burned them.  They leave them to the Birds of Prey (Vultures) to be eaten thus completing the Life Cycle..

Around 10 years ago, it was noticed that the Birds are dying off. Not many of them were left to consume the dead bodies (which started rotting away)...So, the Parsees had to change this mode of dealing with their dead.. BUT, they wanted to know why a Custom that survived for hundreds of years, had to be suspended?!!
They did Autopsies on Dead Birds (they were dying in huge numbers)..What was the Culprit??? PARACETAMOL (PANADOL)...!!   People started consuming pain-killers a decade ago, Panadol STAYS in the Liver for a Long Time...It ultimately accumulated in the Birds' systems & they could not cope with it! 
Interesting to know...  
PANADOL 
My husband was working in a hospital as an IT engineer, as the hospital is planning to set up a database of its patients and he knows some of the doctors quite well. The doctors used to tell him that whenever they have a headache, they are not willing to take PANADOL / PARACETAMOL. 
In fact, they will turn Herbal Medicine or find other alternatives. This is because Panadol is toxic to the body, and it harms the liver. According to the doctor: Panadol will remain in the body for at least 5 years.....!! 
And according to the doctor, there was an air-hostess who consumed lots of Panadol as she needed to stand all the time and work under lots of pressure. She's now in her early 30's, and she is undergoing kidney cleaning (DIALYSIS) every month.
Whenever we have a headache, that's because it is due to the electron / Ion imbalance in the brain.   Some alternative solution to cope with headache is to Drink lots of water. 
Another method will be to submerge your feet in a basin of warm water so that it brings the blood pressure down from your throbbing head. 
As Panadol is a pain killer, the more Panadol you take, the lesser would be your threshold for pain (your endurance level for pain). We all will fall ill as we age.

Imagine that we had spent our entire life popping quite a substantial amount of Panadol (Pain Killer), when you need to have a surgery or operation, you will need a much more amount of general anaesthesia. 
The thought is scary enough to turn me to Herbal Medicine or other healthier alternative. Value your health, value your life, THINK TWICE before you easily pop that familiar pill into your mouth again. 
Please don't take PANADOL always and try to send this e-mail to people you care.

In India it is sold as CROCIN or METACIN.
[22/02 12:05 am] Abdbi rashmi. vijayalakshmi: A German once visited a temple under
construction where he saw a sculptor making an idol of God...
Suddenly he noticed a similar idol lying nearby...
Surprised, he asked the sculptor, "Do you
need two statues of the same idol?"
"No," said the sculptor
without looking up, "We need only one, but the first one got damaged at the last stage..."
The gentleman
examined the idol and found no apparent damage...
"Where is the damage?" he asked.
"There is a scratch on the nose of the idol." said the sculptor, still
busy with his work....
"Where are you going to install the idol?"
The sculptor replied that it would be
installed on a
pillar twenty feet high...
"If the idol is that far who is going to know that there is a scratch on the nose?"
the gentleman asked.
The sculptor stopped work, looked up at the gentleman, smiled and said,
"I will know it..."
The desire to excel is exclusive of the fact whether someone else appreciates it or not....
"Excellence" is a
drive from inside, not outside....
Excellence is not for
someone else to notice but for your own satisfaction and efficiency.
Quote for the day !
Don't Climb a Mountain with an Intention that the World Should See You,
Climb the Mountain with the Intention to See the World.
😀😀
[22/02 12:12 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: ğŸ‘Nice Rekshmi
[22/02 12:12 am] Uae NJ. bavitha: ğŸ‘
[22/02 12:13 am] Uae NJ. bavitha: Gud nyt.
[22/02 12:13 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: So much reflections from different corners we come across daily.there is something to add up to life  in each one. It
[22/02 12:14 am] Dubai Manju: Syamala, Neetha& Reshmi... ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[22/02 12:15 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Friendship is really an awesome relationship.  Really I am feel realaxed
[22/02 12:16 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Relaxed
[22/02 12:16 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Really I feel much relaxed.
[22/02 12:18 am] DrTP SASIKUMAR: Good stories and lessons..  so gladdening to see all are contributing... In the learning...  good going ..
[22/02 12:19 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sirs vedantic views gives shape  ,colour and  life to this forum
[22/02 12:19 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Give
[22/02 12:22 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Sir I am much thankful for creating such a forum where in a lot of healthy discussions evolves
[22/02 12:23 am] Ajman. neetha. anil. BO. HUS: Ur guidance,  views and support is its life force
[22/02 12:28 am] Dubai. ss. hema. co. BiMa: Good messages reshmi and neetha. ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[22/02 12:49 am] Dubai dr. sreelekha: ğŸ™
[22/02 6:38 am] Dubai JN. ajitha: Good morning sir ğŸ™ good morning all ğŸ˜Š
[22/02 7:16 am] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Gud morning sir & dear frnds
[22/02 7:51 am] Sharjah. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all😄😄
[22/02 8:03 am] Dubai shyamala: Ajnaana thimirandhasya
Jnaanjana salakayam
Chakshurunmeelitham yena
Thasmay sree gurave nama........🇨🇦
[22/02 8:31 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: Good morning Sir and to all of you ğŸ™
[22/02 8:31 am] Dubai kooveri. sunitha: Good morning sir and all..🙏🙏🙏
[22/02 8:39 am] Abdb dhanya. tlpb: Good morning sir and all dear friends
Thanks for all good sharing.. friends
[22/02 8:45 am] Dubai leena. jayasankar: ğŸ™ğŸŒ…good morning .
[22/02 8:46 am] Dubai Rekha. Raghu: Namasthe. Suprabhatham.
[22/02 9:11 am] Sharjah. rekha. d. 9th. tv: Good morning all
[22/02 9:28 am] A2 smitha. ramesh: Good morning Sir and all my dear friends. ğŸ™
[22/02 9:29 am] A2 smitha. ramesh: So today also sandstorm is expecting......
[22/02 10:10 am] Dubai Lisha. 2days: Good morning sir and all of you! !
[22/02 10:47 am] Sheebaprakash: Good morning sir and all friends
[22/02 10:55 am] Uae NJ. bavitha: Good morning sir and all🙏
[22/02 11:34 am] DrTP SASIKUMAR: GOD MUST SAVE THE GOD'S
--------☆☆☆☆☆☆☆☆-------
Today morning I had been to temples
Many small and big
Ganesa the common one everywhere
- With father siva
- With brother karthikeya
- With devi the mom
- With bharatha the cousin ?
 every where he had a place.
At some temples there were
Unknown - not so well known
One like Hidumbhan too
That is all okay
Known or unknown
Visitors do meet
Do one meet or see
I do converse
I heard their voice
Siva was fed well
May be this is his season
The assistant at temple told me - you too can have coffee
Poor are the others around
Gods not so fed (naivediyam)
On a holiday they  are overfed
God knows working days are at times - kept to starve !!
The well known temple
Devaswam administrator should know the count
Orders hanged
"Don't offer without receipts"
Not direct or to the priest
Only pay at office
God too have to be reached
Through proper channel !!
"Photography on payments only"
I can have a selfy ?
I too heard gods too have ego !
Gods' stories of fight and ego
Heard many in my childhood
Cool or upset
Settled or not
Had they had fights ?
So they are too silly
One is fed well
People do pay more !
Priest is sitting beside
Lamps lighted fully
Colorful dress and flowers
A few kept abandoned !
Silly could be me
Thoughts haunted
Why people do care a few
Cared one and at times lost
Lost is the pride
Lost is the care
May God save the gods !
[22/02 11:34 am] DrTP SASIKUMAR: drtpsasikuamr@gmail.com
150222
[22/02 11:43 am] Dubai JN. ajitha: ğŸ˜ğŸ˜ğŸ˜ so true! I ve heard some one say " kadavul varam thandhaalum, poojaariyidam varam kidaipathe kashtam"  which I think goes well with one of de point mentioned above !
[22/02 11:51 am] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ good  morning  to all.
[22/02 11:53 am] Dubai. babitha. knr. co. BiMa: ğŸ™
[22/02 11:53 am] Abdbi. shypa. umesh. kannur: So true sir. once my husband asked my son to pray before he left for exam ( when he was in 7th) he told I dobt believe in god for which he got a tight slap hrom my hudband. Later on he told me amma if god is there why s there so much suffering in the world?. Still I didnt have answer for him..& each time I put money in temples he tells me " why dont you give it to poor?
[22/02 11:53 am] Dubai leena. jayasankar: In the name of god it is minting money for many.
[22/02 11:59 am] tp. bipin. dubai. a: Nice poem ! ğŸ˜Š
[22/02 12:06 pm] DrTP SASIKUMAR: 27. SOCIALIZING WITH GOD
The best place to socialize is the temple;
I have established contacts, larger in number
During the short span of my stay here
But I am aware of the perceptive looks
Of some who look at me, amazed
Wondering at the speed of increase
Of friends and acquaintances
From all walks of life.
I was absent from the temple one day,
The next day I was greeted with a query
'Why were you not here yesterday?'
I looked at the idol in the temple
And pointing to him in all earnestness
In answer I told him, that no one sees
Or cares to seek what is there to seek
The presence of the all-pervading God;
He exalts in your presence
Expects the same from you too!
Begin to converse with him
He will spot you among the crowd
Will love you in a very special way;
I socialize, with God these days
Through whom I hope to reach out
To the people I meet at the temple
Have you never searched for him?
Have you not experienced his love for you?
((
from my poetry book - Life of Love :: 
http://drtps-poems.blogspot.in/2009/04/p-o-e-m-s.html?m=1
))
[22/02 12:14 pm] tp. bipin. dubai. a: "Shyppaumesh"
God is not something which is to be believed, if you say I believe that means you have a doubt.
God is within us that is sanathana darmam.
Then if you say why temple?
Guru is more appropriate person to explain.
Suffering is mental state and its due to the chakra of life, death and karma.
Even a good karma can tie you up if we have attachment, do our karma without attachment is one of the main message from the bagavath Geetha.
[22/02 12:25 pm] Abdbi. shypa. umesh. kannur: Can understand sir, but I  dont know how to explain it to a child.
[22/02 12:25 pm] Dubai shyamala: The messages are  sir's. Poems.... I think one is in LIFE MADE SIMPLE and other is LIFE OF LoVE.........
[22/02 12:26 pm] Dubai shyamala: Everybody must read that books.......
[22/02 12:28 pm] DrTP SASIKUMAR: God is within and out too
To realize. .
An effort
Can be explained in many ways
Easy and tough
Will meet.. and discuss..
Or I will send some audio soon
[22/02 12:29 pm] Abdbi. shypa. umesh. kannur: Thank you so much sir
[22/02 12:29 pm] Dubai shyamala: Thank you so much sir....
[22/02 12:30 pm] Dubai. kannur. latha. rajan: Good morning sir and all friends
[22/02 12:31 pm] Dubai shyamala: So many thoughtful poems are  in that books....... I love that books and I have.........
[22/02 12:32 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™Thank you so much Sir. We are listening  your videos not though our ears, but through our hearts. ğŸ™
[22/02 12:33 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: Pls share the books to others when we meet together at satsang s
[22/02 12:33 pm] Dubai JN. ajitha: ğŸ™ğŸ™
[22/02 12:41 pm] DrTP SASIKUMAR: A few copy I sent theough so met tan too
[22/02 12:42 pm] DrTP SASIKUMAR: Somettan to reach binduji
[22/02 12:42 pm] Dubai shyamala: LIFE
Flowing river
Glowing spark
Sprouting seed
Ripening fruit
Journey long
Mind
Maker of destiny
Breaker of agony
Sourse of sorrow
Place of joy
Freedom of love
Jail of bondage
God
Sweet friend
Creative being
Ego less human
Shapeless being
Radiant light
Punity of truth
Self
Hiding within
Solitary and retiring
Rider and riding
Sourse and resourse
Creator and destroyer
Life mind and god.....
[22/02 12:43 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: We will contact with Bindhuji.
[22/02 12:43 pm] Dubai shyamala: See the other one.....
[22/02 12:43 pm] DrTP SASIKUMAR: This LIFE poem is pictured by vishnu a mural painter !! Beautiful one !
[22/02 12:44 pm] Dubai shyamala: The secret of the self.......
[22/02 12:46 pm] Dubai shyamala: Self love true love....
[22/02 12:48 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™Good.  HowCan we see that Sir.
[22/02 12:51 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ good poems. ....good  discussions...👍
[22/02 12:52 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: A temple has four gates with four oil lamps. You are asked to pour equal quantity of oil in all four lamps, but you will get same quantity of oil from the guarding person on each lamps. You need to finish the oil by the last lamp.
If that is the case, what quantity of oil you carry and what quantity you will pour into all four lamps.
[22/02 12:58 pm] DrTP SASIKUMAR: Welcome sabitha
Introduce yourself for the benefit of all in JNAANAM family
[22/02 12:59 pm] DrTP SASIKUMAR: I request all ...
When they post ..
Add your details too
So that all new members too get your introduction
[22/02 12:59 pm] DrTP SASIKUMAR: drtpsasikumar@gmail.com
    www.drtps-shiksha.in
[22/02 1:03 pm] Abdbi. sabitha. tvm. env. dept: Hello all..am sabitha; from tvm;workin @ environment agency auh.
[22/02 1:20 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ welcome  Sabitha.
[22/02 1:22 pm] Abdbi. sabitha. tvm. env. dept: Thanku
[22/02 1:25 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™welcome. We got one more Sabitha.  This is Mini from Sharjah Sabitha.
[22/02 1:32 pm] Abdbi. sabitha. tvm. env. dept: Thanks Mini.
[22/02 1:32 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ˜„
[22/02 1:47 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™good  sir. Oru   ganam orma  varunnu...mannilum vinnilum    thoonilum   thurumbilum   daivamirikkunnu.....aa  oru   viswasam   nallathuthanne...
[22/02 2:26 pm] Dubai shyamala: Sir...👍👍
[22/02 2:31 pm] Dubai shyamala: One question......dwaraka muzhuvan madyalahariyil thammil thally nashikkumbol Krishnan ravideyayirunnu?
Swantham anujan madyathinadimayayi ...balaraman...nashikkumbol krishnan eavideyayirunnu?
Eanthukondu avareyonnum krishnan rakshichilla?
Krishnan arjunanu geetha upadeshichu.....pakshe balaramano?
[22/02 2:32 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™good  Reshmy...
[22/02 2:35 pm] DrTP SASIKUMAR: Hope u will read "arrow from shadow" my poem for the answer !
[22/02 2:37 pm] Dubai shyamala: I already read and we are discussing about that poem......remember?......
[22/02 2:39 pm] Sharjah. mini. subhash. sreelakshmi. JN: ğŸ™Very true sir. If we can find God in ourself we will not wander in search of God. If we can surrender completely before God then only He can work on us. Then everything will happen according to His wish,  not ours. Then we will realize that whatever sufferings we r experiencing r meant to make us strong nd become capable to face the reality as it comes. Thank u Sir🙏
[22/02 3:54 pm] Dubai. abhila. jnaanam. co. BiMa: Eshwara kadhaksham enthu kondu ellavarkum kittunilla .sir
[22/02 4:44 pm] Dubai anitha. sudheer: Terrible English by PT sir: ğŸ˜ğŸ˜
1) There is no wind in the football.. ğŸ˜†
2) I talk, he talk, why you middle talk?. ğŸ˜
3) You rotate the ground 4 times.. ğŸ˜³
4) You go and understand the tree. ğŸ˜³ğŸ˜³
5) I'll give you clap on ur cheeks.. ğŸ˜“
6) Bring your parents and your mother and especially your father. ğŸ˜“😓
7) Close the window airforce is coming. ğŸ˜‚
8) I have two daughters and both are girls.. ğŸ˜‚😭
9) Stand in a straight circle.. ğŸ˜†
10) Don't stand in front of my back ğŸ˜±ğŸ˜­ğŸ˜­
11) Why Haircut not cut..? ğŸ˜µğŸ˜µ
12) Don't make noise.. principle is rotating in the corridor ğŸ˜‚😂😂
13) Why are you looking at the monkey outside the window when I’m here? ğŸ˜…
14) You talking bad habit ğŸ˜
15) Give me a red pen of any colour. ğŸ˜–😓
16) Can i have some snow in my cold drink? ğŸ˜­ğŸ˜­
17) Pick the paper and fall into the dustbin. ğŸ˜œ
18) Both of u stand together separately. ğŸ˜ğŸ˜
19) Keep quiet the principal just passed away!! ğŸ˜‚😂😂😂😂....
Dont laugh alone pass it....👍👍👍👌👌😜😜
[22/02 5:48 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Welcome Sabitha . I am Lathika Vinod , residing in Ajman .💐💐💐
[22/02 5:50 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Sir , Eswara ksdakdham kittan nammal divasena cheyyendunna oru karyam parayamo ????
[22/02 5:59 pm] Dubai shyamala: What is Rainbow revolution?
2000 July central government  of India had announced first ever national agricultural policy.....
Green revolution.......food grain product
White revolution...... Milk product
Yellow revolution......oil seeds
Blue revolution....fisheries
Golden revolution.....fruits
Black/brown revolution.....non conventional energy
Silver revolution.......eggs
Round revolution... Potato
Red revolution... Tomato/meat product
Grey revolution...fertilizers
.......
Sir......,..correct?
[22/02 6:13 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ Lathika,  sandya samayatu  ellavarum  koodiyulla prarthana  nallathanu. Pinne  nammal nalla  karmangal cheyyuvan sredhikkuka. ğŸ™
[22/02 6:15 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ we  hope our  sir  will  give  deep  explanation .
[22/02 6:19 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: ğŸ™ & thank u  Asha , I believe ...I am doing these two act ..


[22/02 5:48 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Welcome Sabitha . I am Lathika Vinod , residing in Ajman .💐💐💐
[22/02 5:50 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Sir , Eswara ksdakdham kittan nammal divasena cheyyendunna oru karyam parayamo ????
[22/02 5:59 pm] Dubai shyamala: What is Rainbow revolution?
2000 July central government  of India had announced first ever national agricultural policy.....
Green revolution.......food grain product
White revolution...... Milk product
Yellow revolution......oil seeds
Blue revolution....fisheries
Golden revolution.....fruits
Black/brown revolution.....non conventional energy
Silver revolution.......eggs
Round revolution... Potato
Red revolution... Tomato/meat product
Grey revolution...fertilizers
.......
Sir......,..correct?
[22/02 6:13 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ Lathika,  sandya samayatu  ellavarum  koodiyulla prarthana  nallathanu. Pinne  nammal nalla  karmangal cheyyuvan sredhikkuka. ğŸ™
[22/02 6:15 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: ğŸ™ we  hope our  sir  will  give  deep  explanation .
[22/02 6:19 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: ğŸ™ & thank u  Asha , I believe ...I am doing these two act ..
[22/02 6:22 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Good  Lathika  keep  on doing  that.Nammalk  ippozhulla ee  sugangal ellam   aa  oru  kadazham kondanennu  viswasikkuu....😀
[22/02 6:24 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Sure..😃😃
[22/02 6:24 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: Maybe as u said . Sir will explain more
[22/02 6:25 pm] Sharjah. asha. mo. rahul: Can  wait  for  his  reply...
[22/02 6:26 pm] Ajman. lathika. vinod. 10. aparna: ✋✋
[22/02 6:54 pm] DrTP SASIKUMAR: Thoughts change from mine to all
Me and I thoughts keep one away from God
Lake Samantha sukhino bhavanthu
Individual to citizen
Be social
Be human
Love / share / care
Serve
Be without ego
Instead of getting / having
Less to give

[22/02 7:11 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Thank you so much Sir....
[22/02 7:17 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: Yes sir very true.... hope follow ur words and can apply it in day to day life....feeling secured under ur guidance. ..thank u for not allowing us  to deviate from goodness
[22/02 7:20 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏 we  all  try  to keep  our  JNAANAM   a  happy  and   healthy  family....😀
[22/02 7:22 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: ☺☺☺ sure asha we can ...we will
[22/02 7:23 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: 🙏 Dhanya ...yes  Iwe feel so safe & goodness under the guidance of a GURU like this
[22/02 7:24 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Sure Asha...
[22/02 7:25 pm] DrTP SASIKUMAR: All those who are part of the JNAANAM family ...
Many are not even involved in any discussion here
On responding to my request to give the details a few have responded. I am glad.
In a day all those who are not active here will be removed.
May be you have to request to me in case to be added back, if by mistake I remove any.
We have crossed 90 
A few may be joining soon
So some clearing action is required.
May please cooperate
Those who want to leave the group - may do so please.
[22/02 7:27 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: 👍
[22/02 7:29 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 👍 good decision Sir. Need active people to become lively  and lovely.
[22/02 7:30 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: This group is for sharing and caring. Informative ideas always welcome to share. Loves, jayasanker
[22/02 7:30 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: Welcome sabitha...me dhanya residing abudhabi
[22/02 7:32 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: 👍Good decision Sir...even though I feel so sad . Why people are like this ..
[22/02 7:35 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: On 23rd Dec 2014 this group was created . I joined only 4 days back . I am too late.. I missed  lot
[22/02 7:36 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Of  discussion & good words from Sir ...😥😥😥
[22/02 7:38 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: After completing 2 month , we have 92 members
[22/02 7:38 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: 👍sir
[22/02 7:38 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: Don't worry we have lot to discuss
[22/02 7:39 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: In our guru presence
[22/02 7:40 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Sure...
[22/02 7:41 pm] DrTP SASIKUMAR: I shall remove 32 by tmrw 
Number is not important
Active a few is good enough
Who have interest. And time !!
[22/02 7:42 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Done Sir
[22/02 7:43 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: Thanku sir for the audio ...story of philosopher and the  barber..great
[22/02 7:45 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: My dear friends , out of this active members anybody residing in Ajman ?
[22/02 7:50 pm] DrTP SASIKUMAR: Good love to see all of u tell your area.
[22/02 7:50 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: I am introducing myself once again...
LATHIKA VINOD , I HAVE TWO KIDS , MY DAUGHTER IS IN 10TH & MY SON IS 5TH CLASS . HUSBAND DOING OWN BUSINESS. IN KERALA KOZHIKODE .
[22/02 7:50 pm] DrTP SASIKUMAR: Where in uae is to.be spelt
[22/02 7:51 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: I am in Ajman
[22/02 7:51 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: I am from dubai
[22/02 7:55 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: I hope we should try to meet here GURU " Next visit
[22/02 8:07 pm] JN. AUH. shypa. umesh. kannur: Myself from kannur, residing in Abu dhabi..with 2 kids studying in 9th
[22/02 8:19 pm] JN. DXB. gms. teacher: Sheeja living in Dubai ...wrking as a teacher ...2 sons grade 10 n 5
[22/02 8:20 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Which school sheeja?
[22/02 8:21 pm] JN. DXB. gms. teacher: Gulf model school wth Parijatham mam
[22/02 8:24 pm] JN-SHJ simmy: Hello friends, my name is simmy  with 2 kids , son in grade 7th and daughter in grade 1, staying in Sharjah .my husband is working in etisalat Dubai. We r from Kannur
[22/02 8:28 pm] JN. DXB. reena. dinesh. ndv: This is Reena Dinesh, residing in Dubai, a teacher in Rajagiri International School, staying happy with hubby and two kids
[22/02 8:35 pm] JN. SHJ. rekha. d. 9th. tv: My name is Rekha. Staying in Sharjah with husband and two kids. Working in a private concern. Attended sirs session in dxb.
[22/02 8:42 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Hi Friends. This is mini Subhash. Have one daughter in grade 6 ooehs.girls .Sharjah. Husband doing business nd I am a teacher by profession, at present helping husband in his business. Staying at Sharjah. From konni pathanamthitta.
[22/02 8:42 pm] JN-AJMAN Sabitha: Welcome new friends..welcome to family. Happy to find another Sabitha here.  Lathika am fm Ajman
[22/02 8:45 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: 🙏 to all my friends..
Hello Sabitha.. . Where in Ajman
[22/02 8:45 pm] JN-AJMAN Sabitha: Nuamiyah...
[22/02 8:46 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Oh very near to us . we are opp. City center
[22/02 8:46 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: What about your family ?
[22/02 8:49 pm] JN-AJMAN Sabitha: I have 3 kids - 2 boys (twins) - Keshav and Madhav aged 9 and a daughter  -Gauri whoz going to b 2yrs. Happy to find someone fm Ajman here
[22/02 8:49 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Ya sure.
[22/02 8:50 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Kids are in which school ?? 
My kids are in Al Ameer English School
[22/02 9:02 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: A vital alert
[22/02 9:05 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: United we stand divided we fall
[22/02 9:14 pm] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Dear friends, me Smitha Ramesh. Residing in Al Qusais, Dubai. Husband is doing business. Me working as an Account. 2 kids.Daughter is in grade 10 and son is in grade 1. We are from Vadanappally, Trichur.
[22/02 9:18 pm] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: My daughter used to listen Our Sir's messages.She is telling that we need Sir in our IHS Dubai school to guide us in a right path with positive thoughts and to make our study more interesting.
[22/02 9:21 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Thank you Neetha for valuable information
[22/02 9:23 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏 Iam Asa Biju.Staying in Sharjah,Rolla.I  have  two  kids. One in 10 and  another in 3. My  husband is  working  in Al futtaim.as  a development  manager. Iam  a teacher  by  profession , but  now Iam  a house wife.
[22/02 9:23 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Yes Smitha . Me & my daughter also eagerly waiting for GURU'S next U A E visit.
[22/02 9:24 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: Sorry Iam Asha Biju.
[22/02 9:25 pm] JN. DXB. indu. tvm. d. 9th. parvathy: Hi friends  I am indu from rashidya  dubai. My husband working Emirates airlines. Two daughters studying in 8 n 1 in jssps dubai
[22/02 9:28 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Today world thinking day
[22/02 9:29 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: We had a good start to think with sirs wonderful
[22/02 9:29 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Poem on socialising god
[22/02 9:30 pm] JN-AJMAN. dhaniya. pgt. dance. W: Namasthe...myself DhanyaHaridas frm Ajman.am an artist by Profession.hav a 2year old kid.my husband is a CivilEngineer
[22/02 9:37 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Me,Neetha basically from kollam at present staying in Ajman introduces myself for the second time. I work as a  learning designer in SIS.My husband is Mr. Anil. We hav one kid, Pranav. This is my family profile
[22/02 9:52 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: Learning  designer...good word...👍.Is it actually   teacher?....now  house  wife  changes  to  home maker.....😀
[22/02 9:55 pm] JN. AUH. jayakrishnan. varma: Ramana Maharshi says: "Know that jnana (Self - Realization) alone is non-attachment; jnana alone is purity; jnana is the attainment of God; jnana which is devoid of forgetfulness of Self alone is immortality; jnana alone is everything."
[22/02 9:56 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 👍
[22/02 9:56 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: 😄😄 its all mere existentialism. If we continue boring students by loading them by teaching they wont tolerate any longer. So new strides to be trendy.
[22/02 9:57 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 👍👏 go ahead..
[22/02 9:57 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: 🙏
[22/02 10:04 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: During Dr.tps visit in last September oct. I tried thru my friend to have a session at Ihs dubai which somehow cud not materialize. Loves
[22/02 10:06 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: Here in the FAMILY anybody with Ihs senior position may still try with the consent of Dr.tps
[22/02 10:14 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Rekha Reghu.
At Sharjah near megamall.
Profession - civil engineer.
One daughter,
Vaishnavi,studying in SIS,grade 9.
Husband Reghu working at ADEAREST.
Me from Thrissur,husband Aluva.Settled at Tsr.
[22/02 10:15 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Welcome to all new friends with love.
[22/02 10:16 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Neetha u r in Sis girls/boys.which subject?
[22/02 10:16 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: SIS boys wing English faculty
[22/02 10:18 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Handling classes 4@5
[22/02 10:24 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: 👍
[22/02 10:31 pm] JN-AJMAN Sabitha: Hi friends, I am Sabitha staying at Ajman. I am a Ph.D Research scholar working on my abstract now. I was employed with a govt organisation b4. My husband Mr. Nandakumar is an engineer working in dxb. I have 3 kids.
[22/02 10:33 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Sabitha what is ur research subject?
[22/02 10:34 pm] JN-AJMAN Sabitha: Green energy
[22/02 10:35 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Is it related to green building rules to save energy?
[22/02 10:37 pm] JN-AJMAN Sabitha: Green building relates to construction sector. My study is in utility sector... Renewables n what is the common mans knowledge n contribution to reduce carbon emissions
[22/02 10:39 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Can u suggest one simple findings.
[22/02 10:40 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Actually Sabitha ur research is to reduce the problem not to find new energy source.
[22/02 10:42 pm] JN-AJMAN Sabitha: Green home appliances as a measure to save energy. No not to find new energy source:-)
[22/02 10:42 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Hi neetha. U belong to which area of kollam district?
[22/02 10:44 pm] JN-AJMAN Sabitha: Actually many wr talking here about ihs. I would b extremely grateful if someone cd advise me correctly on hw to get admission in ihs. Khda has consistently rated it in excellent category.
[22/02 10:44 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Sabitha I feel ur enthusiasm.
[22/02 10:46 pm] JN-AJMAN Sabitha: Rekha... It's actually on d downswing... I hope I complete my thesis soon and come out of it. Thnx fr ur interest.
[22/02 10:48 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Hi sabitha, the research scholar
[22/02 10:48 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Really ee research scholarsnode ennikku vallathe aaradhanayannu.
[22/02 10:49 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Ur doing ur research in which university
[22/02 10:49 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Life long studies.
[22/02 10:50 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Hw do you manage to get the materials on abstract
[22/02 10:51 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Neetha & Sabitha carryon.break for dinner.
[22/02 10:51 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Good night.
[22/02 11:13 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 👍Very good explanation
[22/02 11:22 pm] JN-DXB ajitha: Sir 🙏🙏 and dear friends back from a long day 😀😀. 
Lake Samantha sukino bhavanthu, barber and philosopher short story, poem on life, mind, God, self 👌👌👌 thank you to all🙏😊

Sir I will surely read' arrow from shadow'

And "welcome aboard" to our new family members!

By de way - am ajitha Manoj from dxb! Manoj my husband! Both work for the aviation industry. Having 2 kids - son will complete his BBA from Herriot watt uni DXB in 3 months and daughter 8th from OOEHS.

Sir apologies for my late response😁😀😀 

I kept my mob in aeroplane mode to read jaanams msgs without distraction 😁😁😁
[22/02 11:24 pm] JN-DXB ajitha: I hope n pray that I haven't missed out any msgs of the day!
[22/02 11:26 pm] DrTP SASIKUMAR: THESE ARE MUSIC MIX BY ME ON GANGA ....
START. .
. FLOW ... 
SWING...
SLOW .. 
DEATH...  

6 bits....
[22/02 11:27 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Hi all.Welcome to the new guest.Busy with son's exam.Sorry Cldnt follow all the msgs.
[22/02 11:28 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: I'm Rachana from shj.Hubby doing his own business and 2 son's in grde 10 and 5 at ooehs.
[22/02 11:30 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Basically from N.Parur in Ekm dist and hubby from kondungalore
[22/02 11:31 pm] DrTP SASIKUMAR: DHANYA
MAY LOVE THESE ... 
MY MIX TOO ......
TRY TO VISUALISE IN SAME SEQUENCE !!
[22/02 11:49 pm] JN. SHJ. teacher. sandhia. manoj: Hi welcome to te new guest geethtr i m also from sis girls section sandhya manoj
[22/02 11:56 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: okay sir
My name is dhanya 
Dhanya jayan from taliparamba. At present living in abudhabi.with husband nd two kids Dev nd Ameya (in grade 2 and nursery)
[23/02 12:08 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: My introduction to new frnds.my name is Abhila Ajith .from karunagappally ;kollam .Presently living in qusais Al Nahda 2.working as a teacher in the Kg section of SIS.i have two sons  grade 8 &5 studying at GMS Sharjah.welcome to all😊
[23/02 12:09 am] JN-DXB ajitha: Music which relieves stress!!
[23/02 12:09 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Old melodies i prefer
[23/02 12:47 am] JN-AJMAN. dhaniya. pgt. dance. W: Superb....!!! Sir...Thankyou so much for sharing such a wonderful creativity
[23/02 6:36 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Gud morning sir & frnds
[23/02 7:21 am] JN-DXB ajitha: Good morning sir🙏 and all my friends! 😀💐 have a wonderful day!
[23/02 7:55 am] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Suprabhatham Sir & all
[23/02 8:26 am] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Cleanse your heart daily with forgiveness.
Avoid jealousy to keep yourself nourished always.
Sprinkle yourself with love, it is the sweetest perfume.
Wear a smile to give your face a perfect glow.
Life is Beautiful.

Good Morning : Have A Nice Day💐💐💐
[23/02 8:31 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: Good morning sir and to all of you 🙏
[23/02 9:04 am] JN-AJMAN Sabitha: Namasthe Sir and Dear frnds....hv a blessed day! Neetha sorry I cdnt ans ur queries. Shall try 2 wen v spk:-) it was nice getting to know many here Sir. Thankyou sir for briinging into our lives new frnds and more knowledge. We have so many teachers here...No wonder  so much of valuable information is exchanged thru this forum. Thankyou Sir and friends!
[23/02 9:16 am] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all dear frnds🙏🙏
[23/02 9:24 am] JN. DXB. Lisha. 2days: Good morning sir and all
[23/02 9:30 am] JN. DXB. indu. tvm. d. 9th. parvathy: Good morning  to all
[23/02 9:34 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Good morning all
I am Cini living in Dubai with my husband and 2 kids aged 12 and 7, studying in IHS and KGS. My roots are in Thalassery,  grew up in Thrikkakara and my husband is from Thrissur. I am a PhD in Environmental Science, working with ENAS as Technical Assessor. 
Sabitha,  which university you are registered with? Are you a full time scholar? If you want any help from my side in review or editing of your thesis or advices, please do ask, happy to help
[23/02 9:35 am] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏🌅 good morning to all. Wishing a bright day ahead.
[23/02 9:43 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Sabitha, I also have done lead assessor course  on CDM( clean development mechanism)
[23/02 10:12 am] JN-SHJ-bavitha: Good morning sir and all..🙏
[23/02 10:22 am] JN. DXB. Raji. co. lisha: Good Morning Sir and All
[23/02 10:23 am] JN-AJMAN Sabitha: 👏👏👏👍👍👍 Cini. Thankyou so much for the voluntary offer to help. Shall get in touch with u ASAP...
[23/02 10:26 am] JN. DXB. knr. latha. rajan: Good morning sir and all friends😀🙏
[23/02 10:36 am] JN. DXB. dr. sreelekha: Gd morning to all
[23/02 10:39 am] JN-SHJ-bavitha: Hi..welcome new friends...my name is Bavitha living in al nahda sharjah with husband and son. Son got admission in IHS Dubai.next month will move to dubai.I was preparing for ugc net. Influenced by sir,now looking for a job.If anyone knows any vacancy plz let me knw. Qualifctn-MCA

Intersted in PHD.Sabitha& Cini ,r u qualified ugc net??
[23/02 10:55 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Bavitha, I was the first person in kerala to qualify for ugc net in kerala in environmental science
[23/02 10:55 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: When environmental science was first introduced in ugc net
[23/02 10:57 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: That was when I was writing my thesis in 2000
[23/02 10:58 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: I was a Cairo and dbt research fellow
[23/02 11:00 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: I was a CSIR and DBT research fellow and is one of the 3 patent holders for a technology that we invented
[23/02 11:03 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Try and prepare for Net if you want to do job in colleges in India
[23/02 11:05 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: If you study thoroughly, you will definitely get😄
[23/02 11:10 am] JN-SHJ-bavitha: Congrats Cini..👍👍👍
[23/02 11:12 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Thank you, that was long back and you brought back the memories😄
[23/02 11:12 am] JN-SHJ-bavitha: I was busy with my lil one.strted studying seriously...same time wish to work also.
[23/02 11:14 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Ok,  everything is possible if you have a will; so try, all the best
[23/02 11:15 am] JN-SHJ-bavitha: Found so many inspiring personalities here..blessed  be a part of this family.
[23/02 11:15 am] JN-SHJ-bavitha: Thank u..
[23/02 11:24 am] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: Hai..🙏..Welcome new friends😊

I am Hema Bharath  from alnahda 2 dubai. My husband is doing business and I am a house wife. I have a son in gr8 in TMS Dubai.
Sorry.I was busy due to my son's final exam.so I couldn't follow up msgs
[23/02 11:31 am] DrTP SASIKUMAR: GLAD ON THE ACTIVE PARTICIPATION BY MANY OF YOU.

I AM REMOVING 

THE   INACTIVE / OTHERWISE BUSY GOOD FRIENDS...

THIS IS TO MAKE SPACE FOR THE NEW ACTIVE FACE IF ANY AROUND ..

YOU COULD JOIN BACK IF BY MISTAKE I REMOVED YOU
[23/02 11:46 am] JN. DXB. mukundan. press. uec. VP: ğŸŽˆğŸŽˆ Once a group of 50 people was attending a seminar.😊😊

Suddenly the speaker stopped and decided to do a group activity.
He started giving each one a balloon.ğŸŽˆğŸŽˆ

Each one was asked to write his/her name on it using a marker pen.
Then all the balloons were collected and put in another room.ğŸŽˆğŸŽˆğŸŽˆğŸŽˆğŸŽˆğŸŽˆğŸŽˆ

Now these delegates were let in that room and asked to find the balloon which had their name written, within 5 minutes.😅😅

Everyone was frantically searching for their name, colliding with each other, pushing around others and there was utter chaos.ğŸŽˆğŸ˜…ğŸŽˆğŸ˜¢ğŸŽˆğŸ˜“

At the end of 5 minutes no one could find their own balloon.ğŸ˜€ğŸ˜€ğŸŽˆğŸŽˆ

Now each one was asked to randomly collect a balloon and give it to the the person whose name was written on it.ğŸŽˆğŸŽˆğŸ˜…ğŸ˜…

Within minutes everyone had their own balloon.ğŸ˜ƒğŸ˜ƒğŸŽˆğŸŽˆ

The speaker began—
Exactly this is happening in our lives.
Everyone is frantically looking for happiness all around, not knowing where it is.😀😀

Our happiness lies in the happiness of other people.😀😀
Give them their happiness, you will get your own happiness.ğŸ˜€ğŸ˜€ğŸŽˆğŸŽˆ

And this is the purpose of human life.😀😀

Goodmng☀⛅⛅ & wish you days filled with happiness today and always..!! 😀😀

ğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€ğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€ğŸŽˆğŸ˜€
[23/02 11:49 am] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏 happy to know  about the two PhD scholars  in our  family. Also   very   happy to know  about  their  helping  mentality. Good  wishes  for  both  Cini  and Sabitha.Bavitha, best  of luck  for  your  studies. With  prayers....🙏
[23/02 11:54 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Asha, thank you. I have a doctorate, not a scholar anymore; but learning continues as it is never ending😄
[23/02 11:55 am] JN. SHJ. asha. mo. rahul: That  is  your  simplicity....😀👍👏
[23/02 11:59 am] JN. DXB. leena. jayasankar: Dr. Removing inactive members.
[23/02 12:09 pm] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: Just a joke please......

If we are' not active' in whatsapp. ..jnaanam family will remove our name.

If we are' active' in whatsapp our family  will remove our name.😜

Sorry.......This is only a joke.
Again and again and again I am telling you  being a member of this family ...I am getting lots of lots of knowledge, entertainment, loving and caring. ....
Thank you very much for our beloved guru
[23/02 12:10 pm] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: And all my dear friends
[23/02 12:13 pm] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: 👍👍👍
[23/02 12:40 pm] JN. DXB. indu. tvm. d. 9th. parvathy: 🌿🌼
Best yoga aasana for a healthy & stress free life..

Inhale the future without any expectation,

Hold the present 
& exhale the past without any regret.
🌼🌿

🙏🙏Good Morning🙏🙏
[23/02 1:00 pm] JN. DXB. Reshma. Vinod: Hello everyone, I am Reshma Vinod from Kannur ,here settled in Dubai .working in an investment company .husband Vinod .we have 2 kids ,daughter in 8th standard and son in 1st.
[23/02 1:00 pm] JN. DXB. devika. sujitha: Hello all, sujitha here, residing at Al-twar, dubai
[23/02 1:04 pm] DrTP SASIKUMAR: Before finalising the group in each place ...

This group have members in DXB,  SHJ,  AJMAN,  AHU

Also see if u can make some formal sessions in Your area / informal group family meet..
When I am in uae in march.
Based on the requirement I could plan my schedule.
Also.love to reach out to youth / students to help.them.learn and direction if I am of any use .
[23/02 1:04 pm] DrTP SASIKUMAR: ..
[23/02 1:04 pm] DrTP SASIKUMAR: ..
[23/02 1:06 pm] DrTP SASIKUMAR: Where are u in UAE? 

Any contacts of some one love to join here / any where so that JNAANAM group can be created for them.

Jnaanam CAMP 26-28 at Naduvil
[23/02 1:07 pm] JN-DXB Manju: Good day friends! Myself Manju  from Thalassery,residing in DXB.working in travel & tourism .husband IT consultant ...
[23/02 1:09 pm] JN-DXB Manju: Sorry forgot... Only one son studying in 9 th standard in oohs Al warqa
[23/02 1:10 pm] JN. DXB. ijkd. geetha. rajan. s. adithya: Dear All, I am Geeta Rajan from Dubai working with ETA group, my husband  K N Rajan working with Wafi Group, our son Aditya Rajan studying  in grade 9 in OOHS, Warqa. We are from Irinjalakuda, Kerala.
[23/02 1:24 pm] JN. DXB. Sheebaprakash. co. latha. rajan: Hello everyone i am sheeba prakasan from al qusais , dubai.i am a housewife.  Husband an accountant.  Have two daughters studying in 11th and 7th .both in ihs dubai
[23/02 1:28 pm] JN. SHJ. nisha. nandakumar. trc. nikita. 9: 🙋Am Nisha Nandakumar from sharjah. Am a housewife having a daughter and a son studying in grade 9&2 in SIS
[23/02 1:34 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: I am Babitha Narayanan , working in jebel Ali free zone , residing in Dubai . native Kannur .  I have a son named surya ,studying in ukg in Chinmaya balabhavan in Kannur.
[23/02 1:39 pm] JN. DXB. knr. latha. rajan: Hi evryone. I am Latha Rajan from Kannur residing in Ghusais Dubai. I am a housewife. I have a daughter stdying in11th IHS dubai  and a son in 5th.
[23/02 1:48 pm] JN. DXB. rajani. unnikrishnan. co. BiMa: I am Rajani...residing in Al qusais, Dubai..My husband is Mr.Unnikrishnan, working as a legal counsel in du..I have two children  , Aarya and Adwaith and they are studying in gr 5 and gr 3 respectively in oohs dubai.
[23/02 2:03 pm] DrTP SASIKUMAR: March 19 -25 I will be in UAE. DXB. 

April first week visit for a session in AUH is planned. 

My heartfelt Thanks and love to those who worked for making my session in March and April .

April 6-8 will have JNAANAM Residential Camp at Aravindo Vidya Mandir in  Vallikkathod - Kottayam @ 8th-10th Grade students .
[23/02 2:08 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏Sir . April first week AUH only. Any possibility in Dubai at least to see you. We are coming back only 25th March. Feeling sad
[23/02 2:11 pm] JN. AUH. shypa. umesh. kannur: Will definitel  meet u in AUH sir. Trust venue &other details will be updated...thank you
[23/02 2:13 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: Yeah☺☺☺ good news thank u
[23/02 2:13 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 👍We will try to meet u Sir in AUH,  even though we r in Sharjah.
[23/02 2:25 pm] DrTP SASIKUMAR: The spirit must be to make activity in your place..  like Rashmiji too it for AUH.  

I am in sharjah on 21st March. .Thanks to Rameshji. 

But our JNAANAM family meet is on 20th March in DXB. ---  where are our Chief Coordinators' anouncements ?
[23/02 2:31 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏warm welcome to Sharjah.  May be my  chance to see you here is next time only. 🙏
[23/02 2:34 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: 🙏thank you sir and to all who has done this for jnaanam family .
[23/02 2:51 pm] JN. DXB. indu. tvm. d. 9th. parvathy: Looking forward  for your session  in dubai
[23/02 2:52 pm] JN. DXB. lekha. 2014: Thank you sir
[23/02 2:52 pm] DrTP SASIKUMAR: You are added. May Introduce..
[23/02 2:54 pm] JN. DXB. lekha. 2014: Hi iam lekha menon...frm dubai.working for a travel agency in emirates tower.
I am in alredy in this group..but I just chaged the number
[23/02 2:59 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏 sir, welcome  to Sharjah. Any  function  in shj.  Sir?
[23/02 2:59 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Sir suddenly from 92 the strength reduced to 80.
[23/02 3:01 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏Binduuuu...what  about   our  family  meeting?....
[23/02 3:10 pm] DrTP SASIKUMAR: Removed many who are found not responding...
May be if any want to join can be added
[23/02 3:36 pm] JN. DXB. bindu. madhu: Namasthe Sir and all. planning to Jnaanam family get together on 20th With Our Guru. . Details I will announce by 26th. . Sorry now I am not much active in group discussion  because of my tight schedule in  office work. . Good to see all very active share and care. .with prayers🙏bindu
[23/02 3:40 pm] JN. RAK. nisha. lakshman. co. BIMA: Thank u bindhu.......iam also waiting to see sir...
[23/02 3:40 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Good news
[23/02 3:41 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: But my son's exam gets ovr only by 23rd😥
[23/02 4:16 pm] JN. DXB. dr. sreelekha: 10th board exam finish by 24th only.
[23/02 4:52 pm] JN. DXB. kooveri. sunitha: Hai friends, I am Sunitha. From Taliparamba. Residing in Al- Qusais, Dubai. Have two kids, daughter in 7th and son in 5 th.
[23/02 5:00 pm] Dubai. santhosh. reshmy. JN: Please add jubee santhosh, Abu dhabi, working, 0557828678
[23/02 5:05 pm] Dubai tlpmb. suvarna: Hi everyone , I am suvarna mohan from perumbavoor residing in sharjah. working with general insurance dept.my husband mohan kumar working with Abm group. have one daughter studying in 9 th std.sharjah indian high school.
[23/02 5:18 pm] DrTP SASIKUMAR: I understand that a few schools will have exams till 23rd ? 

I am sure 20th session can still go as that is Friday 

May confirm 
1. NAME
2. WHERE FROM 
3. HOW MANY INCLUDING FAMILY MEMBERS AND FRIENDS WILL JOIN FOR THE JNAANAM FAMILY MEET ON 20TH (FULL DAY )
((NEED THE COUNT TO DECIDE))
[23/02 5:26 pm] JN-AUH. shailaraj. mbbs. son. chennai: Hi Bindu...
Where is the family  get togeter conducted.
Is it  at Sharjah  or any other place.
Is Sir coming or not ...???
Pls inform me earlier.
I would like to join..
[23/02 5:31 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: Refer bindu note above for 20/3/15 in dxb
[23/02 5:55 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: 🙏 Bindu our family get together will be in shj ?  Please let me know earlier ..
[23/02 5:58 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Sir please add murali 050 7806459 who is taking the initiative for the Abu Dhabi event in April.
[23/02 6:22 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: 20th March in Dubai
[23/02 6:28 pm] JN-DXB ajitha: 🙋🙋🙋sir am there wherever it is held in Dubai after 11th any day😊🙏 will be in touch with Bindhu!
[23/02 6:42 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: Sir confirming on 20th attendance,  Dubai .
[23/02 7:00 pm] JN. DXB. devika. sujitha: Sorry, we wont be in Dubai during vacation
[23/02 7:11 pm] DrTP SASIKUMAR: Anusha of Hyderabad is the GUEST member along with me with you all. 
My so far best student 
Who will be with me at JNAANAM naduvil 26-28 February. She stayed earlier twice..
[23/02 7:15 pm] DrTP SASIKUMAR: Durga molooo ... 
This is my uae jnaanam family.
[23/02 7:19 pm] Hp anusha. durga: Namaste Everyone 🙏
[23/02 7:19 pm] Hp anusha. durga: Thank you Chachu for adding me to this group.. 😊😊
[23/02 7:21 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Hi Anusha. Warm welcome to our family💐
[23/02 7:21 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Welcome💐 all new members.
[23/02 7:21 pm] Hp anusha. durga: Thank you so much.. 😊
[23/02 7:23 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Sorry couldnt b active in the group for some days. After effect of sandstorm.
[23/02 7:24 pm] Hp anusha. durga: I have been following the Dubai sessions through various posts on Facebook, kudos to you for conducting sessions with such great energy... I also watched the Live shows on NTV too... Great work... 👍👍
[23/02 7:25 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Our great Gurus blessings🙏🙏🙏🙏
[23/02 7:27 pm] JN. DXB. lekha. 2014: Hi Anusha...welcome to our family😀
[23/02 7:28 pm] Hp anusha. durga: Thank you Lekha ji... 😊😊
[23/02 7:31 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Welcome anshu😊
[23/02 7:32 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏 warm   welcome to  all  new  members .👏
[23/02 7:35 pm] JN-DXB shyamala: The greatest gift a teacher could get......from what I saw the  vedio touched my heart the most.... I watch this everyday....see the music and picture synchronized...... Who prepared the vedio?..... Yes.... Anusha... When I watch this  tears come from both heart and eyes..........pranaamam.  Anusha!!!!
[23/02 7:35 pm] JN-DXB shyamala: Watch "Happy Teacher's Day to the World's Best Teacher (Dr T P Sasikumar)" on YouTube - Happy Teacher's Day to the World's Best Teacher (Dr T P Sasikumar): http://youtu.be/XXrFK74Adz0
[23/02 7:37 pm] JN-DXB Manju: Hearty welcome Anusha...👍
[23/02 7:39 pm] JN-DXB shyamala: Anusha is a brilliant girl........
[23/02 7:39 pm] JN-DXB Manju: Sir ... me & my family confirming our presence on 20 th.
[23/02 7:41 pm] Hp anusha. durga: Chachu is the greatest gift for me I could ever ask for... These videos etc are nothing in front of what I have got from him... So much of learning, a new perspective towards life etc all were taught by him.. All that what I am is because of him... Thank u for all the good words Syamala mam... 😊😊
[23/02 7:43 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏
[23/02 7:46 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏 Hai Anusha, would  like to know  more about  you.😀
[23/02 7:50 pm] Hp anusha. durga: I am Durga Anusha from Hyderabad... Chachu's student since my 3rd year engineering (March 23rd, 2010).. I passed my BTech in 2011 with Computer Science as Major.. Worked as an intern in GE (General Electric) for 13 months and joined Infosys through Campus placement.. Currently working for Infosys Technologies as Technology Analyst..
[23/02 7:52 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 👍.
[23/02 7:52 pm] Hp anusha. durga: Attended many of Chachu's sessions in Hyderabad, visited JNAANAM, Chachu's home in Naduvil, Kerala twice and also attended few of Chachu's sessions  in Kerala and one in Madhya Pradesh...
[23/02 7:52 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Syamala its a great feeling to watch the video.thanks 4 the link😊
[23/02 7:53 pm] JN-DXB shyamala: Everybody  watch.....get that feeling....!!!!!!
[23/02 8:16 pm] JN. DXB. ambat. soman: Plz circulate🔜

To Each AC Car user,Now this is very interesting & MUST READ , as it's for HEALTH !...Car's manual says to roll down the windows to let out all the hot air before turning on the A/C. WHY ?

No wonder more folks are dying from cancer than ever before. We wonder where this stuff comes from, but here is an example that
explains a lot of the cancer-causing incidents.

Many people are in their cars the first thing in the morning, and the last thing at night, 7 days a week.

Please do NOT turn on A/C as soon as you enter the car.

Open the windows after you enter your car and then after a couple of minutes, turn ON the AC .

Here's why: According to research, the car's dashboard, seats, a/c ducts, in fact ALL of the plastic objects in your vehicle, emit Benzene,
a Cancer causing toxin. A BIG CARCINOGEN. Take the time to observe the smell of heated plastic in your car when you open it,
and BEFORE you start it up.

In addition to causing cancer, Benzene poisons your bones, causes anaemia and reduces white blood cells. Prolonged exposure can
cause Leukemia and increases the risk of some cancers. It can also cause miscarriages in pregnant women.

The "acceptable" Benzene level indoors is: 50mg per sq.ft.

A car parked indoors, with windows closed, will contain 400-800 mg of Benzene - 8 times the acceptable level.

If parked outdoors in the sun, at a temperature above 60 degrees F, the Benzene level goes up to 2000-4000 mg, 40 times the acceptable level.

People who get into the car, keeping the windows closed, will eventually INHALE excessive amounts of the BENZENE toxin.

Benzene is a toxin that affects your kidneys and liver. What's worse, it is extremely difficult for your body to expel this toxic stuff.

So  please open the windows and doors of your car - give it some time for the interior to air out 
-(dispel the deadly stuff) - before you enter the vehicle.

Thought: 'When someone shares something of value with you and you benefit from it, you have a moral obligation to share it with others.
[23/02 8:21 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: Thanq for this useful info
[23/02 8:34 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: I will follow it frm  tmrw.thanks somanji😊
[23/02 8:37 pm] JN. DXB. bindu. madhu: Welcome Anusha in our Jnaanam family🙏
[23/02 8:38 pm] JN. DXB. kooveri. sunitha: Welcome Anusha....💐💐💐
[23/02 8:40 pm] JN. DXB. indu. tvm. d. 9th. parvathy: Dear sir,  looking forward for the session  in dubai. We are from kollam.  All 4 of us will be there
[23/02 8:48 pm] JN. RAK. nisha. lakshman. co. BIMA: I'm Nisha.... from kannur residing in ras al khaimah....  my husband and my daughter studying in grade 10, scholars indian school RAK , would like to join.
[23/02 8:51 pm] JN-RAK-AMLA: Hii nisha
[23/02 8:51 pm] JN-RAK-AMLA: I am amala
[23/02 8:51 pm] JN-RAK-AMLA: I am also in rak
[23/02 8:52 pm] JN-RAK-AMLA: Studying in atlas intrnatonal colege
[23/02 8:55 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏welcome anusha nd new friends. Now our family is becoming more  active. Once again welcome new friends. 🙏
[23/02 8:57 pm] JN-RAK-AMLA: Plzz help tis boy if u can
[23/02 8:57 pm] JN-RAK-AMLA: He was my classmate wen i was studyng in india
[23/02 9:00 pm] JN-DXB ajitha: Welcome to our new fam member, Anusha! 💐💐 watched the link! Soothing song and Superb stills👌😀
[23/02 9:00 pm] JN. DXB. payyanur. ramesh. AsiaNetRadio: Jnaanam become more active day by day...so happy to see the active members. ..I'm seeing all messages. ..but not getting enough time to respond. ..Thank you Dr TPS
[23/02 9:01 pm] DrTP SASIKUMAR: Welcome. .. 
Reshma
(Katamkulam Destination IAS
[23/02 9:01 pm] DrTP SASIKUMAR: Student - 8th grade)
[23/02 9:03 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: 🙏 & welcome to all ..
[23/02 9:04 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Welcome to our new family members all youngsters . Sorry, I dnt find ample time like the active members.
[23/02 9:05 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Thanks to Drtps sir for adding me in this group of real JNAANAM. .
[23/02 9:06 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏Thanks Rameshji . because of  hearing ur interview  in 657 am we came to know about Sir nd become a Jnaanam family member.
[23/02 9:07 pm] JN-DXB ajitha: Welcome aboard Reshma 💐
[23/02 9:07 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Thank you ..
[23/02 9:11 pm] JN. DXB. bindu. madhu: Reshma most welcome our Jnaanam family🙏🙏🙏
[23/02 9:12 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Thank you  Bindu mam..
[23/02 9:12 pm] JN. DXB. bindu. madhu: Sir thank you for adding for Anusha and Reshma
[23/02 9:13 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Dear Sir , confirming our presence in Dxb session on 20th .We are from Ajman . All 4 of us will be there
[23/02 9:33 pm] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: 🙏welcome Anusha and Reshma. ..
I have heard a lot about both of you.thank you sir for adding these brilliant girls.💐💐💐
[23/02 9:35 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Welcome all New members of jnaanam family... Hello to Durga and reshma we have heard a lot about u both...
[23/02 9:36 pm] DrTP SASIKUMAR: Muraliji added
[23/02 9:36 pm] DrTP SASIKUMAR: Welcome to jnaanam family
[23/02 9:36 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Thank you Sir
[23/02 9:36 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Welcome
[23/02 9:37 pm] Hp anusha. durga: Thank u so much... 😊😊
[23/02 9:42 pm] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Welcome Durga and Reshma....🌹
[23/02 9:42 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Thank u Smitha Ramesh mam..😄
[23/02 9:43 pm] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Sir, we confirm our attendance for March 20th session and thank you very much for this blessing.
[23/02 9:44 pm] Hp anusha. durga: Thank u everyone for the warm welcome 😊😊
[23/02 9:44 pm] JN-AUH. sabitha. tvm. env. dept: Whr is the venue?
[23/02 9:46 pm] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Bindu will advise us the  venue details Sabitha.
[23/02 9:47 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Reshma you r from kayamkulam right
[23/02 9:48 pm] JN-AUH. sabitha. tvm. env. dept: Ok smitha
[23/02 9:48 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Yes , Reshmy mam..
[23/02 9:51 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: I will meet u when we come for our vacation in March... May u be an inspiration to the young generation... Same with Durga.
[23/02 9:51 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: I am also from kayamkulam...
[23/02 9:52 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Where in kylm?
[23/02 9:54 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Proper kayamkulam near police station... What about u.
[23/02 9:55 pm] dias. Alapy. 8. reshma: My school is there...
[23/02 9:55 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: In which standard you r studying...  which school...
[23/02 9:58 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 8th standard. .in SN Central School
[23/02 10:03 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: Some of your names not appearing against your no. Pls
[23/02 10:05 pm] JN-DXB shyamala: Reshma......my moluuuuu...
[23/02 10:19 pm] JN-DXB ajitha: So edhaane Reshma alla? Hmm!! Interesting kid! Beb, am Learning from u now😀👍👌 well said😀😀
[23/02 10:22 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Welcome Reshma💐
[23/02 10:24 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Greetings to everyone🙏
[23/02 10:35 pm] JN. DXB. raj. nair. shyamala. -ve: Though belatedly I think and feel anusha duraga deserves a big round of applauds for the brilliant concept of the teacher's day dedication to the much deserving teacher...I will not be surprised if many more dedication and true appreciation showers on you sir.  Albeit I am not really active in the group due to time constraints I relax a lot with many a brilliant contributions...Best if luck all..
[23/02 10:36 pm] JN. DXB. raj. nair. shyamala. -ve: Best of luck
[23/02 10:41 pm] JN. DXB. Reena. megha. babu. co. BiMa: Hai i am reena babu.i lives in dubai qusais.i am a house wife..my hus.name is suresh.he is working in an engineering company as a sales manager..i have two childrens..sruthi (BDS.manglore)and megha..(9th)
[23/02 10:43 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Hai reena mam..
[23/02 11:05 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Hai reshma
[23/02 11:06 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Hai mam..
[23/02 11:08 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Obviously. ...
[23/02 11:08 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Wish u all success in your all future endeavours
[23/02 11:08 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Thank you mam..
[23/02 11:09 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Ready to extend any help of any sort within my limitations
[23/02 11:10 pm] dias. Alapy. 8. reshma: So kind of you,  mam..
[23/02 11:10 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Which grade u r in
[23/02 11:10 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 8th grade
[23/02 11:11 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: K
[23/02 11:11 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: I am from kallada
[23/02 11:12 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Okay..
[23/02 11:12 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Reshma dear welcome🌹🌹U r a blessed kid.Wish u all the best and keep up ur gud wrk
[23/02 11:14 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Bye Dr good night
[23/02 11:21 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Thank you all for ur warm welcome. .😀
[23/02 11:24 pm] JN. DXB. lekha. 2014: Good night ....
[23/02 11:34 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Hi Reshma and Durga,
Welcome.
 Eagerly look forward  a beautiful association of all these youth to reform our lives with cherished moments to remember forever.
[23/02 11:35 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Thank u mam..let that day come true. .
[23/02 11:37 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: It's your exam time , is it molu.All the best.
[23/02 11:42 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Reshma mol hearty welcome dear.ur a blessed child of a blessed parent. Keep the good work going.
[23/02 11:42 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Thank you ... yes
[23/02 11:43 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Good night molu
[23/02 11:47 pm] JN. DXB. bindu. madhu: Reshma you got lot of mothers blessing welcome 👏👏👏  ğŸ‘
[23/02 11:57 pm] JN-AJMAN Sabitha: Welcome Reshma mol and Anusha mol. Happy to hv u among us. Keep up th good work what is the age requirement to join Destination IAS ?
[24/02 12:00 am] JN-AJMAN Sabitha: Sir please consider  hvng a facility here as well under ur direct supervision so that a lot of our kids can b blessed as well. A humble suggestion...
[24/02 12:04 am] JN. DXB. bindu. madhu: Don't worry Sabitha. .it will be soon.😀
[24/02 12:05 am] JN-AJMAN Sabitha: Binduji :-) so nice to c u here aftr a long time
[24/02 12:06 am] JN. DXB. bindu. madhu: Very busy with office work. ..
[24/02 12:08 am] JN-AJMAN Sabitha: Re: the mar 20 programme, I don know if I can stay for full day as I have a small kid. If I bring her, worried if the ambience wd b disturbed. So sort of confused
[24/02 12:10 am] JN. DXB. bindu. madhu: Hey no problems dear. .
[24/02 12:14 am] JN. DXB. bindu. madhu: Good night Sir , Chechi Amma and all.
[24/02 12:14 am] JN-AJMAN Sabitha: Goodnight...
[24/02 12:15 am] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Good night all.Bindhu,Sabitha👋👋👋
[24/02 12:16 am] JN-AJMAN Sabitha: Rekha gn dear... Bye
[24/02 12:20 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: Welcome to the family Reshma and anusha
[24/02 12:51 am] JN-AUH-dhanya tlpb: A warm welcome both anusha and reshma the blessed girls...to our family
[24/02 6:42 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Gud morning sir &frnds
[24/02 6:44 am] JN. DXB. lekha. 2014: Good morning
[24/02 7:03 am] JN. DXB. indu. tvm. d. 9th. parvathy: A Frog decided to reach the top of a Tree. All frogs shouted, "Its impossible, Its Impossible."
Still the  frog reached the Top.
How?
Coz.
He was Deaf
and He thought, everyone was encouraging him to reach the top.
"BE DEAF TO NEGATIVE THOUGHTS. IF YOUR AIM IS TO REACH YOUR GOAL"

Have a good day
[24/02 7:11 am] JN-DXB ajitha: Good morning sir🙏 good morning friends 😊💐
[24/02 7:38 am] Dubai tlpmb. suvarna: 🙏
[24/02 8:01 am] JN. DXB. dr. sreelekha: 🙏
[24/02 8:07 am] Dubai. sriya. d. for. session: Goodmorning Sir🙏 and all friendsğŸŒž
[24/02 8:23 am] JN. DXB. kooveri. sunitha: 🌿🌼
"A

 Beautiful Relationship does not depend on how well we Understand someone.....

But, 

It depends on how well we Avoid Misunderstanding."
🌼🌿

🙏🙏GOOD MORNING🙏🙏
[24/02 8:36 am] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Good Morning Sir and all.
[24/02 8:46 am] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏good morning all.very true sunitha.
[24/02 8:48 am] JN. DXB. Deepa. co. manju: Hai,friends,iam deepa ,from shoranur,staying with husband and 2children in quasis.i am not active due to my busy schedule,but will read the messages that is being discussed.i dont want to miss this group.i and my family confims the presence on20th.
[24/02 8:49 am] JN. DXB. Deepa. co. manju: Anushya welcome dear to our family
[24/02 8:54 am] dias. Alapy. 8. reshma: Good morning🙏🙏..Shubhadinashamsakal
[24/02 8:56 am] dias. Alapy. 8. reshma: Sabitha mam..In Kerala destination ias, there are students from 5th standard onwards. .
[24/02 9:06 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: Good morning Sir and to all of you 🙏
[24/02 9:07 am] JN. DXB. Lisha. 2days: Good morning sir and all
[24/02 9:08 am] dias. Alapy. 8. reshma: Good Morning🙏
[24/02 9:11 am] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all beautiful people. ..
[24/02 9:19 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Good morning and Good day to all
[24/02 9:43 am] JN. DXB. knr. latha. rajan: Good morning sir and all friends
[24/02 10:01 am] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Good morning Sir & to all dear friends
[24/02 10:20 am] JN-SHJ-bavitha: Good morning sir and all🙏
[24/02 10:27 am] JN-AUH-dhanya tlpb: Gud morning sir n all friends
[24/02 10:29 am] JN. DXB. Raji. co. lisha: Good Morning Sir and friends
[24/02 10:31 am] dias. Alapy. 8. reshma: 🙏🙏
[24/02 10:52 am] JN. AUH. shypa. umesh. kannur: Ellavarkum shubha dinam nerunnu
[24/02 10:54 am] JN-DXB Manju: Subadhinam to sir & all lovely friends
[24/02 11:12 am] JN. SHJ. rekha. d. 9th. tv: Good morning family
[24/02 11:29 am] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: Good morning sir and all friends🙏
[24/02 12:53 pm] JN-RAK-AMLA: Gud morng ☺
[24/02 2:10 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Nice Msg... Do read!!!
When somebody told me that he has failed in his exams, my question is, "Is it a law that you will pass everytime?" 

 When someone told me that my boyfriend broke up with me, my question is, "Is it a rule that you will have successful relationships everywhere?"

 When somebody asked me why am I in depression, my question is, "Is it compulsory to have confidence all the time?"

 When someone cried to me about his huge business loss due to his wrong decision, my question is, "Is it possible that you take all right decisions?"

 The fact is our expectation that life has to be perfect/permanent is the biggest reason of our unhappiness.

One has to understand the law of impermanence of nature. 

 After each sunny day, there has to be a dark night, after each birth there have to be certain deaths, for the full moon to come again it has to pass through no moon. In this imperfection of nature, there is perfection. 

 So stop taking your failures and bad part of your life soooo personally or intensely, even God does not like to give you pain but its the cycle through which you have to pass. Prepare yourself for one more fight after each fall because even failures cannot be permanent...!

Enjoy life 😊
If, one day 
We all are allowed 
to put our troubles on a table 
and exchange them.
I m sure that
After few moments, 
everyone would silently
take back their Own.
[24/02 2:21 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: Learn how to adjust with different circumstances
[24/02 2:24 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: 👍👏 gud one sriya
[24/02 2:24 pm] dias. Alapy. 8. reshma: GROW LIKE A TREE AND FALL LIKE A RIVER
[24/02 2:25 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Reshma👍👏
[24/02 3:11 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Hope people are  respecting Gandhiji more now, rather than when he was alive. .
[24/02 3:45 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: E
[24/02 3:46 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: We always follow  that rule only reshma
[24/02 3:47 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Okay..
[24/02 4:23 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: RESHMA...👏👏👏
[24/02 4:27 pm] JN-DXB shyamala: Karma's.  ......Bharatheeyam.......
[24/02 4:27 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Who is invited, mam?
[24/02 4:29 pm] JN-DXB shyamala: Every indians........
[24/02 4:31 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 🇮🇳🇮🇳
[24/02 4:35 pm] JN-DXB shyamala: 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
[24/02 5:02 pm] JN-DXB Manju: Srya very good message👍
[24/02 5:03 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Yeah..Sriya mam's message is so nice
[24/02 5:58 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: 👍👏 gud one sriya
[24/02 6:12 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Today too..u changed many. ...guru ji..
[24/02 6:15 pm] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: Pranam🙏sir
[24/02 6:18 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏
[24/02 6:20 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 🙏
[24/02 6:29 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏
[24/02 6:30 pm] dias. Alapy. 8. reshma: nice clicks. ..the stage too looks good
[24/02 6:43 pm] JN. DXB. kooveri. sunitha: Obedient kids.....
[24/02 7:22 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Yes Reshma molu.sir is changing many everyday.
[24/02 8:12 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Mini Subhash mam... Awesome video. .. . Enjoyed watching it👌👌
[24/02 8:18 pm] JN. DXB. bindu. madhu: Mini excellent video  ğŸ‘ğŸ‘ğŸ‘
[24/02 8:18 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: 🙏 Teacher ...
More meaningful video...
[24/02 8:19 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏Thank u my sisters.
[24/02 8:23 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: 🙏 Santhosh ...
True story
[24/02 8:25 pm] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Good message Sriya.
[24/02 8:29 pm] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Thank you Jayasankar Sir for sharing information about the coming programs with Indian Consulate.
[24/02 8:33 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Nice clicks sir😊
[24/02 8:35 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Sir , photos are good. Where it was conducted ?
[24/02 8:36 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Lathika mam..Chalakkudy
[24/02 8:36 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Reshma molu thank u dear.
Thanks Mr. Santhosh. A father's role is equally important.
[24/02 8:36 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Ok molu
[24/02 8:40 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: 🇮🇳🇮🇳 this Friday our group is performing BHAARATHEEYAM.
[24/02 8:42 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Jayasankarji ..thank you for sharing pgm schedule in Indian Consulate . Let me know we can participate in cultural pgms ?? Bcoz my daughter is a good classical dancer. Not now she is 10th.
[24/02 8:44 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Jayasanker sir..what are the main attractions?
[24/02 8:44 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 👍All the bes Jayasankarji.
[24/02 8:45 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: This is exam time. So can't attend it now.
[24/02 8:47 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: All the best Jayasankarji ..This Friday we cannot ...bcoz of exams
[24/02 8:51 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏 all  the  best  for Bharatheeyam.
[24/02 8:53 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Best wishes Jayasanker sir 👍
[24/02 8:59 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: We were specially invited this year based on our last year's performance. This year it is one hour group performance around 150 on stage.
[24/02 8:59 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Let I be invited in next year too...
[24/02 9:02 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Ok ..
[24/02 9:04 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Pls inform us the next performance. Surely try to attend it.
[24/02 9:30 pm] JN-DXB shyamala: Our jayettan and family is a participants in this karma bharatheeyam program scheduled in CGI auditorium on 27th
[24/02 9:31 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Location pls
[24/02 9:42 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Watch ""Why Relationships?" - Sadhguru" on YouTube - "Why Relationships?" - Sadhguru: http://youtu.be/xkG0fKJt3dE
[24/02 9:42 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: Dubai Indian consulate auditorium.
[24/02 9:44 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Okay
[24/02 9:48 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏
[24/02 9:52 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 🙏🙏🙏
[24/02 9:52 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: 👏👏👏
[24/02 9:54 pm] Dubai. sriya. d. for. session: All the best Jayashankarji👍
[24/02 9:55 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏sir
[24/02 9:56 pm] JN. DXB. anitha. sudheer: ✅Pass 2 all your contacts. Today again a boy died in Mumbai,Bcoz of attending a call while his mobile was at charge.   That time he had sudden vibration 2 his heart & fingers were burnt. So pls don't attend calls while charging ur cel. Pls pas this 2 al whom u care. 1 USEFUL MSG IS BETER than MANY jokes..

Dr Hardik Shah, 
CMO, Civil Hospital
Mumbai
This message📮 is from a group of Doctors in India:
(forwarded in public interest)

1) Do not drink APPY FIZZ. It contains Cancer causing agent..

2) Don't eat Mentos before or after drinking Coke or Pepsi because the Person will die immediately as the mixture becomes CYANIDE..

3) Don't eat Kurkure because it contains high amount of Plastic.
If you don't believe burn Kurkure and you can see Plastic melting.!
(News report📝 from "Times of India")

4) Avoid these Tablets, 💊they are very dangerous:
* D-cold💊
* Vicks Action-500💊
* Actified💊
* Coldarin💊
* Cosome💊
* Nice💊
* Nimulid💊
* Cetrizet-D💊

They contain Phenyl Propanol-Amide PPA. Which causes Strokes & Are banned in USA🇬🇧...! 

Please, before deleting, HELP your frnds by passing it..!

Let it reach d 121 crores Indians.

It might help sum1. Fwd to as many as u can. 

WhatsApp to free hai,, soo..frwrd it plz..
🌺
please read and forward 

 Dr.  of the United States has found  new cancer in human beings, caused by Silver Nitro Oxide. Whenever you buy recharge cards, don’t scratch with your nails, as it contains Silver Nitro Oxide coating and can cause skin cancer. Share this message with your loved ones.  
Important Health Tips:
👉Answer phone calls with the left ear.
👉Don't take your medicine with cold water.... 
👉Don't eat heavy meals after 5pm.
👉Drink more water in the morning, less at night.
👉Best sleeping time is from 10pm to 4 am.
👉Don’t lie down immediately taking medicine  or after meals.
👉When phone's battery is low to last bar, don't answer the phone, bcos the radiation is 1000 times stronger. 
👉Can you forward this to people you care about? 
I just did, 
Kindness costs nothing 
But 
Knowledge is power...
🚫🚫🚫 IMPORTANT 🚫🚫🚫

U.S.A. CHEMICAL Research Center Gives New Result : Dont Drink Tea in Plastic Cups n Dont Eat Any Food on Polythene Paper. The plastic reacts to heat n It Will Cause 52 Types of Cancers. So, This Good sms is  Equal to 100 Waste sms. Pls Forward to All whom U care.
[24/02 9:56 pm] JN. SHJ. teacher. sandhia. manoj: 🙏
[24/02 10:05 pm] JN-DXB ajitha: Good evening sir 🙏😀 good evening dear friends😀
[24/02 10:09 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Drtps sir, once this  news will be in the daily " The guru whose > 100 students became IAS "
[24/02 10:17 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Very true reshma
[24/02 10:17 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 🙏..
[24/02 10:24 pm] JN-DXB ajitha: 😀😀👌👌superb Reshma!!
[24/02 11:34 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏  got  really good information frm. the  news  paper  cuttings.👏
[24/02 11:37 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: Reshma kuttee..., now  u  r  the  younger  one  in  our  family.😀.you will get  more  care  frm. all  the  other members.
[25/02 1:04 am] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Sir it seems the auditorium is well maintained and neat.All students also well disciplined, even in their uniforms.
[25/02 1:09 am] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Even animals know how to handle the priorities according to situations. 👆
[25/02 1:09 am] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Shubarathri.
[25/02 6:40 am] JN-DXB ajitha: Good morning sir🙏 good morning jnaanam family 😀😀💐
[25/02 6:43 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Gud morning sir & frnds
[25/02 7:24 am] JN. SHJ. teacher. sandhia. manoj: Gm
[25/02 7:30 am] JN. DXB. lekha. 2014: Good morning
[25/02 7:46 am] JN. DXB. dr. sreelekha: Good morning🙏☕

Everyone is Gifted in one way or the other, 
But many people never attempt even to open 
their package...!
Explore yourself....

Smile- Have A Nice Day 😊😊🙏
[25/02 8:18 am] JN-DXB Manju: Good morning Sir & everyone🙏😊
[25/02 8:28 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: Good morning sir and to all of you🙏
[25/02 8:28 am] JN. DXB. Deepa. co. manju: Gud morning friends
[25/02 8:31 am] Dubai. sriya. d. for. session: Goodmorning Sir🙏 and all friendsğŸŒž
[25/02 8:31 am] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Always keep hoping for good..

Keep A Green Tree in Ur Heart,
The birds will Automatically Come.
Suprabhatham, shubadhinam.
[25/02 8:48 am] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Gud Mrng..Wish u all a beautiful day😄😄
[25/02 8:59 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Good morning all😄; Have a wonderful day!
[25/02 9:01 am] JN. AUH. vidya. varma: Good morning...
[25/02 9:19 am] JN. DXB. knr. latha. rajan: Good morning sir🙏and all friends🌅
[25/02 9:29 am] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏🌅 good morning. Have a blessed day.
[25/02 9:46 am] dias. Alapy. 8. reshma: Shubhadinashamsakal Guru ji and all others..
[25/02 9:47 am] JN-DXB ajitha: Dr. Sreelekha and Rekha your words are superb! Right from the heart! I loved it 😊
[25/02 9:48 am] JN-DXB ajitha: Nice pics sir! Good morning Reshma 😊
[25/02 9:48 am] dias. Alapy. 8. reshma: Good morning mam..🙏
[25/02 9:50 am] Hp anusha. durga: Good morning Chachu and everyone.. Have a great day.. 😊😊
[25/02 9:51 am] Hp anusha. durga: Very excited, will be meeting Chachu tomo at Naduvil... 😊😊
[25/02 9:52 am] dias. Alapy. 8. reshma: Enjoy...
[25/02 9:52 am] Hp anusha. durga: 😊😊
[25/02 9:54 am] JN-DXB ajitha: 😊👍 that's so sweet!
[25/02 9:54 am] Hp anusha. durga: 😊😊
[25/02 10:00 am] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏Namasthe to everyone. 
Especially Anshi nd Reshma.
Sreelekha nd Rekha ur words shows ur creativity. 
This is what our Guru used to advise us.
So valuable than forward ed msgs. Thank you🙏
[25/02 10:05 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: 🙏pics sir
[25/02 10:06 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: Enjoy anusha ...
[25/02 10:06 am] Hp anusha. durga: Thank u mam😊😊
[25/02 10:13 am] dias. Alapy. 8. reshma: Nice pause and click guru ji..👌
[25/02 10:13 am] dias. Alapy. 8. reshma: Namaste Mini Mam..🙏
[25/02 10:23 am] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 😄
[25/02 10:52 am] JN-DXB shyamala: Namasthe.....
[25/02 10:55 am] JN-DXB shyamala: Anusha enjoy.......
[25/02 11:03 am] JN. DXB. indu. tvm. d. 9th. parvathy: 🙏
[25/02 11:22 am] dias. Alapy. 8. reshma: Namaste Syamala mam..
[25/02 11:27 am] dias. Alapy. 8. reshma: INTERESTING 

1.Hot water will turn into ice faster than cold water. Why ?

2. Identify speciality of the sentence, “The quick brown fox jumps over the lazy dog” 
3.The strongest muscle in the body is ...... ?

5. ....... is the shortest complete sentence in the English language.

6.There are only two words in the English language that have all five vowels in order: “abstemious” and “facetious.”
12.The name of all the continents end with the same letter that they start with.
13.There are two credit cards for every person in the United States.
14.TYPEWRITER is the longest word that can be made using the letters only on one row of the keyboard.
15.Minus 40 degrees Celsius is exactly the same as minus 40 degrees Fahrenheit.
16.Chocolate can kill dogs, as it contains theobromine, which affects their heart and nervous system.
17.Women blink nearly twice as much as men!
18.You can't kill yourself by holding your breath.
19.It is impossible to lick your elbow.
20.The Guinness Book of Records holds the record for being the book most often stolen from Public Libraries.
21.People say "Bless you" when you sneeze because when you sneeze, your heart stops for a millisecond.
22.It is physically impossible for pigs to look up into the sky
23.The "sixth sick sheik's sixth sheep's sick" is said to be the toughest tongue twister in the English language.
24.“Rhythm” is the longest English word without a vowel.
25.If you sneeze too hard, you can fracture a rib. If you try to suppress a sneeze, you can rupture a blood vessel in your head or neck and die.
26.Each king in a deck of playing cards represents great king from history.
Spades - King David
Clubs - Alexander the Great, 
Hearts - Charlemagne 
Diamonds - Julius Caesar.
27. It is impossible to lick your elbow.
28.111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321
29.If a statue of a person in the park on a horse has both front legs in the air, the person died in battle.
If the horse has one front leg in the air, the person died as a result of wounds received in battle.
If the horse has a all four legs on the ground, the person died of natural causes.
30. What do bullet proof vests, fire escapes, windshield wipers and laser printers all have in common?
Ans. - All invented by women.
31.Question - This is the only food that doesn't spoil. What is this? 
Ans. - Honey
32. A crocodile cannot stick its tongue out.
33. A snail can sleep for three years.
34. All polar bears are left handed.
35. American Airlines saved $40,000 in 1987 by eliminating one olive from each salad served in first-class.
36. Butterflies taste with their feet.
37. Elephants are the only animals that can't jump.
38. In the last 4000 years, no new animals have been domesticated.
39. On average, people fear spiders more than they do death.
40. Stewardesses is the longest word typed with only the left hand.
41. The ant always falls over on its right side when intoxicated.
42. The electric chair was invented by a dentist.
43. The human heart creates enough pressure when it pumps out to the body to squirt blood 30 feet.
44. Rats multiply so quickly that in 18 months, two rats could have over million descendants.
45. Wearing headphones for just an hour will increase the bacteria in your ear by 700 times
46. The cigarette lighter was invented before the match.
47. Most lipstick contains fish scales.
48. Like fingerprints, everyone's tongue print is different.
[25/02 11:31 am] JN-DXB shyamala: Reshma👍👍
[25/02 11:31 am] dias. Alapy. 8. reshma: 😊😊
[25/02 11:33 am] JN-SHJ-bavitha: Will you please post this message in the known groups so that it gets circulated, thanks.

If you have come across any bright students coming from poor financial background who have finished their 10th standard this year and scored more than 80%, please ask them to contact the NGO - Prerana
(Supported by Infosys foundation).

The NGO is conducting a written test and those who clear the test will be eligible for financial help for their further studies.

Please ask the students to contact the people mentioned below to get
the form:

580, Shubhakar, 44th cross,
1st A main road,
Jayanagar, 7th block,
Bangalore.

Contact numbers:
1. Ms. Saraswati - 99009 06338
2. Mr. Shivkumar - 99866 30301
3. Ms. Bindu - 99645 34667

Even if you don't know anyone, please pass on this info, someone might be in need of this.
[25/02 11:36 am] dias. Alapy. 8. reshma: Bavitha mam, valuable message. ..shall  share..
[25/02 11:50 am] JN. DXB. Lisha. 2days: Good morning sir and all
[25/02 12:01 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Our greatest  guru ji..👏
[25/02 12:05 pm] JN-SHJ-bavitha: ഒരു കുട്ടി, അവന്à´±െ à´®ുà´¤്തശ്à´¶ി കത്à´¤െà´´ുà´¤ുà´¨്നത്‌ à´¨ോക്കിà´¯ിà´°ിക്കുകയാà´¯ിà´°ുà´¨്à´¨ു.
ഒരു ഘട്ടത്à´¤ിà´²്‍ അവള്‍ ചോà´¦ിച്ചു:
"നമ്മള്‍ ചെà´¯്à´¤ എന്à´¤ിà´¨െà´¯െങ്കിà´²ും പറ്à´±ി കഥയെà´´ുà´¤ുകയാà´£ോ? എന്à´¨െക്കുà´±ിച്ചുà´³്à´³ ഒരു കഥയാà´£ോ ഇത്‌?"

à´®ുà´¤്തശ്à´¶ി എഴുà´¤്à´¤ു à´¨ിà´°്‍à´¤്à´¤ിà´¯ിട്ട്‌ à´ªേരക്കുട്ടിà´¯ോട്‌ പറഞ്ഞു:
"ഞാà´¨്‍ à´¨ിà´¨്à´¨െക്കുà´±ിച്ചെà´´ുà´¤ുകയാà´£്‌, സത്യത്à´¤ിà´²്‍. എന്à´¨ാà´²്‍ à´µാക്കുകളെക്കാà´³്‍ à´®ുഖ്à´¯ം ഞാà´¨ുപയോഗിക്കുà´¨്à´¨ à´ªെà´¨്‍à´¸ിà´²ാà´£്‌. à´¨ീ വളരുà´®്à´ªോà´³്‍ ഈ à´ªെà´¨്‍à´¸ിà´²്‍ à´ªോà´²െà´¯ാà´¯ിà´¤്à´¤ീരണമെà´¨്à´¨് ഞാà´¨ാà´¶ിക്കുà´¨്à´¨ു."

അവള്‍‍ ജിജ്ഞാസയോടെ ആ à´ªെà´¨്‍à´¸ിà´²ിà´²േക്ക്‌ à´¨ോക്കി. അതിà´¨്‌ à´¯ാà´¤ൊà´°ു സവിà´¶േഷതയും à´¤ോà´¨്à´¨ിà´¯ിà´²്à´².

"പക്à´·േ ഞാà´¨്‍ കണ്ടിട്ടുà´³്à´³ മറ്à´±േà´¤ൊà´°ു à´ªെà´¨്‍à´¸ിà´²ിà´¨െà´¯ും à´ªോà´²െà´¯ാണല്à´²ോ ഇതും!"

"à´¨ീ കാà´°്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെ കാà´£ുà´¨്à´¨ുà´µെà´¨്നതിà´¨െ ആശ്à´°à´¯ിച്ചിà´°ിക്കുമത്‌. ഇതിà´¨്‌ അഞ്ചു ഗുണങ്ങളുà´£്ട്‌. അവയെ à´®ുà´±ുകെ à´ªിടിച്ചാà´²്‍ എല്à´²ാà´¯്à´ª്à´ªോà´´ും à´²ോകത്à´¤ോട്‌ സമരസപ്à´ªെട്ട്‌ à´ªോകാà´¨്‍ കഴിà´¯ുà´¨്നയാà´³ാà´¯ിà´¤്à´¤ീà´°ും à´¨ീ.

ഒന്à´¨ാമത്à´¤െ ഗുà´£ം: à´¨ിനക്ക്‌ വലിà´¯ കാà´°്യങ്ങള്‍ ചെà´¯്à´¯ാà´¨്‍ കഴിà´¯ും. പക്à´·േ à´¨ിà´¨്à´±െ ചുവടുകളെ നയിക്കുà´¨്à´¨ ഒരു കൈà´¯ുà´£്ടെà´¨്നത്‌ à´¨ീà´¯ൊà´°ിക്കലും മറക്കരുà´¤്‌. ആ കൈà´¯െ നമ്മള്‍ à´¦ൈവമെà´¨്à´¨ു à´µിà´³ിക്കുà´¨്à´¨ു. അവന്‍ നമ്മളെ അവന്à´±െ à´¹ിതമനുസരിച്ച്‌ നയിക്കുà´¨്à´¨ു.

à´°à´£്ടാമത്à´¤െ ഗുà´£ം: ഇടയ്ക്കിടെ, എഴുà´¤്à´¤്‌ à´¨ിà´°്‍à´¤്à´¤ിà´¯ിട്ട്‌ ഞാà´¨ിà´¤ിà´¨്à´±െ à´®ൂà´°്‍ച്ച കൂട്ടുà´¨്à´¨ു. അത്‌ കാà´°à´£ം à´ªെà´¨്‍à´¸ിà´²്‍ അല്‌à´ªം കഷ്ടപ്à´ªെടുà´¨്à´¨ുà´£്ട്‌. എന്à´¨ാലത്‌ കഴിà´¯ുà´®്à´ªോà´³്‍ അവന്‌ കൂടുതല്‍ à´®ൂà´°്‍ച്ച കൈ വരുà´¨്à´¨ു. അത്‌ à´ªോà´²െ, à´¨ീà´¯ും ചിà´² à´µേദനകളും à´¦ുഃഖങ്ങളും സഹിക്കാà´¨്‍ പഠിക്കണം.
എന്à´¤െà´¨്à´¨ാà´²്‍ അവ à´¨ിà´¨്à´¨െ കൂടുതല്‍ à´®െച്ചപ്à´ªെട്ട ഒരു à´µ്യക്à´¤ിà´¯ാക്കി à´®ാà´±്à´±ും.

à´®ൂà´¨്à´¨ാമത്à´¤െ ഗുà´£ം: à´ªെà´¨്‍à´¸ിà´²്‍ എപ്à´ªോà´´ും ഒരു എറേസര്‍ ഉപയോഗിക്കാà´¨്‍ നമ്à´®െ അനുവദിക്കുà´¨്à´¨ു, ഏതു à´¤െà´±്à´±ും à´®ാà´¯്ക്കാà´¨ാà´¯ി. അതായത്‌, നമ്മള്‍ ചെà´¯്à´¯ുà´¨്നതെà´¨്à´¤െങ്കിà´²ും à´¤ിà´°ുà´¤്à´¤ുà´¨്നത്‌ ഒരു à´®ോശപ്à´ªെട്ട കാà´°്യമല്à´². അത്‌ നമ്മളെ à´¨ീà´¤ിà´¯ുടെ വഴിà´¯ിà´²്‍ നടക്കുà´µാà´¨്‍ സഹാà´¯ിക്കുà´¨്à´¨ു.

à´¨ാà´²ാം ഗുà´£ം: ഒരു à´ªെà´¨്‍à´¸ിà´²ിà´²്‍ à´ª്à´°à´§ാà´¨ം തടി കൊà´£്ടുà´³്à´³ à´ªുà´±ംà´¤ോടല്à´², അതിà´¨ുà´³്à´³ിà´²െ ഗ്à´°ാà´«ൈà´±്à´±ാà´£്‌. അത്‌ കൊà´£്ട്‌ എപ്à´ªോà´´ും à´¨ിà´¨്à´±െ ഉള്à´³ിà´²ുà´³്ളതിà´¨്‌ à´¶്à´°à´¦്à´§ നല്‌കുക.

ഒടുà´µിà´²ാà´¯ി, à´ªെà´¨്‍à´¸ിà´²ിà´¨്à´±െ അഞ്ചാമത്à´¤െ ഗുà´£ം: അത്‌ എപ്à´ªോà´´ും ഒരു അടയാà´³ം അവശേà´·ിà´ª്à´ªിക്കുà´¨്à´¨ു. അതേ à´°ീà´¤ിà´¯ിà´²്‍, à´¨ീ ജീà´µിതത്à´¤ിà´²്‍ ചെà´¯്à´¯ുà´¨്à´¨ ഓരോ കാà´°്യവും ഒരടയാà´³ം à´¬ാക്കി വയ്ക്കുà´®െà´¨്à´¨് à´¨ീ മനസ്à´¸ിà´²ാക്കണം. അതിà´¨ാà´²്‍ ഓരോ à´ª്à´°à´µൃà´¤്à´¤ി ചെà´¯്à´¯ുà´®്à´ªോà´´ും അതേà´ª്പറ്à´±ി à´¬ോധവതിà´¯ാà´¯ിà´°ിക്കാà´¨്‍ à´¶്à´°à´®ിക്കൂ." 


(à´ªൗà´²ോ കൊà´¯്‌à´²ോà´¯ുടെ 'ഒഴുകുà´¨്à´¨ നദിà´¯െà´¨്à´¨ à´ªോà´²െ' എന്à´¨ à´ªുà´¸്തകത്à´¤ിà´²്‍ à´¨ിà´¨്à´¨്‌.)
[25/02 12:06 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Good Morning Sir & all my friends
[25/02 12:06 pm] JN-SHJ-bavitha: 🙏 sir..
[25/02 12:11 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Watch "WHAT UNITED STATES IMPORT FROM INDIA." on YouTube - WHAT UNITED STATES IMPORT FROM INDIA.: http://youtu.be/rTJP---FhCc
[25/02 12:22 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Mini aaroo paranju vecha ullill thattunna chila vakkukkal nammude ormayil undagum.onnum arkkum swanthamalla.
[25/02 12:23 pm] dias. Alapy. 8. reshma: The sun with the enlightened ones..
[25/02 12:26 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Nice pic ! ! ! ! !
[25/02 12:46 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Sir nte Oro nimishavum vilappetta thanu. Athu oralkkalla Orupadu per kku vendi ullathanu. Prayers 🙏
[25/02 12:48 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Hi Rekha.Ormayille ninnu nalla thine purathedukkanulla  avasaramalle  nammude ee koottayma👍
[25/02 12:49 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Well said, Mini mam..
[25/02 12:50 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: "You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you." Gud Mrng and a Grt Day to U All.
[25/02 12:52 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Okay moluttiye
[25/02 12:52 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 👍👍reshmi
[25/02 12:53 pm] dias. Alapy. 8. reshma: What is talent? this is awesome👌👍

Rahul Gandhi is yet to start his career at 43 yrs and Sachin retired and awarded “Bharat Ratna” at 40yrs. that's called talent.

What is success?

In 1988 Tendulkar failed in English in 10th Std..
Now in 2010, 10th Std English 1st Lesson is about TENDULKAR. Thats success..
Very interesting & meaningful msg to share:

If:
A B C D E F G H I J K LM N O P Q R S T U V W X Y Z
is equal to:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Then,

H+A+R+D+W+O+R+K ;
8+1+18+4+23+15+18+11=98%

K+N+O+W+L+E+D+G+E ;
11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

L+O+V+E;
12+15+22+5 = 54%

L+U+C+K ;
12+21+3+11 = 47%

None of them makes 100%. Then what makes 100%?

Is it Money? NO!

M+O+N+E+Y= 13+15+14+5+25=72%

Leadership? NO!

L+E+A+D+E+R+S+H+I+P= 12+5+1+4+5+18+19+8+9+16=97%

Every problem has a solution, only if we perhaps change our "ATTITUDE"...

A+T+T+I+T+U+D+E ;
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

It is therefore OUR ATTITUDE towards Life and Work that makes 
OUR Life 100% Successful.

Amazing mathematics

Beautiful msg to share.
[25/02 12:55 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 👍Reshma.
[25/02 12:56 pm] JN-SHJ-bavitha: 👍
[25/02 12:56 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Yes dear. 👍
[25/02 1:01 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: Good one reshma...
Mini .reshmi..great thought good messages....
U all r awesome...
This unity defenitly  helps us  to bring out the best out of us...
Pranams our great guru..
[25/02 1:08 pm] JN-AUH. shailaraj. mbbs. son. chennai: Reshma .....Very intresting nd meanful
[25/02 1:12 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Yes dhanya.our unity will become our great strength with our Guruji's guidance.
[25/02 1:12 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 😃😃
[25/02 1:15 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Good thought. .👍
[25/02 1:32 pm] DrTP SASIKUMAR: Navodaya
[25/02 1:32 pm] DrTP SASIKUMAR: Kasargod
[25/02 1:35 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Nice students. .
[25/02 1:50 pm] Dubai. sriya. d. for. session: True
[25/02 1:50 pm] Dubai. sriya. d. for. session: nice msgs
[25/02 1:50 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 🙏Sir
[25/02 3:52 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Every snaps & messages super.👏👏👏
[25/02 4:18 pm] Dubai tlpmb. suvarna: 👏👏👏
[25/02 4:57 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: 👏👏👏
[25/02 5:36 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 👍👍..neetha mam
[25/02 6:05 pm] Dubai. sriya. d. for. session: My 6 yr old son asks, amma wht God eats? Do Gods die?
[25/02 6:08 pm] JN-DXB ajitha: Sriya 😀😀😀 that's soo cute!! Kids, they talk their heart!!
[25/02 6:17 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Sriya mam..,.. nice question ..needs to be answered. 👍👍👌👌
[25/02 6:18 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Yes Ajitha😃 n Reshma. Donno wht answer to be given.
[25/02 6:19 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Reshma molu pls. Dont call Mam. U r like our daughter😃
[25/02 6:19 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Nice question from ur sweet son.It shwd his innocence
[25/02 6:19 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Then what should i call ?
[25/02 6:21 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Reshma nice video.Proud to be an Indian. .
[25/02 6:22 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 😃😄😀
[25/02 6:29 pm] dias. Alapy. 8. reshma: @ Sriya (mam??) ..God may have eaten AMRITH ..so he is still alive and won't die too..😜😜
[25/02 6:40 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Nice answer dear
[25/02 6:42 pm] Dubai. sriya. d. for. session: True Rachana. As Sir says,  if we reject to answer their queries, thy wont come up with any when thy grow up.
[25/02 6:58 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: True sriya
[25/02 6:58 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Pls do answer
[25/02 6:59 pm] dias. Alapy. 8. reshma: ..God may have eaten AMRITH ..so he is still alive and won't die too..😜😜
[25/02 7:00 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Nice answer Reshma for child of his age ie enough nw
[25/02 7:01 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 😃
[25/02 8:19 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Awesome Conversation between God And a Man. Read it and don’t forget to share it with your friends.
🇰🇷🇰🇷
Man: God, can I ask You a question?
😝😳
God: Sure
😌
Man: Promise You won’t get mad …
😒
God: I promise
😌
Man: Why did You let so much stuff happen to me today?
😒
God: What do u mean?
😒
Man: Well, I woke up late
😳
God: Yes
😒
Man: My car took forever to start
😳
God: Okay
😒
Man: at lunch they made my sandwich wrong & I had to wait
😳
God: Huummm
😒
Man: On the way home, my phone went DEAD, just as I picked up a call
😁
God: All right
😒
Man: And on top of it all off, when I got home ~I just want to soak my feet in my new foot massager & relax. BUT it wouldn’t work!!! Nothing went right today! Why did You do that?
😰
God: Let me see, the death angel was at your bed this morning & I had to send one of My Angels to battle him for your life. I let you sleep through that
😊
Man (humbled): OH
😔
GOD: I didn’t let your car start because there was a drunk driver on your route that would have hit you if you were on the road.
😊
Man: (ashamed)
😒
God: The first person who made your sandwich today was sick & I didn’t want you to catch what they have, I knew you couldn’t afford to miss work.
😊
Man (embarrassed): Okay
😒
God: Your phone went dead bcuz the person that was calling was going to give false witness about what you said on that call, I didn’t even let you talk to them so you would be covered.
😊
Man (softly): I see God
😒
God: Oh and that foot massager, it had a shortage that was going to throw out all of the power in your house tonight. I didn’t think you wanted to be in the dark.
😀
Man: I’m Sorry God
👏
God: Don’t be sorry, just learn to Trust Me…. in All things , the Good & the bad.
♨💥
Man: I will trust You.
👏
God: And don’t doubt that My plan for your day is Always Better than your plan.
♨💥
Man: I won’t God. And let me just tell you God, Thank You for Everything today.
♨💥
God: You’re welcome child. It was just another day being your God and I Love looking after My Children 
♨ 💥

Do you believe in GOD
♨💥
Why Do we feel sleepy in Prayer, 

But stay awake through a 3 hour movie?
☀♨
Why are we so bored when we look at the HOLY BOOK,

But find it easy to read other books?
☀♨
Why is it so easy to ignore a msg about God,

Yet we forward the nasty ones?

Why are Prayers getting smaller,

But bars and clubs are expanding?

Why is it so easy to worship a celebrity,
☀♨
But very difficult to engage with God?
💥♨
Think about it, are you going to forward this?
♨💥
Are you going to ignore it, cause you think you will get laughed at?

♨💥
80% of you won't forward this.
☀💥
God  said:
If you deny me in front of your
friends, I will deny you on the day of judgment: 
☀💥
When one door closes , God opens two : If God has opened  doors for you, 
☀💥
send this message to everyone
including me....
☀💥
God has no BLACKBERRY but he's my favorite contact ... !! 
☀💥
He is not on FACEBOOK but he is my best friend .... !! 
☀💥
He is not on TWITTER but I still follow him .... !! 
☀💥
& even without the INTERNET I am always connected to him .....!!
☀💥
He is not on WHATSAPP but he's alwaya online.  Forward this to many.
[25/02 8:22 pm] JN. DXB. rajani. unnikrishnan. co. BiMa: 👍
[25/02 8:25 pm] JN. DXB. indu. tvm. d. 9th. parvathy: 👍
[25/02 8:28 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: 👍reshma
[25/02 8:34 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: Nice pics Sir 🙏👏
[25/02 9:24 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Nice message mam.. God is an active member in a social network known as Faithbook.. All are his followers there..
[25/02 9:26 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Superb msg...👍😊

On a thundering rainy day, Mom went to pick her six year son from school thinking that he will fear lightning.

But she found him smiling at the sky for every lightning..
She asks, "Why are you smiling..?"
Son : "God is taking my Pictures & I need to look good.."

Life is simple. 
we complicate it.  ğŸ˜ŠğŸ‘


Once I asked GOD why he dosent fulfil my wishes if he's everywhere....
GOD replied in a very technological manner....
"I am like Wifi. .. my child... I might be available but you got to connect to me with a correct password. ... which is FAITH..."
Good Morning .... 😊👍
[25/02 9:43 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 👍
[25/02 10:44 pm] JN-SHJ simmy: Really a good one
[25/02 11:14 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Thoughtful msg santhoshji😊
[25/02 11:35 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: Beautiful Lines:
    
    ''Alone I can 'Say' but 
    together we can 'talk'.

    'Alone I can 'Enjoy' but 
     together we can 
    'Celebrate'. 
    
    'Alone I can 'Smile' but 
    together we can 'Laugh'.

    That's the BEAUTY of 
    Human Relations. 

    We are nothing without 
    each other 
   
    😊Stay Connected!!😊.
[25/02 11:38 pm] Dubai. Laxmi. amrita. vaikam: Beautiful Lines:
    
    ''Alone I can 'Say' but 
    together we can 'talk'.

    'Alone I can 'Enjoy' but 
     together we can 
    'Celebrate'. 
    
    'Alone I can 'Smile' but 
    together we can 'Laugh'.

    That's the BEAUTY of 
    Human Relations. 

    We are nothing without 
    each other 
   
    😊Stay Connected!!😊.
[26/02 1:06 am] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: 👏👏👏
[26/02 1:22 am] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: 👏👏👏
[26/02 1:24 am] JN. SHJ. teacher. sandhia. manoj: 👍👍👍
[26/02 6:29 am] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: Good morning sir🙏and all friends😀
[26/02 6:35 am] JN-DXB ajitha: Good morning sir🙏 morning friends😊💐
[26/02 6:43 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Gud morning sir & dear frnds
[26/02 6:59 am] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Gud Mrng sir and all dear friends.🙏🙏
[26/02 7:43 am] Dubai. sriya. d. for. session: Goodmorning Sir🙏 and all😃
[26/02 8:02 am] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Good morning Sir and all dear friends.🙏
[26/02 8:02 am] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Good kavitha Asha. Nice message for us.
[26/02 8:04 am] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏🌅good morning
[26/02 8:14 am] Dubai. minu. alapy. co. BiMa: Good morning
[26/02 8:26 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: Good morning sir and to all of you 🙏
[26/02 8:27 am] JN. DXB. dr. cini. cusat. ES: Good morning and wishes for a perfect day to all of you
[26/02 8:40 am] JN. DXB. lekha. 2014: Good morning all
[26/02 8:40 am] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Suprabhatham Sir and my dear friends.
[26/02 8:45 am] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Yesterday is a history.                 Tomorrow is a mystery.        Today is a gift.                            Enjoy today to its optimum.
[26/02 9:06 am] JN. DXB. knr. latha. rajan: Good morning sir😀🙏and all friends🌅
[26/02 9:08 am] dias. Alapy. 8. reshma: 🙏
[26/02 9:30 am] JN. DXB. kooveri. sunitha: 🌿🌼
"Good ideas are not adopted automatically. They must be driven into practice with courageous patience."
🌼🌿

🙏🙏Good Morning🙏🙏
[26/02 9:43 am] JN. DXB. Raji. co. lisha: Good Morning Sir and friends
[26/02 9:44 am] JN. DXB. Lisha. 2days: Good morning sir and all
[26/02 9:48 am] JN-DXB Manju: Subadhinasamsakal Sir & all...
[26/02 10:33 am] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏 anybody working with sharjah our own school. Pls revert.rgds
[26/02 10:38 am] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Good morning Sir & all dear friends
[26/02 12:21 pm] JN. DXB. Reshma. Vinod: Good morning every one...have a great day👍
[26/02 12:38 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 🙏Great. Our loving, hardworking, inspiring "karanavar".🙏
[26/02 12:48 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Nice pics Guru ji👍..
[26/02 1:11 pm] JN-DXB Manju: 🙏👍👌
[26/02 1:17 pm] Dubai. minu. alapy. co. BiMa: What happd mam
[26/02 1:59 pm] dias. Alapy. 8. reshma: A German once visited a temple under
construction where he saw a sculptor making an idol of God...

Suddenly he noticed a similar idol lying nearby...
Surprised, he asked the sculptor, "Do you
need two statues of the same idol?"
"No," said the sculptor
without looking up, "We need only one, but the first one got damaged at the last stage..."

The gentleman
examined the idol and found no apparent damage...

"Where is the damage?" he asked.
"There is a scratch on the nose of the idol." said the sculptor, still
busy with his work....

"Where are you going to install the idol?"

The sculptor replied that it would be
installed on a
pillar twenty feet high...

"If the idol is that far who is going to know that there is a scratch on the nose?"
the gentleman asked.

The sculptor stopped work, looked up at the gentleman, smiled and said,

"I will know it..."

The desire to excel is exclusive of the fact whether someone else appreciates it or not....

"Excellence" is a
drive from inside, not outside....

Excellence is not for
someone else to notice but for your own satisfaction and efficiency.


Quote for the day !

Don't Climb a Mountain with an Intention that the World Should See You,
Climb the Mountain with the Intention to See the World.
😀😀
[26/02 3:02 pm] JN-DXB ajitha: Reshma😊 Excellent example for "excellence"!!👌👌
[26/02 3:02 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 😄 Ajitha mam
[26/02 3:04 pm] JN-DXB ajitha: Ado Reshma, y mam? Call me Aunty - feels more closer!! Wat do u think?
[26/02 3:05 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Okay aunty..
[26/02 3:05 pm] JN-DXB ajitha: Cool molu!
[26/02 3:10 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 😃😊
[26/02 3:12 pm] JN-DXB ajitha: 😀😀
[26/02 3:15 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 👍👍👏👏 Reshma😃
[26/02 3:21 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: My moluttiye. Ur excellent.
[26/02 3:21 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 😃..I'm not that excellent Mini mam..
[26/02 3:22 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: Why nor dear.
[26/02 3:22 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 😃..dont know
[26/02 3:25 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: That ur  humbleness. U r definitely excellent.
[26/02 3:28 pm] dias. Alapy. 8. reshma: 😇..
[26/02 4:42 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 😄
[26/02 4:44 pm] JN-DXB shyamala: "Daridryamenthennarinjavarkparaklesha
[26/02 4:47 pm] JN-DXB shyamala: Daridryamenthannarinjavarkke
Paril. paraklesha vivekamulluu.....
Ethu kavi vakyam.......
Oru achan makane daridryam padippikan kondupoyi.......
[26/02 4:49 pm] JN-DXB shyamala: Evide aarkkanu daridryam?
[26/02 4:49 pm] dias. Alapy. 8. reshma: The rich family is poor
[26/02 4:50 pm] JN-DXB shyamala: How?
[26/02 4:53 pm] JN-DXB shyamala: You can write your imagination........... That is creativity......😄
[26/02 4:53 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Having only money and facilities won't make one rich..   Richness is beyond what can be valued..
[26/02 4:54 pm] JN-DXB shyamala: Write.......
[26/02 4:55 pm] JN-DXB shyamala: Write more and more......
[26/02 4:56 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Another answer. .. "Daddy, we are rich ..because I have u as my father who taught me what poverty is...and u have me as ur son who learned what u taught. ."
[26/02 5:03 pm] JN-DXB shyamala: Not answer........ Your imagination  and your creativity......😄
[26/02 5:05 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Thank u mam..for this new info
[26/02 5:06 pm] JN-DXB shyamala: Take a paper and write.........you will get a beautiful story........ Reshma😄😄
[26/02 5:07 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Okay..now I'm going to study mam..after that I'll write..
[26/02 5:10 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: Reshmakutty sukhamano
[26/02 5:10 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: Two three days I was not active in whatsup
[26/02 5:11 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: Today weekend for us.
[26/02 5:12 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: I know you are an outstanding student.
[26/02 5:13 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: May God bless you my dear
[26/02 5:18 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Parijathamrajan mam..Sorry for the late reply..
[26/02 5:18 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Sukhaman mam..
[26/02 5:28 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏 Will call you individually for March 20 registration from Saturday.
[26/02 7:27 pm] DrTP SASIKUMAR: Latha. . Welcome back.
[26/02 7:32 pm] JN. DXB. bindu. madhu: Asha good video. ..
[26/02 7:44 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: What is ABSENCE OF JUDGEMENT : - please read on
A 24-year old boy looking out through a train's window shouted, Dad, look, "the trees are going behind; they are moving very fast" his Dad simply stared at him with so much joy and smiled! A young couple seated nearby looked at the 24-year old and thought to themselves, he's so grown up but so childish, he must have a mental disorder for his father not to be bothered. Suddenly the young man exclaimed again; Dad, look, "the clouds are running with us" the couple could not resist and said to the old man, why don't you take your son to a good doctor may be a  psychiatrist? The old man smiled and said I just did. We are just coming from a doctor but not a psychiatrist ; we are just coming from the hospital. My son was blind from birth. He just got his sight today for the very first time,  his behavior may seem stupid to you, it's more than a miracle to me. The young couple just sat down there, lost for words with a mixture of tears and shame in their eyes.. 

Everybody on earth has a story; don't judge people so fast or jump into conclusion about any one you don't know where they are coming from or what they have to deal with. The truth behind their story might  surprise you. Take it easy with others......p
[26/02 7:56 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: 👏👏   good one reshmi👍👍
[26/02 7:57 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: 👍 asha
[26/02 7:59 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: 👏👏👍👍
[26/02 8:02 pm] Dubai latha. ijkd: Thanks a lot sir
[26/02 8:14 pm] JN. DXB. bindu. madhu: Santhosh good messages👌👌👌
[26/02 8:21 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Excellent msg. Reshmi👏👏 Videos👍👏 Santhoshji n Asha.
[26/02 8:32 pm] JN. DXB. bindu. madhu: Reshmi excellent messages 👍👍👏👏
[26/02 8:34 pm] Dubai latha. ijkd: Nice video and inspiring message
[26/02 8:36 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Msg &video 😊
[26/02 8:42 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: Good one RESHMI
[26/02 8:43 pm] Dubai latha. ijkd: Hi All,

Will you please post this message in the known groups so that it gets circulated, thanks.

If you have come across any bright students coming from poor financial background who have finished their 10th standard this year and scored more than 80%, please ask them to contact the NGO - Prerana (Supported by Infosys foundation).

The NGO is conducting a written test and those who clear the test will be eligible for financial help for their further studies.

Please ask the students to contact the people mentioned below to get
the form:

580, Shubhakar, 44th cross,
1st A main road,
Jayanagar, 7th block,
Bangalore.

Contact numbers:
1. Ms. Saraswati - 99009 06338
2. Mr. Shivkumar - 99866 30301
3. Ms. Bindu - 99645 34667

Even if you don't know anyone, please  pass on this info, someone might be in need of this.

Thanks.
[26/02 8:49 pm] DrTP SASIKUMAR: Amruta school students at kasargod central university
[26/02 9:02 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Nice pics👍👍
[26/02 9:15 pm] JN. DXB. kooveri. sunitha: I am just a Mother...

I teach a child to read at school, I'm called a Teacher. 
But if I teach my child to read Stories and tales at home, then I'm just a Mother.

If I plan lessons for a class, I'm called a Curriculum Coordinator. But if educate my child at home, then I'm just a mother.

If I sit and talk to children an hour each, a week, addressing their needs, I'm a Speech Therapist. 
But if I engage and help my child with patience every minute of every day, instill proper values, then I'm just a Mother.

If I look after a patient in the hospital,I'm called a Nurse. 
But, if I nurse my child when they're ill, awake all night, none able to replace my reassuring presence, then I'm just a Mother.

If I manage my boss's office, I'm called a Secretary, 
But, if I organise my children's lives and my home, a place for everything and everything in its place, then I'm just a Mother.

If I prepare a meal in a restaurant, I'm called a Chef. 
But, if I cook nutritious meals daily, made with love, remembered forever, then I'm just a Mother.

If I work late worrying about a deal for clients, how to make them as much money as I can, I'm a Career Woman. 
But, if I stay up worrying and planning my children's bright future, the bright future of our world, then I'm just a Mother.

If I sing on a stage, I'm an Artist.
If I sing a lullaby every night, then I'm just a Mother.

But we often tend to forget and realise that being a mother and bringing up our children with the values is the hardest profession of all.

May God make it easy for all the mums-to-be n all those who are already mothers.

“If a beautiful woman is a jewel...a mother is a TREASURE.”⭐
[26/02 9:17 pm] JN. AUH. jayakrishnan. varma: 🚝🚇🚈🚋🚃✈RailwayBudget‬ Highlights:

Highlights from Railway Minister Suresh Prabhu's Speech:

●No increase in passenger fares

●SMS alert to be introduced for train timings

●To introduce air-conditioned coaches for suburban trains

●Wi-fi to be available at 400 railway stations

●To revamp station redevelopment policy completely

●To have bidding system for redevelopment of stations

●To develop 10 satellite railway stations this year

●On-board entertainment facility could be extended on Shatabdi trains

●Mobile charging stations will be introduced general class coaches

●Wagon-making scheme to be reviewed to make it easier for private investment

●To improve cleanliness & design of bed linen

●All India 24x7 grievances helpline 138 to start soon 

●7,000 more toilets to be replaced by Bio-Toilets, New toilets at 650 stations, more vacuum toilets

●Passenger travelling unreserved can procure a ticket within 5 minutes

●Mobile application to address complaints of people is also being developed

●Hand-held devices for ticket checkers for moving towards paperless ticketing

●Centrally managed railway display network in over 2000 stations in next 2 years

●We are committed to provide rail connectivity to North Eastern states

●CCTVs to be introduced in select trains and suburban trains for women safety

●Train Protection Warning System, Train Collision Avoidance System

●Tickets can be booked 120 days in advance instead of 60 days

●Plan expenditure to go up to a record Rs 1.1 lakh crore in 2015-16 from Rs 66,000 crore in the previous year

●Railways plans to spend over Rs 8 lakh crore over five years

●We will introduce train sets saving 20% of journey time, similar to bullet trains in design, and that can run on existing tracks

●Feasibility report of high speed train between Mumbai and Ahmedabad expected by mid-2015

●The speed passenger trains across nine corridors will be increased to 160-200 km from 110 km

●Railways to go through transformation in five years; to increase track capacity by 10 per cent to 1.38 lakh km

●To monetise assets rather than sell them

●To set up full-fledged Railway University in FY16

●Rs.2000 crore for Coastal Connectivity Program; Rs.2500 crore through BOT/Annuity route

●6608 kms of track to be electrified

●Projects worth Rs 96,182 crore to expand capacity of 9,420 km rail lines

●Drawing up comprehensive policy to tap latent advertising potential
[26/02 9:32 pm] JN. DXB. bindu. madhu: "If a beautiful woman isa jewel.... a mother is a TREASURE. " 👏👏👏sunitha
[26/02 9:36 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Mother's r the gift of god.I have a wonderful mother.Thanks god 4 her😊😊😊😊😊
[26/02 9:36 pm] dias. Alapy. 8. reshma: " Mother is the greatest and the most valuable treasure of every child " ..... Beautiful message Sunitha mam..
[26/02 9:39 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Dr.  Friends
[26/02 9:39 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Bindechi is down with fever. pls pray for her.
[26/02 9:48 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏 good  mesg. Sunitha.👍👏
[26/02 9:49 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: V beautiful message sunitha👏👏👏👍👍
[26/02 10:01 pm] Dubai latha. ijkd: Thank you for the beautiful message sunitha
[26/02 11:05 pm] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Good one sunitha
[26/02 11:12 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: Sunitha👏👏👏👏
[26/02 11:17 pm] JN-AUH-dhanya tlpb: Thanku santhosh great videos u shared👍👍👍
[26/02 11:45 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏Reshmi, good video.👍
[26/02 11:57 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: NYC pics Sir
[27/02 12:22 am] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Santosh good one👏👏👍
[27/02 12:22 am] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Neetha very true
[27/02 12:26 am] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: Neetha and Santhosh very good one 👏👏👏
[27/02 12:27 am] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: Good night Sir, Bindhu and all
[27/02 12:28 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Boys r also fair in their act  santhoshji not only girls
[27/02 1:06 am] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏 bindu take care.
[27/02 5:02 am] dias. Alapy. 8. reshma: Greetings guru ji 🙏
[27/02 5:03 am] dias. Alapy. 8. reshma: Nice pic !!
[27/02 8:26 am] JN. DXB. leena. jayasankar: 🇮🇳🙏
[27/02 8:27 am] JN. DXB. leena. jayasankar: 🌅 good morning
[27/02 8:41 am] JN-DXB ajitha: Good morning sir 🙏 good morning friends 😀😀 happy weekend and have a wonderful fun filled day with fam n friends😀😀
[27/02 8:42 am] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Good morning Sir and all dear friends. Wish you all a lovely day....🙏
[27/02 8:44 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Gudmorning sir & dear frnds .
[27/02 9:51 am] JN. AUH. shypa. umesh. kannur: Missing all the theyyam & thera..its more than 10 years since attended last one. Thank u sir for bringing back memories
[27/02 9:56 am] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Good morning Sir , all dear friends
[27/02 10:00 am] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: Sir , nattile utsvakalam ormayayittu varshngalayiii..
Thank you so much Sir...bringing back memories..
[27/02 10:15 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: Good morning sir and to all of you 🙏
[27/02 10:15 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: NYC pics Sir
[27/02 10:17 am] DrTP SASIKUMAR: Jnaanam learning group hyderabad-kannur
[27/02 10:40 am] JN. DXB. payyanur. ramesh. AsiaNetRadio: Really nostalgic.. drtps
[27/02 10:42 am] JN. DXB. leena. jayasankar: 🙏
[27/02 11:06 am] JN. DXB. lekha. 2014: Goodmorning all
[27/02 11:22 am] JN-AJMAN Sabitha: Namasthe Sir and friends.... Wishing you all a happy wknd and best wishes for all the young buds who have their exams starting this week!!
[27/02 11:27 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Tonight from 10:24 to 11:44 the moon will be seen in 12 different colours...This happens once in 184 years. ..so please watch the wonder of the nature....
Forward this message  to as  many people so that they can also enjoy it. Happy moon watching...🌜🌝🌛🌙.
[27/02 11:29 am] JN. DXB. bindu. madhu: Namasthe Sir and all.   Missing Theyyam for last 10yrs. .
[27/02 11:36 am] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: Good morning sir and all friends. 😀enjoy the weekend. ..but take care. ..wind is still blowing out side
[27/02 11:38 am] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: Teacher.... nice video. ....Thank u very much
[27/02 12:04 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all.Wish u all a happy weekend by gaining knwledge teaching ur kids.EXAM TIME...😜
[27/02 12:13 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: Nyc pics sir
[27/02 1:03 pm] JN. DXB. Lisha. 2days: Good morning sir and all
[27/02 1:07 pm] JN. DXB. knr. latha. rajan: Good morning sir and all friends🙏
[27/02 1:59 pm] JN. DXB. ss. hema. co. BiMa: Happy😃 to see you in these pics📷 sir....
through these pics  we feel ur presence. ..
[27/02 3:48 pm] Dubai. santhosh. reshmy. JN: A famous writer was in his study room. He picked up his pen and started writing:
**Last year, I had a surgery and my gall bladder was removed. I had to stay stuck to the bed due to this surgery for a long time. 
**The same year I reached the age of 60 years and had to give up my favourite job. I had spent 30 years of my life in this publishing company. 
**The same year I experienced the sorrow of the death of my father.
**And in the same year my son failed in his medical exam because he had a car accident. He had to stay in bed at hospital with the cast on for several days. The destruction of car was another loss. 
At the end he wrote: Alas! It was such bad year!! 
When the writer's wife entered the room, she found he husband looking sad lost in his thoughts. From behind his back she read what was written on the paper. She left the room silently and came back with another paper and placed it on side of her husband's writing.
When the writer saw this paper, he found this written on it:
**Last year I finally got rid of my gall bladder due to which I had spent years in pain.
**I turned 60 with sound health and got retired from my job. Now I can utilize my time to write something better with more focus and peace. 
**The same year my father, at the age of 95, without depending on anyone or without any critical condition met his Creator. 
 **The same year, God blessed my son with a new life. My car was destroyed but my son stayed alive without getting any disability.
At the end she wrote: 
This year was an immense blessing of God and it passed well!!
 See!!
The same incidents but different viewpoints. If we ponder with this viewpoint that what could have happened more, we would truly become thankful to the Almighty.

Moral : In daily lives we must see that its not happiness that makes us grateful but gratefulness that makes us happy.

There is always, always, always something to be thankful for.

Stay Blessed
[27/02 3:50 pm] JN. AUH. shypa. umesh. kannur: Those boys and girls are very lucky who gets a chance to learn & interact with sir.. so are you reshma
[27/02 3:50 pm] JN. AUH. shypa. umesh. kannur: & anusha
[27/02 6:01 pm] JN-DXB Manju: 👌 Three beautiful thoughts  ğŸ‘

1. None can destroy iron, but its own rust can! 
Likewise, none can destroy a person, but his own mindset can.

2. Ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line even in an E.C.G. means we are not alive.

3. The same Boiling Water that hardens the egg, Will Soften the Potato!
It depends upon Individual's reaction To stressful circumstances!
Beautiful saying --- 
Mobile has taught us three things ....
Whatever makes you happy  -- save it.....
Whatever makes others happy -- forward it.....
Whatever will make no one happy -- Delete it....
[27/02 6:26 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Meaningful message,  Manju mam
[27/02 7:54 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: Superb Reshmakutty 👍👍👌👌
[27/02 7:55 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: Nice photographs Sir. 👍👏
[27/02 8:29 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Manju nice msg
[27/02 9:19 pm] Dubai. santhosh. reshmy. JN: ↗TAX STRUCTURE IN INDIA
➿➿➿➿➿➿➿
☑ 1) What r u doing? 
Ans. : Business 
Tax : PAY: PROFESSIONAL TAX! 

☑ 2) What r u doing in Business? 
Ans. : Selling the Goods. 
Tax : PAY SALES TAX!! 

☑3) From where r u getting Goods? 
Ans. : From other Area/State/Abroad 
Tax : PAY CENTRAL SALES TAX, CUSTOM DUTY & OCTROI!  AND NOW LBT & LPT.

☑ 4) What r u getting in Selling Goods? 
Ans. : Profit
Tax : PAY INCOME TAX! 

How do you distribute profit ? 
Ans : By way of dividend 
Tax : Pay DIVIDEND DISTRIBUTION TAX.

☑ 5) Where u Manufacturing the Goods? 
Ans. : Factory
Tax : PAY EXCISE DUTY!

☑ 6) Do u have Office / Warehouse/ Factory?
Ans. : Yes 
Tax : PAY MUNICIPAL & FIRE TAX!

☑7) Do you have Staff? 
Ans. : Yes 
Tax : PAY STAFF'S PROFESSIONAL TAX! 

☑ 8) Doing business in Millions? 
Ans. : Yes 
Tax : PAY TURNOVER TAX! 
Ans : No
Tax : Then pay Minimum Alternate Tax (MAT).

☑ 9) r u taking out over 25,000 Cash from Bank? 
Ans. : Yes, for Salary. 
Tax : PAY CASH HANDLING TAX! 

☑ 10) Where r u taking your client for Lunch & Dinner? 
Ans. : Hotel 
Tax : PAY FOOD & ENTERTAINMENT TAX! 

☑11) r u going Out of Station for Business? 
Ans. : Yes 
Tax : PAY FRINGE BENEFIT TAX! 

☑12) Hav u taken or given any Service/s?
Ans. : Yes 
Tax : PAY SERVICE TAX!

☑ 13) How come u got such a Big Amount?
Ans. : Gift on birthday
Tax : PAY GIFT TAX!

☑ 14) Do u have any Wealth? 
Ans. : Yes
Tax : PAY WEALTH TAX!

☑ 15) To reduce Tension, for entertainment, where are you going? 
Ans. : Cinema or Resort
Tax : PAY ENTERTAINMENT TAX!

☑ 16) Hav u purchased House? 
Ans. : Yes
Tax : PAY STAMP DUTY & REGISTRATION FEE !

☑17) How u Travel?
Ans: Bus
Tax : PAY SURCHARGE!

☑18) Any Additional Tax? 
Ans. : Yes 
Tax : PAY EDUCATIONAL ADDITIONAL EDUCATIONAL & SURCHARGE ON ALL THE CENTRAL GOVT.'s TAX !!!

☑ 19) Delayed any time Paying Any Tax?
 Ans. : Yes
 Tax : PAY INTEREST & PENALTY!

☑20) Do you want growth of india.?
Ans: offcource Yes .

Pay electricity tax, water tax, education tax, & other taxes, which is used by defulter people.

 ☑21) INDIAN :: can i die now?? 
 Ans :: wait we are about to launch the FUNERAL TAX....!!!!!!...😷
✔✔
👍👍👍🚩🚩🚩👊👊👊
 I request every body please forward this msg in
 your individual group.
[27/02 9:44 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: Sir pls add my friend Sunitha -0503867715
[27/02 9:53 pm] JN. SHJ. asha. mo. rahul: 🙏Neetha,👍
[27/02 10:00 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: 👌santhosh, 👍👏Neetha.
[27/02 11:15 pm] JN. SHJ. mini. subhash. sreelakshmi: 👍🙏👏👏👏👏👏👏
[27/02 11:16 pm] DrTP SASIKUMAR: Cingrats
[27/02 11:16 pm] JN-DXB Manju: 👍👏👏👏
[27/02 11:29 pm] JN. SHJ. teacher. sandhia. manoj: 👏👏👏
[27/02 11:30 pm] JN. DXB. Rekha. Raghu. s. deepa. ijkd. son: Congrats jayasanker sir.
[27/02 11:45 pm] JN. DXB. al. quasis. smitha. ramesh: Congrats Jayasankar Sir....👏👏👏
[28/02 12:06 am] JN. AUH. rashmi. vijayalakshmi: Great.. 👏👏
[28/02 1:02 am] JN. DXB. bindu. madhu: Congrats Jayaetta
[28/02 9:34 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: Good morning Sir and to all of you 🙏
[28/02 9:34 am] JN. DXB. babita. kannur. JN: Congrats jaysankar👏
[28/02 9:49 am] dias. Alapy. 8. reshma: "Maa thuje salam"....very nice Jayasanker sit 👍👏
[28/02 9:57 am] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Gud mrng sir and all🙏🙏
[28/02 9:57 am] DrTP SASIKUMAR: Good jayasankar. ... 
Molooo is making her image
[28/02 9:58 am] JN. DXB. Raji. co. lisha: Good Morning Sir and All friends
[28/02 10:08 am] JN. DXB. dr. sreelekha: Proud to be an Indian. 
Congrats to Mr.Jayasankar .

Gd morning to all.
[28/02 10:12 am] JN-DXB ajitha: Kaalai vanakkam to sir 🙏 and all 🙏😊😀💐
[28/02 10:22 am] JN. DXB. ambat. soman: Congrats Jayasankarji. I was there in the progrsmme  in consulate. Excellent idea.
[28/02 10:36 am] JN. DXB. leena. jayasankar: Thanks to all. Thanks somettan, hope the assembled were treated to their highest spirit of patriotism. Loves
[28/02 10:37 am] JN. DXB. leena. jayasankar: After the event couldn't meet you. Sorry.
[28/02 11:33 am] JN. DXB. abhila. co. BiMa: Congrats jayasankarji
[28/02 11:51 am] JN. DXB. knr. latha. rajan: Good morning sir and all friends🙏🙏🙏
[28/02 11:52 am] JN. DXB. lekha. 2014: Good morning sir nd frnds...
[28/02 11:52 am] JN. DXB. lekha. 2014: Jayetta congrats
[28/02 11:55 am] JN. SHJ. teacher. sandhia. manoj: Gm
[28/02 11:55 am] JN. DXB. Lisha. 2days: Good morning sir and all
[28/02 12:09 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: I am happy with those who left me wen I was struggling becoz I cud realize my strength of doing thing alone
[28/02 1:02 pm] JN-AJMAN Sabitha: Namasthe Sir and all... Congrats jayetta !
[28/02 2:53 pm] JN-SHJ-bavitha: Budget 2015  Highlights:-

(1) Reduction in ra te of Corp. tax from 30% to 25% for next 4 years.

2) Increment in Service tax from 12.36% to 14 %

3) Increment in Excise duty from 12.36% to 12.50%.

4) Abolition of wealth tax. Instead increment in 2% additional surcharge on super rich people

5) Contribution to P.F by employee share optional to certain class of labor

6) Increment in tax deduction in health insurance from Rs 15000 to Rs 20000

7) Yoga related services are under charitable services.

8) Indiviual taxpayer can get benefits up to Rs. 4,44,200.

9) Transport allowance exemption increased 800 pm to 1600/- pm

10) Increase in limit of deduction of health insurance premium of Rs. 15,000 to Rs. 25,000. For senior citizens, limit will be Rs. 30,000. Very senior citizens - Rs. 30,000 deduction on expenses incurred.

11) GAAR - applicability to be deferred by two years.

12) Section 6 of FEMA to be amended..

13) All contributions to Sukanya Samridhi Scheme to be tax free. 

14) Additional deduction of Rs. 50k for pension contribution

15) 100% deduction for contribution to swachch Bharat and clean Ganga schemes

16) Retrospective tax provisions to be avoided.

17) Additional deduction of Rs. 50k for pension contribution

18) 150 Crore set aside to create world class IT hub in India

19) 2 per cent cess on services for Swachch Bharat.

20) Indiviual taxpayer can get benefits up to Rs. 4,44,200

21) AIIMS in J&K, Punjab, TN, HP and Assam.

22) Another AIIMS like institute in Bihar. IIT in Karnataka. Postgrad institute of horticulture in Punjab. IIM in J&K and AP.

23) Rs 15,000 crore scheme to skill rural India. Poor students get fund aid through PM scheme.

24) Rs 15,000 crore scheme to skill rural India. Poor students get fund aid through PM scheme.

25) Public Sector Ports to be made firms under Companies Act.

26) NBFCs registered with RBI above Rs. 5,000 crore to be considered financial institutions.

27) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana - Rs. 1 per day premium, Rs. 2 lakh coverage.

28) Bankruptcy law reform has been identified as a key to ease of doing business. Bring comprehensive Bankruptcy code in 2015-16.

29) GST will be implemented by April 2016
[28/02 2:55 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: 🇮🇳🙏
[28/02 3:21 pm] JN-AJMAN Sabitha: Thnq Bavitha for d updates. More iits, iims n aiims... Good for the children!
[28/02 3:29 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: Thanks for sharing budget points.
[28/02 3:52 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: Taking registration for March 20 FAMILY gathering. Will call personally
[28/02 4:19 pm] JN. DXB. gms. parijatha. rajettan: Very good Jayasankerji. Congrats to all participants 🙏🌹
[28/02 4:20 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: Madam, you were there y.day
[28/02 4:24 pm] dias. Alapy. 8. reshma: Nice pics 👍
[28/02 4:27 pm] JN. DXB. leena. jayasankar: 👍🙏
[28/02 4:37 pm] JN-AJMAN-neetha. anil. BO. HUS: 👏 study class
[28/02 4:58 pm] JN-DXB shyamala: Nice Durga👍👍👍
[28/02 5:51 pm] JN-AJMAN Sabitha: In d above image, Some people see blue and black and some see white and gold.
 A research study suggests that people who see white and gold are predominantly left brain oriented and people who see blue and black are predominantly right brain oriented. That seems to hold from the results seen so far.
http://www.wired.com/2015/02/science-one-agrees-color-dress
Yes some will see white and gold and some blue and black reason above. Its research going on.
[28/02 6:55 pm] JN. DXB. abhila. co. BiMa: WORLD's BEST MESSAGE for FRIENDs-

I love you 
but i am not your lover.
i hug you  
but i am not ur life patner. 
I care for you 
but i am not from your family. 
I am ready to share your pain but i am  not in your blood relation.

They are... Friends ! 
A True friend scolds like a Dad ! 
Cares like a Mom ! 
Irritates like a Sister ! 
Teases like a Brother ! 
And finally 
Loves you more than a lover. 

Send to all your special frends who mean a lot to you.
Life is Really Nothing
without love & care .
Give it to everyone ,
But don't expect it Back ,
Becoz
it's a Feel Not a Deal...!
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
 ğŸ‡¯ğŸ‡µ                            ğŸ‡¯ğŸ‡µ
Always try to spend few seconds
with ur friends even if you r busy.
Because one day you can get free time
but not your friends back
So be in touch!!👍👍👍
[28/02 7:20 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: Thanks bavitha for information
[28/02 7:33 pm] Uae. sandhya. rajesh. chuzhali: 👍
[28/02 9:20 pm] JN-DXB ajitha: Neetha lovely video on "dancing girls" fountain 😀😀. Enjoyed it!!

Sir pranaam! 

Theyyam - is something I love to watch, even if hav to stay out from sleep😊. Move of their legs is so rhythmic!
[28/02 9:26 pm] JN-DXB shyamala: Sir.....name please..... Both  are  look like same.....
[28/02 9:39 pm] DrTP SASIKUMAR: Bhagavatees. . Both mother and daughter..
[28/02 9:47 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: I love it....its just amazing.....that water works...
[28/02 9:47 pm] JN-AJMAN. lathika. clt. vinod. 10. aparna: I love to watch theyyam too....
[28/02 9:48 pm] JN. DXB. babita. kannur. JN: 🙏
[28/02 9:56 pm] Dubai. sriya. d. for. session: 🙏🙏🙏🙏. Kure kalamayi theyyam kandittu.
[28/02 9:57 pm] JN. DXB. kooveri. sunitha: Nostalgic moments.....
[28/02 9:57 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Prayers n wishes for all kids for their exams. 👍🙏
[28/02 9:58 pm] Dubai. sriya. d. for. session: Thank you Sir🙏 for the pics n video.
[28/02 10:14 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Nice pics and video.I dnt knw mch abt theyyam
[28/02 10:14 pm] JN. SHJ. rachana. ranganath. kochi: Thnk u sriya for the wishes
[28/02 11:47 pm] JN-DXB Manju: Thank u sir for sending theyam video...kure naalayi kandittu... Was busy with the work & coming exam...all the very best & prayers for all  kids for the coming exams...👍

4 comments:

 1. How I Got My Loan From A Genuine And Reliable Loan Company

  I am Mrs.Irene Query i was in need of a loan of $150,000 and was scammed by those fraudulent lenders and a friend introduce me to Dr Purva Pius,and he lend me the loan without any stress,you can contact him at (urgentloan22@gmail.com) Approvals within 2-4 Hours

  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com

  ReplyDelete

 2. Do you need Personal Loan?
  Business Cash Loan?
  Unsecured Loan
  Fast and Simple Loan?
  Quick Application Process?
  Approvals within 24-72 Hours?
  No Hidden Fees Loan?
  Funding in less than 1 Week?
  Get unsecured working capital?
  Email us:(flourishloancredite@gmail.com
  Application Form:
  =================
  Full Name:................
  Loan Amount Needed:.
  Purpose of loan:.......
  Loan Duration:..
  Gender:.............
  Marital status:....
  Location:..........
  Home Address:..
  City:............
  Country:......
  Phone:..........
  Mobile / Cell:....
  Occupation:......
  Monthly Income:....
  Email us(flourishloancredite@gmail.com)

  ReplyDelete


 3. $$$ GENUINE LOAN WITH 3% INTEREST RATE APPLY NOW$$$
  Do you need finance to start up your own business or expand your business, Do you need funds to pay off your debt? We give out loan to interested individuals and company's who are seeking loan with good faith. Are you seriously in need of an urgent loan contact us.
  Email:flourishloancredite@gmail.com
  LOAN APPLICATION DETAILS.
  First Name:
  Last Name:
  Date Of Birth:
  Address:
  Sex:
  Phone No:
  City:
  Zip Code:
  State:
  Country:
  Nationality:
  Occupation:
  Monthly Income:
  Loan Amount:
  Loan Duration:
  Purpose of the loan:
  where did you hear about us;
  Email:flourishloancredite@gmail.com

  ReplyDelete